Cyfle ar gyfer defnyddio adeilad Cyngor
Dyddiad cyflwyno Ased neu wasanaethCyfle ar gyfer defnyddio adeilad CyngorDyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynllun busnes wedi'i brisio
30/9/16  

Hen Swyddfa Cofnodion Pontypridd (Taff Vale St., Pontypridd, RhCT, CF37 1LJ) 

Former registry office - PontypriddAdeiladwyd ym 1913, mewn dull tebyg i Brif Adeiladau'r Cyngor Henry Hare o 1904. Mae'r adeilad tri llawr, sy'n Adeilad Rhestredig Gradd II, wedi bod yn gartref i'r Swyddfa Cofnodion ers dros ganrif. Mae'r adeilad yn y Graig, Pontypridd, uwchben yr orsaf rheilffordd a maes parcio mawr Sardis Road. Mae'r ardal hefyd yn cynnwys Llys Ynadon, ysbyty a nifer o swyddfeydd. Mae'r adeilad yn agos iawn i holl gyfleusterau canol dref Pontypridd ac mae yna gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus ardderchog. Mae Pontypridd ei hun yn dref farchnad allweddol a phrif dref Rhondda Cynon Taf. Mae hi 10 milltir i'r gogledd o Gaerdydd a 7 milltir o'r M4.

 

Mae safle'r hen Swyddfa Cofnodion ar serth ac yn cynnwys adeilad tri llawr ar wahân. Mae'i siâp yn unigryw ac mae wedi'i adeiladu yn y dull traddodiadol - â cherrig. To llechi, ar ongl, sy ganddo. Mae gan yr eiddo arglawdd mawr tua'r cefn. Neuadd y Seiri Rhyddion sy tua'r dwyrain o'r adeilad, a'r hen Swyddfa Cofnodion sy tua'r gorllewin. Mae ffens gadwyni tua'r cefn a thua'r gorllewin. Mae 36 o fannau parcio tua'r cefn. Dim ond hyn a hyn o leoedd parcio oddi ar y stryd sydd ar gael ar Court House Street.

 

Yn yr eiddo, mae carpedi drwyddo draw ac mae wedi'i rannu'n adrannau bach. Mae swyddfeydd agored/ystafelloedd cyfarfod ar y llawr gwaelod isaf, llawr gwaelod, llawr cyntaf, ail lawr a'r trydydd llawr. 
30 Hydref 2016
30/9/16  

Neuadd y Dref Aberpennar (New Road, Aberpennar, RhCT, CF45 4EU)

Mountain Ash Town HallAdeiladwyd Neuadd y Dref, sy'n Adeilad Fictoraidd Rhestredig Gradd II, ym 1904. Mae'n adeilad mawr, tri llawr sy'n cael ei ddefnyddio fel swyddfa. Aberpennar ydy'r dref fwyaf ond un yng Nghwm Cynon. Mae canol y dref yn brysur ac mae ganddo wasanaethau rheilffordd a bysiau. Y dref agosaf ydy Aberdâr (4m) i'r gogledd, a Phontypridd (9m) a Chaerdydd (20m) i'r de.

 

Mae'r adeilad mewn lleoliad amlwg, yng nghanol ynys traffig. Mae'n wynebu'r rheilffordd a phont yr afon sy'n arwain at ganol y dref. Mae New Road y tu cefn iddo.

 

Mae'r adeilad yn un tri llawr, sy'n cynnwys lle i swyddfa ac ardaloedd cylchredol sydd â 3 set o risiau ar wahân. Mae maes parcio macadam ar yr ochr olwg, a llwybr cyhoeddus ar bob ochr arall.

 30 Hydref 2016
 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.