Skip to main content
Staying-Well-At-Work-Web-Banner

Ceris Wilson-Jones - Cynghorwr

Rydw i wedi gweithio ym maes Llywodraeth Leol ers dros 30 o flynyddoedd. Fy swydd gyntaf oedd gweithio yn yr adran gynllunio ac rydw i wedi gweithio mewn sawl adran a swydd wahanol ers hynny. Yn 2008, penderfynais ailhyfforddi i fod yn Gynghorwr gan fod gyda fi awydd cryf i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Astudiais am Ddiploma Ôl-raddedig mewn cynghori therapiwtig ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd, fel roedd hi ar y pryd.

Mae'r swydd yn un heriol a diddorol ac rydw i'n dysgu rhywbeth newydd gyda phob cleient. Mae pob cleient yn dod â'i unigrywiaeth ei hun ac rydw i'n teimlo'n freintiedig i weithio i'w helpu i reoli rhai o'r cyfnodau anoddach yn ei fywyd.     

Sgiliau neu Arbenigedd

Rydw i'n Gynghorwr Cyfunol Perthynol sy'n golygu bod y berthynas rydw i'n ei magu gyda chleientiaid yn allweddol i'r gwaith therapiwtig wrth ddefnyddio cyfuniad o dechnegau gwahanol o amrywiaeth o ddulliau gwahanol. Y modelau rydw i'n eu defnyddio yn fy ngwaith yw rhai sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, seicodynamig, dadansoddi trafodaethau ac elfennau o therapi ymddygiad gwybyddol. Mae gweithio mewn modd cyfunol yn galluogi gweithio hyblyg. O ganlyniad i hyn, mae modd teilwra'r dull i bob cleient a'i anghenion.

Mae gyda fi brofiad o gynghori cleientiaid o ystod eang o gefndiroedd ac mae gyda fi brofiad helaeth o weithio gyda chleientiaid mewn safle gwaith. Rydw i wedi gweithio gydag ystod o faterion gan gynnwys gorbryder, iselder, straen, galar, perthnasau, hunan-barch isel a phroblemau sy'n ymwneud â'r gwaith.

Yn ystod fy ngyrfa fel cynghorwr, rydw i wedi gweithio mewn prifysgolion, ysgolion a meddygfeydd, yn ogystal ag adran Iechyd Galwedigaethol.        

Rydw i wedi cofrestru'n aelod o Gymdeithas Cynghori a Seicotherapi Prydain (BACP) ac yn gweithio o fewn ei fframwaith moesegol o ran arferion da. 

Fy nghefndir yw meysydd dysgu a datblygu ac mae gyda fi brofiad sylweddol o gynnal gweithdai lles i weithwyr. Yn ogystal â hyn, mae diddordeb gyda fi mewn gweithio gyda grwpiau.