RhCT Gyda'n Gilydd yw dull blaengar y Cyngor o ymgysylltu â'i drigolion a'i gymunedau i drafod sut y gallen ni i gyd weithio gyda'n gilydd i chwilio am drefniadau amgen a allai gynnal gwasanaethau a chyfleusterau yn y dyfodol.  

Mae modd cyflwyno "mynegiannau o ddiddordeb" i'r Cyngor ar gynigion i gynnal adeiladau nad yw'r Cyngor eu hangen neu adeiladau mae'r Cyngor wrthi'n eu defnyddio.

Mae Cyngor RhCT wedi cyhoeddi nad oes arno angen yr eiddo canlynol bellach.  Cyn rhoi'r eiddo yma ar y farchnad agored, hoffwn weithio gyda sefydliadau cymunedol a gwirfoddol ar draws RhCT i weld a oes modd defnyddio'r adeilad yma fel “Ased o Werth i'r Gymuned” a darparu gwasanaethau sy'n diwallu anghenion y gymuned yn ehangach.

Dangosodd dadansoddiad o anghenion ar gyfer yr ardal y bylchau canlynol yn narpariaeth gwasanaethau:-

  • Addysg i Oedolion
  • Gwasanaethau iechyd meddwl a lles i oedolion a phlant
  • Cefnogaeth dyled a rheoli arian
  • Cefnogaeth i bobl ifainc sy'n camddefnyddio alcohol a sylweddau
  • Cefnogaeth i bobl ifainc er mwyn mynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol
  • Gordewdra - pobl ifainc
  • Presenoldeb yn yr ysgol
  • Darpariaeth chwarae ac ieuenctid
  • Gwella perthnasoedd iach, yn gysylltiedig â cham-drin / trais domestig
  • Cefnogaeth i rieni / brodyr a chwiorydd plant ag Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistaidd

Bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i'r rhain a'r cynigion sy'n crybwyll blaenoriaethau allweddol sy'n rhan o Gynllun Integredig Sengl Cyngor RhCT, Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Byddwn yn darparu 'Cyfle Euraid 30 diwrnod' ar gyfer unrhyw grwpiau cymuned sydd am gyflwyno eu cynigion eu hunain ar gyfer trosglwyddo'r ased(au) a/neu'r gwasanaeth(au) canlynol er mwyn i'r gymuned eu defnyddio.

Gan ddibynnu ar eich Cais Mynegi Diddordeb, bydd gennych chi hyd at 12 wythnos i baratoi Cynllun Busnes. Bydd angen ichi ddangos bod eich cynlluniau yn bodloni anghenion y gymuned, a'u bod yn ymarferol ac yn gynaliadwy.

Noder: Mae'r Cyfle Euraid 30 Diwrnod yn sicrhau tegwch i grwpiau cymunedol sydd â diddordeb.

Pe hoffech chi gyflwyno Cais Mynegi Diddordeb cychwynnol mewn perthynas â'r adeilad canlynol, cysylltwch â Katie Ennis, Tŷ Elái, Dwyrain Dinas Isaf, Trewiliam, Tonypandy, RhCT, CF40 1NY neu anfon e-bost i RhCTGydanGilydd@rctcbc.gov.uk cyn y dyddiad cau. Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gymorth arnoch chi i symud eich cynigion yn eu blaenau, ffoniwch Katie Ennis ar 01443 425368. Bydd hi'n hapus i roi cyngor i chi ac i'ch cyfeirio at yr asiantaethau cymorth priodol.

Cyfle ar gyfer defnyddio adeilad Cyngor
Dyddiad CyflwynoAsed neu Wasanaeth
Disgrifiad o'r AdeiladDyddiad cau ar gyfer cyflwyno Ceisiadau Mynegi Diddordeb
14/01/2020

Canolfan Hyfforddi Perthcelyn, Glamorgan Street, Perthcelyn. Aberpennar. CF45 3RJ

                                             

12/02/2020
Noder: Lle bydd modd, bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn ffafrio cynigion cyflenwol a chydweithredol sy'n dangos modd o fanteisio i'r eithaf ar y defnydd a chynaliadwyedd asedau cymunedol a gwasanaethau.

Dolenni Gwybodaeth

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.