Skip to main content

DSE Assessment

Asesiad Ergonomeg Defnyddwyr Cyfarpar Sgrin Arddangos (DSE)


Mae ein Ffisiotherapydd wedi'i hyfforddi i asesu DSE ac mae modd iddo gynnig y gwasanaethau canlynol:

  • Helpu cyflogwyr i ddeall eu rhwymedigaethau cyfreithiol o dan reoliadau DSE 1992 (addaswyd yn 2002).

  • Cynnal asesiad DSE cynhwysfawr ar gyfer gweithwyr sydd â phroblemau cyhyrysgerbydol sy'n effeithio ar eu gwaith: ymyrraeth gynnar

  • Cynnal asesiadau DSE cynhwysfawr ar gyfer y gweithwyr hynny sydd â chyflyrau tymor hir e.e. arthritis, poen cronig yn y cefn.

  • Cynnig hyfforddiant i grwpiau bach o weithwyr ar gyfer atal anhwylderau cyhyrysgerbydol yn y gweithle a gwirio gweithfannau'n gyflym.

Mae'r asesiadau DSE yn y gweithle yn cynnwys asesiad unigol yn y gweithle (tua 60 munud) ac adroddiad manwl i'w gyflwyno i reolwyr ar unrhyw argymhellion.

Mae modd atgyfeirio unigolion ag anhwylderau cyhyrysgerbydol sy'n gysylltiedig â'r gael ffisiotherapi yn y ganolfan Cadw'n Iach yn y Gwaith.

Dydyn ni ddim yn cynnal asesiadau DSE ar gyfer problemau o ran golwg. Byddwn ni'n eich annog i fynd i wefan RNIB a Mynediad at Waith i gael cyngor pellach ar hyn.

Os oes gennych gwestiynau pellach mewn perthynas ag un o'r gwasanaethau uchod, mae modd i chi gysylltu â Ffisiotherapydd Cadw'n Iach trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

Rhif Ffôn: 01443 827317

E-bost: CadwnIachynyGwaith@rctcbc.gov.uk