Skip to main content

Dyma'r garfan


Team s- Stay Well at Work

Alison Smith:

Mae gan Alison dros 20 mlynedd o brofiad o weithio ym maes Adnoddau Dynol ac mae'n aelod Siartredig o'r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu. Mae ganddi gefndir traws-diwydiant eang mewn adeiladu swyddogaethau AD o'r dechrau, rheoli prosiectau o'r dechrau i'r diwedd, arwain ar ailgynllunio sefydliadol a rhaglenni ailstrwythuro ar raddfa fawr yn ogystal â hyfforddi, datblygu ac arwain carfanau proffesiynol. Mae hi wedi gweithio gyda busnesau newydd eu sefydlu, BBaCh, yn ogystal â sefydliadau byd-eang mawr.

Mae hi hefyd wedi rhedeg ei busnes ei hun gan weithio gydag unigolion â phroblemau iechyd meddwl. Mae hi'n hypnotherapydd cymwysedig ac yn ymarferydd Rhaglennu Niwro-Ieithyddol (NLP), ac wrthi'n astudio Therapi Ymddygiad Gwybyddol. A hithau'n gyn-sylfaenydd ac yn berchennog busnes, mae hi'n deall y broses o redeg busnes. Mae hi'n deall pa mor anodd mae hi, ond hefyd sut i weld y pethau sy'n rhwystro llwyddiant a thwf yn her mae modd i chi ei goresgyn. Mae hi wedi defnyddio ei gwybodaeth a dealltwriaeth o bobl yn ei gwaith gyda busnesau ac mae hi bob amser yn neilltuo amser i wrando ar bobl.

Mae hi'n frwdfrydig am helpu unigolion a busnesau i werthfawrogi eu llawn botensial. Mae bod yn rhan o Garfan Cadw'n Iach yn y Gwaith yn ei galluogi i gyfrannu at wneud gwahaniaeth go iawn ar gyfer unigolion a busnesau yn RhCT.

Pan dydy hi ddim yn gweithio, er mwyn diogelu ei hiechyd meddwl a’i lles rhag straen ei swydd, mae modd ei chanfod ar gefn ceffyl yn mwynhau cefn gwlad Cymru ac yn carlamu ar hyd traethau neu'n nofio dŵr oer ger arfordir de Cymru - mae hi wrth ei bodd beth bynnag y tywydd neu adeg y flwyddyn! 

Sgiliau neu Arbenigedd

 • Aelod o Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu, Hyfforddwr achrededig â chymorth ceffylau Leadchange

 • Arbenigwr mewn pobl, cyfraith cyflogaeth, hyfforddi, arweinyddiaeth, iechyd a lles, rheoli prosiectau

Liane Burden:

Mae gan Liane dros 12 mlynedd o brofiad o weithio ym maes Adnoddau Dynol o sefydliadau byd-eang mawr i lywodraeth leol. Mae ganddi hefyd brofiad o weithio ar brosiectau a ariennir. Mae hi'n deall pa mor anodd mae modd iddi fod i fusnesau fuddsoddi amser i ddatblygu polisïau a gweithdrefnau cefnogol a gwireddu eu llawn botensial. A hithau'n aelod o'r garfan Cadw'n Iach yn y Gwaith mae modd iddi rannu ei gwybodaeth a'i phrofiad, gan wneud gwahaniaeth gwirioneddol i unigolion a busnesau yn RhCT. Pan dydy hi ddim yn gweithio mae Liane yn mwynhau treulio amser gwerthfawr gyda’i theulu boed ar wifren wib yng Ngogledd Cymru neu’n cael picnic yn yr ardal leol. Mae hi wrth ei bodd yn yr awyr agored.

Sgiliau neu Arbenigedd

 • Cyfraith cyflogaeth
 • Polisïau/Gweithdrefnau AD
 • Hyfforddiant
 • Sgiliau arwain
 • Adran y Gyflogres
 • Cydymffurfiaeth

Jordan Hughes:

Dechreuodd Jordan, a raddiodd mewn Troseddeg, ei yrfa weinyddol yn gweithio yng Nghofrestrfa Profiant Cymru o dan Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi. Ers ymuno â’r garfan Cadw'n Iach yn y Gwaith yn ystod y cyfyngiadau symud mae wedi symud ymlaen i swydd Rheolwr Practis.

Gan mai rôl eisteddog yw hon, y tu allan i'r gwaith mae'n cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau corfforol gan gredu ei bod yn allweddol i wneud ymarfer corff bob dydd i wneud yn iawn am y diffyg symud trwy gydol y dydd. Mae ei drefn foreol yn cynnwys mynd i'r gampfa a'r ganolfan hamdden leol ac yna gyda'r nos mae'n gwneud dosbarthiadau Jiu Jitsu Brasil! Mae'n mwynhau cerddoriaeth a theithio a chyn Covid roedd yn tueddu i dreulio'r rhan fwyaf o'i amser a gwario'i arian ar deithiau i ddinasoedd Ewropeaidd a gigs ar hyd a lled Prydain.

Sgiliau neu Arbenigedd

 • Cydymffurfiaeth
 • Rheoli Amser
 • Cyllid
 • Trefniadol

Helen Rodway:

Helen yw’r uwch nyrs a'r arweinydd clinigol yn y garfan Cadw'n Iach yn y Gwaith.  Mae hi wedi bod yn nyrs gymwys ers 1988 ac mae ganddi wybodaeth a phrofiad helaeth ar draws ystod o feysydd. Bu’n gweithio yn y GIG mewn amrywiaeth o feysydd cyn dewis arbenigo mewn Iechyd Galwedigaethol yn 2005. Ers hynny mae hi wedi gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau gan gynnwys addysg uwch, cwmni ailgylchu, cwmni rheoli pŵer, ac ymgynghoriaeth iechyd galwedigaethol o bell.

Enillodd ei gradd meistr yn 2011 a welodd hi hefyd yn derbyn gwobr Denis D’Auria am draethawd ymchwil rhagorol. Cyhoeddwyd fersiwn gryno o’r traethodau ymchwil yma yn 2013. Mae hi wedi cwblhau hyfforddiant achrededig pellach mewn iechyd meddwl yn y gweithle, HAVS ac IOSH. Y tu allan i'r gwaith mae'n mwynhau darllen nofelau cyffrous, sgïo, ac eistedd ar y traeth

Sgiliau neu Arbenigedd

 • Ymgynghoriadau o bell
 • Atgyfeiriadau ac adroddiadau gan reolwyr
 • Cadw Golwg ar Iechyd
 • Sgrinio ar gyfer Rhaglenni Addysg i Gleifion
 • Rheoli achosion o absenoldeb oherwydd salwch hirdymor a thymor byr

Christina Parker:

Ers ennill ei gradd mewn Seicoleg yn 2003 a chymhwyso yn Gwnselydd yn 2012, mae Christina wedi gweithio mewn amrywiaeth o sefydliadau gan gynnwys Cymorth i Ferched Cymru, ChildLine, a New Pathways. Mae hi hefyd wedi cofrestru'n aelod o Gymdeithas Cynghori a Seicotherapi Prydain (BACP) ac yn gweithio yn unol â'i Fframwaith Moesegol o ran Arferion Da.

Mae gwaith Christina wedi'i lywio a'i ysbrydoli gan theori sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, theori seicodynamig a theori ymlyniad. Mae ganddi dros 8 blynedd o brofiad ym myd cynghori ac mae hi wedi ennill cryn brofiad o weithio gydag oedolion, plant a phobl ifainc sydd ag amrywiaeth o broblemau gan gynnwys galar, colled, iselder a gorbryder, hunan-barch isel, problemau gyda'r teulu/perthnasau. Hefyd, mae gyda hi ddiddordeb penodol mewn trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.  Pan dydy hi ddim yn y gwaith, mae'n mwynhau cadw'n heini a threulio amser gyda'i theulu.

Skills or Specialisms

 • Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV)
 • Trawma.

Emma Robinson:

Mae Emma yn gwnselydd integreiddiol sy'n defnyddio ymagwedd gyfunol at therapi, gan ddod â gwahanol elfennau o therapïau penodol ynghyd sy'n caniatáu i sesiynau gael eu teilwra i weddu i anghenion pob person unigol. Mae hi'n aelod cofrestredig o Gymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP) ac ar hyn o bryd mae hi'n gweithio tuag at gael ei achredu.

Cyn ymuno â'r garfan, bu Emma yn gweithio fel cynghorydd arweiniol i elusen iechyd meddwl. Mae hi hefyd wedi gwirfoddoli mewn sawl sefydliad megis gwasanaethau cyffuriau ac alcohol lleol, gwasanaethau troseddau'r ifainc a gwasanaethau plant ifainc. Roedd pob rôl yn ymwneud ag anghenion iechyd meddwl y rhai a oedd yn defnyddio'r gwasanaethau ac mae hi'n angerddol iawn am y math yma o waith  Mae Emma'n dweud ei bod hi'n teimlo’n freintiedig iawn yn ei swydd fel cynghorydd a bod unigolion yn ymddiried yn y broses gwnsela ac am ganiatáu iddi fod yn rhan o’u taith.

 Pan dydy hi ddim yn y gwaith, mae'n mwynhau treulio amser gyda'i theulu, mynd â'i chi am dro a bod yn yr awyr agored a mwynhau'r pethau bach mewn bywyd. Mae hi'n cael lawer o bleser o fyd natur gan fod hyn yn caniatáu iddi gael seibiant, ymlacio a mwynhau’r hyn sydd ar ei stepen drws.

Sgiliau neu Arbenigeddau

 • Iselder a gorbryder
 • Trawma rhywiol
 • Diffyg hunan-barch
 • Trawma o'r gorffennol
 • Straen yn ymwneud â'r gwaith
 • Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs)

Sebastian Adamczyk

Fel ffisiotherapydd iechyd galwedigaethol, mae Sebastian yn gweithio gyda gweithwyr a chyflogwyr i gefnogi iechyd a lles corfforol a seicolegol trwy reoli ac atal anhwylderau cyhyrysgerbydol. Mae Ffisiotherapi Iechyd Galwedigaethol yn faes arbenigol o'r proffesiwn sy'n canolbwyntio ar y gweithiwr, y gwaith a'r gweithle. Mae'r ffocws ar ymyrraeth gynnar ac atal anafiadau trwy asesiad, triniaeth a chymorth arbenigol sy'n benodol i'r gweithwyr a'r gwaith y maen nhw'n ei wneud. Mae modd i'r cymorth yma amrywio o ddarparu mynediad cynnar i weithwyr at asesiad ac adsefydlu sy’n canolbwyntio ar waith, i gefnogi’r busnes gydag asesiadau ergonomig rhagweithiol ac ymgyrchoedd hybu iechyd.

Mae gan Sebastian ddiddordeb mawr mewn ffisiotherapi iechyd galwedigaethol ac mae'n deall pwysigrwydd gweithio'n agos gyda gweithwyr a chyflogwyr i sicrhau eu bod nhw'n cael y driniaeth gywir ar yr amser cywir a nodi triniaeth i bob gweithiwr a'u tasgau gwaith.

Cyn ymuno â'r garfan Iechyd Galwedigaethol, roedd Sebastian wedi gweithio yn y GIG fel ffisiotherapydd cynhyrysgerbydol, ac yn y diwydiant ffitrwydd fel hyfforddwr personol a hyfforddwr cryfder a chyflyru. Mae ganddo brofiad o asesu a rheoli amrywiaeth o broblemau cyhyrysgerbydol sy'n gallu effeithio ar bobl yn y gweithle a thu allan iddo. Mae gan Sebastian ddiddordeb arbennig mewn adsefydlu cyfannol, a strategaethau hunanreoli anhwylderau cyhyrysgerbydol hirdymor. Mae bob amser yn ceisio ymgorffori hybu iechyd yn ei ymarfer a darparu model gofal cyfannol.

I ffwrdd o'r gwaith mae Sebastian yn mwynhau treulio ei amser rhydd mewn ffyrdd egnïol. Mae'n ymarfer jiu-jitsu Brasil, beicio mynydd, sgïo a chodi pwysau. Mae hefyd yn mwynhau ehangu ei wybodaeth am iechyd a lles ac mae'n bianydd amatur.

 

.