Mae Cyngor RhCT wedi derbyn dau Fynegiant o Ddiddordeb ynghylch cynnig arfaethedig i drosglwyddo prydles yr adeilad canlynol sy'n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd – Canolfan Cymuned Bryn-cae.

Er mwyn sicrhau bod modd i unrhyw grwpiau cymunedol/gwirfoddol neu fentrau cymdeithasol eraill sy'n dymuno mynegi diddordeb yn y cynnig arfaethedig i drosglwyddo prydles yr adeilad, h.y. Trosglwyddo Asedau Cymunedol, byddwn ni'n cychwyn cyfnod 30 diwrnod i roi cyfle i'r rheiny sydd â diddordeb fynegi hynny.

Os ydych chi o'r farn bod modd defnyddio'r eiddo yma'n 'Ased o Werth i'r Gymuned' i ddarparu gwasanaethau sy'n diwallu anghenion y gymuned ehangach ac sy'n cyfrannu at y blaenoriaethau allweddol sydd wedi'u nodi yng Nghynllun Integredig Sengl Cyngor RhCT “Cyflawni Newid”, ewch ati i gwblhau'r ffurflen Mynegi Diddordeb isod cyn y dyddiad cau sydd wedi'i nodi.

Ar ôl mynegi diddordeb, ac ar sail tystiolaeth sy'n dangos y bydd modd i'ch cynnig gyfrannu at anghenion y gymuned leol, mae'n bosibl y cewch chi eich gwahodd i gymryd rhan yn y cam nesaf. Yn rhan o'r cam hwnnw, bydd gyda chi hyd at 12 wythnos i lunio Cynllun Busnes sy'n nodi'r holl gostau. Bydd raid i chi roi tystiolaeth sy'n dangos bod eich cynnig yn diwallu anghenion y gymuned, ei fod yn ymarferol ac yn gynaliadwy.

Os ydych chi am gyflwyno Mynegiant o Ddiddordeb cychwynnol mewn perthynas â'r adeilad(au) canlynol, ewch ati i gwblhau'r ffurflen Mynegi Diddordeb isod a'i hanfon drwy e-bost at RhCTGydanGilydd@rctcbc.gov.uk cyn y dyddiad cau sydd wedi'i nodi isod.

Os oes angen unrhyw wybodaeth neu gefnogaeth bellach arnoch i'ch helpu â'ch cynnig, anfonwch e-bost at Garfan Datblygu'r Gymuned y Cyngor: RhCTGydanGilydd@rctcbc.gov.uk neu ffonio'r Swyddog Datblygu ar gyfer yr ardal wedi'i nodi isod. Bydd modd i'r Swyddog ddarparu cyngor, cefnogaeth a'ch cyfeirio at asiantaethau cymorth priodol os oes angen.  

Ardal

Swyddog Datblygu

Rhif Ffôn

Cwm Rhondda

Stephen Smith

07786 523656

Cwm Cynon

Alice Holloway

07385 370198

Taf-Elái

Claire Ruddock

07786 523652

Ledled RhCT

Debra Hanney

07880 044520

ADEILAD SY'N CAEL EI DDEFNYDDIO

Ased neu Wasanaeth

Disgrifiad o'r Adeilad/Tenantiaeth Gyfredol

Ffotograff o'r Adeilad a'r Cynlluniau Llawr

Dyddiad Agor

Dyddiad Cau

Canolfan Cymuned Bryn-cae,

Heol Pen-y-bont,

Pont-y-clun,

Rhondda Cynon Taf

CF72 9RP

 

 

 

 

 

 

Ar hyn o bryd mae Pwyllgor Rheoli Gwirfoddol yn rheoli Canolfan Cymuned Bryn-cae. Mae ystod o weithgareddau er budd y gymuned yn cael eu darparu o'r ganolfan.

 

Mae dau Fynegiant o Ddiddordeb wedi dod i law hyd yma ar gyfer y defnydd arfaethedig canlynol:

 

1)    Meithrinfa oriau dydd wedi'i chofrestru'n llawn;

 

2)    Gwneud y defnydd gorau o'r adeilad presennol gan fod galw sydd heb ei ddiwallu am fannau i'w llogi yn y gymuned ehangach.

 

Mae'r Cyngor yn chwilio am gynigion sy'n gallu profi eu bod yn diwallu anghenion y gymuned leol yn ogystal â bod yn ymarferol ac yn gynaliadwy.

 

Mae Carfan Eiddo Corfforaethol y Cyngor yn cynghori bod rhaid i'r defnydd arfaethedig fod at ddibenion sy'n gysylltiedig â'r gymuned.

 

Telerau Arfaethedig:

 

  1. Lesddaliad hir yn ddarostyngedig i gytundeb.

 

  1. Y tenant fydd yn gyfrifol am atgyweirio a chynnal a chadw'r safle a'r adeilad.

 

3.  Y tenant fydd yn gyfrifol am yr holl dreuliau.

 

 

 

 

Cynllun Llawr                                        

Darlun o'r Ffiniau (Ymyl Goch)

 

Mynegiant o Ddiddordeb

 

 

 

                      

 

 

1/2/21

2/3/21

 

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.