Skip to main content

Cronfa Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Beth yw'r Gronfa Trosglwyddo Asedau Cymunedol? 

Cafodd RhCT Gyda'n Gilydd ei lansio gan y Cyngor yn 2015, yn ddull arloesol o ymgysylltu â thrigolion a chymunedau. Diben RhCT Gyda'n Gilydd yw gweld sut y mae modd i drigolion a chymunedau gydweithio i ddatblygu modelau cyflenwi amgen sy'n gynaliadwy ac sy'n cynnal gwasanaethau a chyfleusterau efallai nad yw'r Cyngor ei hun yn gallu’u cynnal mwyach.

Er mwyn sicrhau bod modd i Drosglwyddiadau Asedau Cymunedol (TAC) gyflawni gofynion strategol a gofynion gwasanaethau cymuned lleol y Cyngor (a'i bartneriaid), nod y gronfa yw meithrin cymunedau cydnerth trwy weithio ar y cyd â phob sector yn Rhondda Cynon Taf.

Dim ond ceisiadau am TAC sy'n cyfrannu tuag at anghenion a blaenoriaethau datblygu'r Cyngor, Rhwydweithiau Cymdogaeth, a deilliannau ac allbynnau sy'n ofynnol gan Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU, byddwn ni'n bwrw ymlaen â nhw.

Mae rhagor o wybodaeth am Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU – Cronfa Gymunedol Cyngor Rhondda Cynon Taf ar gael yma: Cronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU – Grant Cymunedol Cyngor Rhondda Cynon Taf | Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Dim ond i gefnogi trosglwyddiad gweithredol adeiladau'r Cyngor i bartneriaid cymunedol trwy brydles, trwydded neu Denantiaeth Wrth Ewyllys y mae'r Gronfa Trosglwyddo Asedau Cymunedol ar gael. Mae modd hefyd ystyried grwpiau sydd efallai angen cymorth i gynnal tenantiaethau lle mae'r holl opsiynau ariannu eraill wedi'u disbyddu.

Yn ogystal â chyflawni un neu ragor o Ddeilliannau Ffyniant Cyffredin Llywodraeth y DU, bydd angen i bob prosiect gyd-fynd ag un, neu fwy o’r amcanion sydd wedi'u nodi yng Nghynllun Corfforaethol Rhondda Cynon Taf. Mae'r rhain fel a ganlyn:

 • Sicrhau bod pobl yn annibynnol, yn iach ac yn llwyddiannus;
 • Creu lleoedd y mae pobl yn falch o gael byw, gweithio a chwarae ynddyn nhw;
 • Galluogi ffyniant trwy greu'r cyfle i bobl a busnesau fod yn arloesol, yn entrepreneuraidd, cyflawni eu potensial a ffynnu.

Pwy sy'n gymwys i wneud cais?

Mae modd ystyried ceisiadau gan grwpiau gwirfoddol a chymunedol ddim er elw, mentrau cymdeithasol, Cynghorau Cymuned a Thref.

Bydd angen i ymgeiswyr ddangos tystiolaeth fod ganddyn nhw ddogfen Gyfansoddiad/Lywodraethu a chyfrif banc yn enw'r sefydliad gydag o leiaf 2 lofnodwr gwahanol.

Am beth gaf i wneud cais?

Mae modd defnyddio'r Gronfa ar gyfer gweithgareddau sy'n gysylltiedig â throsglwyddo asedau cymunedol eiddo neu dir y Cyngor i berchnogaeth gymunedol trwy gytundeb tenantiaeth, h.y. prydles, trwydded neu Denantiaeth wrth Ewyllys. Dyma enghreifftiau o'r mathau o gostau a allai gael eu cymeradwyo:

Cyfalaf

 • Prynu offer
 • Adnewyddu
 • Addurno
 • Gwaith adeiladu 

Refeniw

 • Costau cyfreithiol
 • Yswiriant
 • Arolygon Adeiladu / Tir / Cyflwr
 • Hyfforddiant 

Faint o arian rydw i'n cael gwneud cais amdano?

Fel arfer, uchafswm cyfraniad y grant fydd £14,999. Byddwn ni'n asesu cynigion ar sail y cyntaf i'r felin, yn ddibynnol ar gymhwysedd ac ar y cyllid sydd ar gael.

Sut bydd y grant yn cael ei dalu?

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwch chi'n derbyn llythyr/e-bost gyda manylion y grant a'i delerau ac amodau. Os ydych chi'n dymuno derbyn y grant, bydd angen i chi lofnodi'r telerau ac amodau a'u dychwelyd.

Fel arfer, dim ond ar ôl cyflwyno anfonebau a thystiolaeth ffotograffig (lle y bo'n berthnasol) ar ddiwedd y prosiect caiff taliadau eu gwneud, a hynny i'r cyfrif banc sydd wedi'i nodi yn eich cais.

Pe hoffech chi ragor o wybodaeth am y broses Trosglwyddo Asedau Cymunedol a'r cymorth sydd ar gael, ffoniwch Garfan RhCT Gyda'n Gilydd ar 01443 425368 neu e-bostiwch  rhctgydangilydd@rctcbc.gov.uk.

UK GOV_WALES_660_MASTER_DUAL_AW

LU logo - English