Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi derbyn y ceisiadau mynegi diddordeb canlynol gan sefydliadau cymunedol:
  • Sydd â diddordeb mewn cynnal un o wasanaethau'r Cyngor neu un o'i adeiladau.
  • Sydd wedi cynnig dulliau creadigol o ran cynnal gwasanaethau lleol mewn partneriaeth â'r Cyngor neu'u cynnal ganddyn nhw'u hunain neu gan aelodau o'r gymuned.

Byddwn yn darparu 'Cyfle Euraid 30 diwrnod' ar gyfer unrhyw grwpiau cymuned sydd am gyflwyno eu cynigion eu hunain ar gyfer y trosglwyddo'r  ased(au) a/neu'r gwasanaeth(au) canlynol er mwyn sicrhau tegwch i'r holl grwpiau cymunedol.

Pe hoffech chi gyflwyno cais Mynegi Diddordeb ar gyfer yr ased(au) neu'r gwasanaeth(au) canlynol, llenwch ein ffurflen cais Mynegi Diddordeb (ar waelod tudalen we RhCT Gyda'n Gilydd www.rctcbc.gov.uk/rhctgydangilydd)

a'i chyflwyno erbyn y dyddiad cau isod naill ai drwy'r post i Debra Hanney, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Eiddo'r Cyngor, Tŷ Trevithick, Abercynon, Aberpennar. CF45 4UQ

neu e-bost i rhctgydangilydd@rctcbc.gov.uk.  Pe hoffech chi drafod eich cynnig cyn llenwi'r ffurflen, cysylltwch â Debra Hanney ar 01443 281188 neu 07880 044520.  

Yn yr un modd, os oes gan eich grŵp chi ei syniadau ei hun ar gyfer cynnal neu reoli gwasanaethau neu adeiladau sy ddim wedi'u rhestru isod, cewch barhau i gyflwyno eich cais mynegi diddordeb.  Byddwn ni'n rhoi gwybod ichi ar wahân os oes modd datblygu eich cynnig.

Dyddiad cyflwyno

Ased neu wasanaeth

Cynigion a ddaeth i law hyd yn hyn

Dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno Ceisiadau Mynegi Diddordeb

31/8/16

Tir ar hen safle YTS Abernant. 

 

(Tu ôl i Ysgol Gynradd Abernant a rhwng y darnau o dir tu ôl i Abernant Rd, Forge Place, Clwb Golff Aberdâr a Greenways)

Bwriad y sefydliad ydy hyrwyddo a hybu pobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau marchogaeth.  Rydyn ni eisiau rheoli cyfleuster hyfforddi marchogaeth er lles clybiau marchogaeth lleol, marchogwyr a'r gymuned leol.  Rydyn ni eisiau trefnu achlysuron a gweithgareddau marchogaeth a chynllunio i weithio gyda sefydliadau yn y gymuned a all ddefnyddio'r cyfleusterau ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau gwahanol.

30/9/16

31/8/16

Ysgol Babanod Glynrhedynog

1)     Rydyn ni eisiau darparu gwasanaeth holl-gynhwysol ar gyfer holl blant a phobl ifainc, a hefyd gynyddu'r defnydd gan y gymuned. Hoffwn ni ehangu'r gwasanaeth drwy gynnig amrywiaeth o weithgareddau ynghŷd â darparu cynlluniau sgiliau bywyd, fel coginio a garddio. Mae hyn er mwyn datblygu'r sgiliau sydd eu hangen i fyw'n annibynnol, neu redeg clwb ieuenctid lleol, galluogi plant a phobl ifainc i ddechrau mentrau cymdeithasol eu hunain drwy gynlluniau garddio neu gelf a chrefft.  Rydyn ni eisiau sicrhau bod pob gweithgaredd yn hollgynhwysol. Byddwn ni'n defnyddio cegin yr adeilad i redeg cynlluniau achrededig OCN ar gyfer plant a phobl ifainc, ac aelodau'r gymuned. 

2)     Bydd Canolfan Gymunedol Pontio'r Cenedlaethau yn cynnig gofal plant, achlysuron pontio'r cenedlaethau a gweithgareddau cymunedol. Bydd ein cynnig o fudd i gymunedau lleol ac ehangach, gan gynnig mynediad at gyfleoedd hyfforddi lleol. Bydd y rhain yn gefn i'w cyfleoedd gwaith heddiw ac yn y dyfodol, yn ogystal â chynnig cyfleoedd i ddatblygu sgiliau cymdeithasol, lleihau unigedd a darparu gofal plant fforddiadwy.

30/9/16

31/8/16

Pwll Padlo Pen-y-graig

 

Hoffwn ni ail-agor y pwll padlo yn y parc.  Mae'r cyfleuster yn bwysig i'r gymuned. Drwy ei ail-agor, byddwn ni'n hybu'r gymuned leol i fod yn rhan o bethau drwy reoli'r cyfleuster pwysig yn y gymuned. Byddai hefyd yn datblygu gallu'r gymuned ac yn hyrwyddo trefnau rhannu'r pwll padlo rhwng y sectorau cyhoeddus, preifat, gwirfoddol a chymunedol drwy ddefnyddio dull cyd-weithio. Mae'r gwaith rydyn ni'n ei gynnig hefyd yn diogelu'r pwll i'w ddefnyddio gan y gymuned ac er lles cenedlaethau'r dyfodol.

30/9/16

31/8/16

Cwm Dâr - Canolfan Addysg Awyr Agored

Rydyn ni eisiau gwella lles corfforol, meddyliol, cymdeithasol ac addysgol pob plentyn ac oedolyn yn RhCT drwy gynnig mynediad at le awyr agored. Byddwn yn dysgu sut i ddefnyddio mannau awyr agored mewn ffordd gynaliadwy, hwyl a llesol.

 

Rydyn ni'n bwriadu creu Hwb Gwyrdd ym Mharc Cwm Dâr, a fydd yn cynnwys Ysgol Feithrin Natur i blant 2-5 oed, ac amrywiaeth o weithgareddau awyr agored i bobl ifainc ac oedolion.

 

Drwy greu Hwb Gwyrdd ac Ysgol Feithrin Natur, byddwn yn cynnig o leiaf 10 swydd o fewn y 12 mis nesaf, a 600 awr o waith gwirfoddol penodol ym maes gwarchodaeth. Bydd yr Ysgol Feithrin Natur yn cynnig 30 lle rhan amser ac amser llawn i blant 3-4 oed, er mwyn iddyn nhw gael profiad unigryw a datblygu corfforol. 

 

Nid yn unig bydd ein cynnig yn cyfrannu at wella'r economi drwy sefydlu swyddi, bydd yn cyfrannu at ddenu rhagor o bobl i Aberdâr a Pharc Gwledig Cwm Dâr a'r gwasanaethau cysylltiol ar y safle. Felly, bydd yn cryfhau refeniw ac yn sefydlu swyddi. 

30/9/16

Noder: Lle bydd modd, bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn ffafrio cynigion cyflenwol a chydweithredol sy'n dangos modd o fanteisio i'r eithaf ar y defnydd a chynaliadwyedd asedau cymunedol a gwasanaethau.

Bydd grwpiau yn cael gwybod yn ysgrifenedig os oes modd datblygu eu ceisiadau mynegi diddordeb (neu beidio) i'r cam cynllun busnes.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.