RhCT Gyda'n Gilydd yw dull blaengar y Cyngor o ymgysylltu â'i drigolion a'i gymunedau i drafod sut y gallen ni i gyd weithio gyda'n gilydd i chwilio am drefniadau amgen a allai gynnal gwasanaethau a chyfleusterau yn y dyfodol.  

Mae modd cyflwyno "mynegiannau o ddiddordeb" i'r Cyngor ar gynigion i gynnal adeiladau nad yw'r Cyngor eu hangen neu adeiladau mae'r Cyngor wrthi'n eu defnyddio.

Mae Cyngor RhCT wedi cyhoeddi dyw e ddim angen yr eiddo canlynol bellach. Cyn cyhoeddi'r eiddo ar y farchnad agored, hoffen ni gynnig y cyfle i sefydliadau cymunedol a gwirfoddol ledled RhCT weld a oes modd defnyddio'r adeiladau yma'n Asedau o Werth Cymunedol. Mae modd i'r adeiladau gynnig gwasanaethau sy'n bodloni anghenion y gymuned ehangach ac sy'n cyfrannu at y blaenoriaethau allweddol yng Nghynllun Integredig Sengl Cyngor RhCT, Cyflawni Newid; Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014; a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Byddwn yn darparu 'Cyfle Euraid 30 diwrnod' ar gyfer unrhyw grwpiau cymuned sydd am gyflwyno eu cynigion eu hunain ar gyfer trosglwyddo'r ased(au) a/neu'r gwasanaeth(au) canlynol er mwyn i'r gymuned eu defnyddio.

Gan ddibynnu ar eich Cais Mynegi Diddordeb, bydd gennych chi hyd at 12 wythnos i baratoi Cynllun Busnes. Bydd angen ichi ddangos bod eich cynlluniau yn bodloni anghenion y gymuned, a'u bod yn ymarferol ac yn gynaliadwy.

Noder: Mae'r Cyfle Euraid 30 Diwrnod yn sicrhau tegwch i grwpiau cymunedol sydd â diddordeb.

Pe hoffech chi lenwi Cais Mynegi Diddordeb cychwynnol ar gyfer yr adeiladau canlynol, cysylltwch â Debra Hanney, Cyngor Bwrdeistref Sirol RhCT, Adran Eiddo'r Cyngor, Tŷ Trevithick, Abercynon, Aberpennar. CF45 4UQ

 neu anfon e-bost at RhCTGyda'nGilydd@rctcbc.gov.uk cyn y dyddiad cau. Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gymorth arnoch chi, ffoniwch Debra Hanney ar 01443 281188 neu 07880 044520. Bydd hi'n hapus i'ch helpu. 

Cyfle ar gyfer defnyddio adeilad Cyngor
Dyddiad Cyflwyno Ased neu Wasanaeth                       Disgrifiad o'r AdeiladDyddiad cau ar gyfer cyflwyno Ceisiadau Mynegi Diddordeb
3/10/17  

Canolfan Cymuned Rhydfelen,

 

Duffryn Rd, Rhydfelen, Pontypridd, RCT, CF37 5RW                                                        

Rhydyfelin Community CentreRydyn ni wedi derbyn Mynegiant o Ddiddordeb oddi wrth grŵp wedi'i leoli yn RhCT sy'n awyddus i drosfeddiannu'r ganolfan i ddatblygu gwasanaethau sy'n brin yn y gymuned o ganlyniad i galedi.

 

Gyda hanes o waith ymgysylltu ac ymgynghori â chymunedau, hoffai'r grŵp weithio'n agos gyda'r gymuned i annog trigolion i gymryd rhan a chydweithio wrth ddatblygu Canolfan y Gymuned drwy wneud y canlynol;

 

  • Cynyddu nifer y cyfleoedd gwirfoddoli i gyflawni rhaglen ehangach o wasanaethau;
  • Cryfhau cysylltiadau â phartneriaid asiantaeth i gynnal gwasanaethau ar y cyd;
  • Darparu hyfforddiant achrededig i gynyddu cyfleoedd gwaith ar gyfer pobl leol drwy ddefnyddio'r gegin o safon i gynnal hyfforddiant, sesiynau sgiliau a gwybodaeth ym maes arlwyo;
  • Cynnal y cyfleuster gan ddefnyddio'r arian wedi'i godi o weithgareddau megis sesiynau chwarae i blant ar y penwythnos, partïon, dawnsiau te, erobeg ar gadeiriau, dosbarthiadau symud creadigol, ffeiriau blynyddol, achlysuron theatr cymunedol a basarau Nadoligaidd;
  • Darparu bar coffi at ddibenion hyfforddi mae modd ei ddefnyddio ar gyfer prynhawniau te i oedolion hŷn, boreau coffi a lluniaeth i ddefnyddwyr y ganolfan;
Archwilio cyfleoedd i logi'r ganolfan gydag asiantaethau partner a'r gymuned. Cefnogi grwpiau cymunedol lleol i ddod o hyd i arian i dalu ffi llogi ystafell drwy roi cymhorthfeydd Gwybodaeth a Chymorth, clybiau bwyta'n iach, dosbarthiadau therapiwtig, grwpiau cymunedol, cyfarfodydd asiantaethau a llogi ystafell ar gyfer cynhadledd/achlysur ayyb.

4/11/17
3/10/17   

Rhan o hen Feithrinfa Oriau Dydd Genesis, Meithrinfa Penygawsi (Tir Meibion Lane, Llantrisant, Pont-y-clun, CF72 8DJ) 

Genesis Day NurseryWedi'i lleoli ar y safle gyferbyn â'r maes parcio yn Llantrisant.
Canolfan Hamdden, mae lle ar gael ar hyn o bryd o fewn hen Feithrinfa Oriau Dydd Genesis.  Mae tenant arall yn meddiannu'r ardal wen. Mae ardaloedd glas genesis nursery floor planyn ardaloedd cyffredin/wedi'u rhannu o fewn yr adeilad.  Mae'r ardal binc sy'n weddill ar gael i'w meddiannu.  Mae hen ardal i grudiau (16.2), ystafell i fabanod (37.1), cegin fechan (4.0) a'r hen ystafell cymorth cyntaf (8.0).  Mae hefyd ardal swyddfa (8.8) i'w defnyddio fel ystafell i staff wedi'i rhannu neu fel (9.1).
 4/11/17
3/10/17  

Hen Ysgol Fabanod Rhiwgarn

 

Former Rhiwgarn infantsMae'n debyg i'r prif adeilad gael ei adeiladu tua 1970, adeilad un llawr gyda llawr ar oleddf bas wedi'i ffeltio yn y rhan fwyaf o'r prif adeilad. Mae'r waliau yn gymysgedd o wyneb-fricwaith (wedi'u paentio) gyda chladin fertigol. Mae gan y rhan fwyaf o'r waliau allanol ardaloedd paneli  gwydrog a gafodd eu newid yn 2011. Mae gan y safle ystafell ddosbarth ar wahân ar lefel uwch. Mae hefyd gan yr adeilad do fflat wedi'i ffeltio ac mae'r ffordd i'r waliau gael eu hadeiladu yn debyg i'r prif adeilad. Er na chafodd ffenestri newydd eu gosod yn 2011 maen nhw'n UPVC gwydr dwbl.  Mae'r ffensys palisâd dur i'r cefn a'r tai cyfagos yn gwahanu'r ffiniau ac mae'r wedd flaen wedi'i hadeiladu o fricwaith cryf.  4/11/17

Noder: Lle bydd modd, bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn ffafrio cynigion cyflenwol a chydweithredol sy'n dangos modd o fanteisio i'r eithaf ar y defnydd a chynaliadwyedd asedau cymunedol a gwasanaethau.

Dolenni Gwybodaeth

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.