Skip to main content
Staying-Well-At-Work-Web-Banner

Gwasanaeth Polisi a Datblygu Adnoddau Dynol

Er mwyn i fusnesau ffynnu, mae angen fframwaith strwythuredig arnyn nhw i weithredu'n effeithiol. Rhan allweddol o'r fframwaith yma yw rheoli'r bobl yn y busnes. Efallai bydd cyfres o bolisïau a gweithdrefnau o fudd i'r unigolion wedi'u cyflogi a'r busnes yn gyffredinol trwy ddarparu arweiniad, diogelwch a chymorth i bawb.

Mae modd i'r Gwasanaeth Polisi a Datblygu Adnoddau Dynol o fewn carfan y prosiect gefnogi busnesau micro, bach a chanolig yn Rhondda Cynon Taf trwy gynnig y gwasanaethau canlynol:

  • Darparu cyngor, arweiniad a hyfforddiant o ran yr arferion rheoli gorau a datblygu polisïau er mwyn hyrwyddo presenoldeb, lles ac amrywiaeth
  • Asesu polisïau a gweithdrefnau cyfredol AD a darparu gwasanaeth cynghori sy'n seiliedig ar yr arferion gorau a chydymffurfio â deddfwriaeth
  • Cynorthwyo'r busnesau gyda phynciau gwahanol - presenoldeb, deddfwriaeth a lles
  • Mynd ati'n rhagweithiol i wella effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd prosesau pobl mewn busnesau
  • Sicrhau bod ystyriaethau cydraddoldeb ac amrywiaeth yn cael eu prif ffrydio i weithgareddau, polisïau a gweithdrefnau AD
  • Cynnig arweiniad ar faterion pobl cymhleth
  • Gweithio mewn partneriaeth â busnesau i ddatblygu rhaglenni ac ymyriadau i fodloni anghenion gwahanol busnesau a gweithwyr unigol
  • Cynghori ac arwain rheolwyr i hyrwyddo presenoldeb, lles a chydraddoldeb yn rhan o'u diwylliant sefydliadol

Mae modd i'n Swyddog Polisi a Datblygu AD proffesiynol, cymwysedig gefnogi busnesau a'u staff i feithrin diwylliant o gydraddoldeb a lles trwy ddatblygu polisïau, strwythurau, prosesau ac ymddygiad cadarn. Efallai bydd hyn, yn ei dro, yn arwain at nifer o fuddion i unigolion a'r busnes.

Mae modd i ni gynnig gwasanaeth unigryw wedi'i deilwra i'ch anghenion busnes, gan eich helpu chi i arwain a rheoli'ch gweithlu mewn modd hyderus.

"Gofalu am eich gweithlu, gofalu amdanoch chi."

 

To find out if your business is eligible, contact us on:

Telephone: 01443 827317

Email: stayingwellatwork@rctcbc.gov.uk