Skip to main content
Staying-Well-At-Work-Web-Banner

Y Garfan Gynghori

Mae'r gwasanaeth yma ar gael i unrhyw un sy'n absennol o'r gwaith ar hyn o bryd o ganlyniad i unrhyw anawsterau o ran lles seicolegol ac emosiynol. Mae hyn, o bosibl, yn gysylltiedig yn uniongyrchol â phrofiadau yn y gwaith neu brofiadau personol presennol neu rai o'r gorffennol.

Bwriad y gwasanaeth yma yw galluogi pobl i reoli eu lles meddyliol a chorfforol yn well er mwyn dychwelyd i'r gwaith, a hynny wrth deimlo'n fwy hyderus, gallu deall ac ymdopi â'u hanawsterau yn well a theimlo bod dewisiadau gyda nhw o ran eu bywyd gwaith.

Mae holl gynghorwyr y gwasanaeth yn therapyddion hyfforddedig a phrofiadol. Byddwch chi'n cael lle diogel a chyfrinachol i edrych ar y materion sydd yn achosi pryder i chi ac sy'n eich atal chi rhag dychwelyd i'r gwaith.

Er bod pob un o'r ymarferwyr cynghori yn defnyddio dull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, mae'n bosibl y byddan nhw'n defnyddio nifer o fodelau seicolegol gwahanol i'ch helpu chi i weithio a datrys eich anawsterau. Bydd y cynghorwyr yn darparu profiad gofalgar, cyfeillgar ac anfeirniadol bob amser.

Bydd sesiynau yn cynnwys y canlynol:

  • Asesiad cychwynnol (sy'n para awr a hanner) i nodi natur eich anawsterau ac anghenion
  • Rhaglen gwnsela unigryw wedi'i llunio ar y cyd i fynd i'r afael â'ch anghenion iechyd meddwl
  • Sesiynau rheolaidd dros gyfnod o amser sy'n cyfateb i 6 sesiwn (mae'n bosibl y bydd angen rhagor o sesiynau yn achlysurol gydag uchafswm o 10 sesiwn)
  • Adolygiadau rheolaidd o'ch cynnydd
  • Cyfle i fanteisio ar wasanaeth tebyg sy'n rhan o'r prosiect a throsglwyddo'r gofal iddo os a lle bo'n addas, e.e. hyfforddiant swydd, ffisiotherapi neu ymgynghoriad nyrsys
  • Cyrsiau hyfforddi seicoaddysgol
  • Strategaethau a dulliau penodol sy'n effeithiol o ran rheoli symptomau sy'n gysylltiedig ag anawsterau iechyd meddwl
  • Atgyfeirio unigolion at wasanaethau cymorth allanol pan fo'n addas
  • Cyfle i fanteisio ar gynllun presgripsiwn llyfrau Llywodraeth Cymru
  • Strategaethau i ddelio â straen yn y gwaith

 

Mae pobl yn cael eu hatgyfeirio at y gwasanaeth â diagnosis o straen, gorbryder a/neu iselder, ac mae'n bosibl eu bod nhw wedi ei chael hi'n anodd ers peth amser. Does dim angen diagnosis bob amser ac mae hi wastad yn fuddiol i ofyn am gymorth cyn gynted ag y bo modd wrth brofi symptomau ysgafn. Does dim angen atgyfeiriad neu argymhelliad gan y meddyg teulu.

Yn achlysurol, mae'n bosibl y bydd cyfleoedd i'n gwasanaeth weithio'n uniongyrchol â'ch cyflogwr i wella ei ddealltwriaeth o'ch anawsterau. Er enghraifft, rydyn ni'n darparu hyfforddiant, hyrwyddo iechyd, arweiniad ac argymhellion ar bolisïau a rhannu arferion da ar ddelio â phroblem iechyd meddwl yn y gwaith. Bydd hyn yn cael ei ddarparu gan ein Hyfforddwyr Iechyd Meddwl a Chyflogaeth a'r Swyddog Polisi a Datblygu Adnoddau Dynol proffesiynol, sy'n gweithio ar y cyd â'n cynghorwyr sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda busnesau.

To find out if your business is eligible, contact us on:

Telephone: 01443 827317

Email: stayingwellatwork@rctcbc.gov.uk