Rydw i'n mwynhau gweithio gyda phobl ac rydw i'n gweld fy hun yn berson sy'n galluogi eraill. Rydw i wedi derbyn hyfforddiant fel seicotherapydd ac wedi bod yn gweithio yn y swydd yma ers bron i 20 mlynedd, gan gynnig gwasanaeth cynghori a therapi seicolegol i ystod eang ac amrywiol o bobl, a hynny'n therapi hirdymor a thymor byr. Rydw i'n ystyried hyn yn alwedigaeth yn hytrach na swydd sy'n rhoi boddhad enfawr i mi. Mae fy null sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn mynd ati i ystyried ei anghenion a chyfnod ei fywyd. Rydw i'n addasu fy null cynghori yn ôl yr angen. Rydw i'n defnyddio nifer o dechnegau a modelau seicolegol i ddeall yr hyn sy'n digwydd ym mywyd y person i'w helpu gyda'r broses o newid a thrawsffurfio ei fywyd a'i safbwynt o'i broblemau. Bydd hyn yn cychwyn y broses o wella a dod o hyd i ddatrysiad neu addasu yn dilyn profiad trawmatig. Rydw i o'r farn ei bod hi'n fraint cael helpu rhywun yn y ffordd yma.

A minnau'n Uwch Gynghorwr y prosiect yma, rydw i'n gyfrifol am gefnogi a goruchwylio carfan o ymarferwyr galluog a phrofiadol fydd yn cynnig cymorth i weithwyr sydd, o bosibl, yn cael problemau o ran iechyd meddwl yn y gwaith a'u bywydau yn gyffredinol. Mae modd i'r problemau amrywio ac mae'n bosibl bod rhai yn bersonol a bod rhai yn gysyllltiedig â'r gwaith. Mae'n bosibl y bydd gan rai pobl ddiagnosis, er enghraifft, o orbryder neu iselder, neu fath arall o gyflwr iechyd meddwl. Mae modd ystyried sut mae hyn yn effeithio ar fywyd yr unigolyn a'i waith a meddwl am strategaethau i reoli'n well. Wedi dweud hynny, does dim angen gwneud hyn chwaith. Mae'n bosibl eich bod chi'n mynd i rigol yn eich bywyd, o dan ormod o gyfrifoldeb neu'n ei chael hi'n anodd ymdopi gydag amgylchiadau annisgwyl, er enghraifft, trasiedi neu golled bersonol neu salwch personol sy'n cael effaith ar y ffordd rydych chi'n gweithio. Mae cynghorwyr wrth law i'ch helpu chi gyda hyn, ond caiff yr Hyfforddwyr Swydd Iechyd Meddwl roi cymorth i chi yn uniongyrchol yn y gwaith, gan ystyried addasiadau a hyfforddiant posibl. Mae gyda fi ddiddordeb a phrofiad personol o fod yn rhan o broses sefydlu a datblygu busnes bach fydd yn llywio'r gwaith yma.

Ar lefel bersonol, pan nad ydw i'n treulio amser gyda fy ffrindiau a theulu, rydw i wrth fy modd yn cerdded, garddio, loncian, gwneud ioga, nofio, darllen ac rydw i'n aelod o gôr. Dydy hi ddim bob amser yn hawdd cael y cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd yn dda ond rydw i'n credu bod cael hobïau a diddordebau creadigol fel ffordd o ymlacio tu allan i'r gwaith yn bwysig iawn er budd lles ac iechyd personol. 

Sgiliau neu Arbenigedd

A minnau'n gynghorwr/seicotherapydd, dydw i ddim yn arbenigo mewn maes penodol, ond mae gyda fi ddiddordeb mewn iechyd meddwl menywod, iechyd meddwl cyn ac ar ôl cael babi, ac rydw i wedi cymhwyso i weithio gyda phlant a theuluoedd. Rydw i hefyd wedi cymhwyso i ddefnyddio technegau a'r celfyddydau yn fy swydd, ac rydw i'n gwneud hyn yn aml.   Cyn y swydd yma, gweithiais mewn amrywiaeth o leoliadau gan gynnwys y GIG, addysg, mewn gwasanaethau i bobl ag anableddau dysgu ac sydd ag anhwylder y sbectrwm awtistig, a phlant a theuluoedd ag ystod o gyflyrau iechyd meddwl.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.