Skip to main content
Staying-Well-At-Work-Web-Banner

Carfan Ffisiotherapi

Ffisiotherapi

Mae'r Ffisiotherapyddion Cadw'n Iach yn y Gwaith yn arbenigwyr mewn Ffisiotherapi Cyhyrysgerbydol, Iechyd Galwedigaethol ac Ergonomeg (mae cyhyrysgerbydol yn cyfeirio at gyhyrau, esgyrn, cymalau, gewynnau, nerfau a thendonau).

Mae modd i'r Ffisiotherapyddion roi cymorth i unigolion sydd â phroblemau megis poen cefn, poen gwddf, anhwylderau braich uchaf sy'n gysylltiedig â'r gwaith neu lid y cymalau sydd, o bosibl, yn cael effaith arnyn nhw yn y gwaith neu'n eu hatal nhw rhag dychwelyd i'r gwaith.

Ein nod yw eich cefnogi chi i ddychwelyd i'r gwaith yn ddiogel yn dilyn cyfnod o absenoldeb salwch ac i'ch cadw chi'n heini ac yn iach yn y gwaith.

Rydyn ni hefyd yn cynnig cyngor i gyflogwyr ar sut i gefnogi'u gweithwyr wrth iddyn nhw ddychwelyd i'r gwaith a'u helpu i aros yn y gwaith.

Yn ogystal â hyn, mae modd i ni gynnig asesiadau gweithfan (DSE) i weithwyr er mwyn sicrhau bod eu gweithfan wedi'i osod mewn modd sy'n galluogi lles ac iechyd corfforol cadarnhaol. Gweld rhagor o wybodaeth am yr asesiad Cyfarpar Sgrîn Arddangos.

Sut mae ffisiotherapi o bell yn gweithio?

Mae modd rheoli problemau cyhyrysgerbydol yn effeithiol trwy apwyntiadau ffôn a fideo.

I ddechrau, byddwn ni'n trefnu apwyntiad ffôn gyda chi. Mae ffisiotherapyddion yn cael y rhan fwyaf o'u gwybodaeth am eich problem o'r hyn rydych chi'n ei ddweud wrthyn nhw am sut mae'n effeithio arnoch chi (eich stori). Mae modd i ni gael darlun da o'r hyn sy'n digwydd drwy holi rhagor o gwestiynau. Os ydyn ni'n teimlo y bydden ni'n cael gwell darlun trwy weld sut rydych chi'n symud ac yn gweithredu efallai y byddwn ni'n trafod cynnal galwad fideo gyda chi.

Yn dilyn hyn, byddwn ni wedyn yn penderfynu ai ffisiotherapi yw'r peth gorau i chi neu a oes angen ymchwilio ymhellach i'ch symptomau.

 

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Os byddwn ni'n penderfynu bod ffisiotherapi yn addas ar eich cyfer, mae'n debygol y cewch chi addysg a chyngor ar eich cyflwr a'r wybodaeth a'r offer i'w reoli'n effeithiol. Efallai cewch chi raglen ymarfer corff sy'n bersonol i chi, a chyngor ar ffordd o fyw a chyngor penodol ar ymdopi yn y gwaith os yw'ch cyflwr yn effeithio ar hyn.

Yn y rhaglen Cadw'n Iach yn y Gwaith rydyn ni'n defnyddio meddalwedd ailhyfforddi drwy ymarfer corff i anfon rhaglenni ymarfer corff wedi'u personoli atoch chi sydd â lluniau a fideos o sut i gyflawni pob ymarfer.

 

Cymorth Parhaus

Yna, byddwn ni'n trefnu apwyntiad dilynol i fonitro'ch cynnydd, adolygu'ch rhaglen ymarfer corff ac ateb unrhyw gwestiynau neu bryderon sydd gyda chi i sicrhau bod eich cyflwr ar y trywydd iawn i wella. 

Os dydych chi ddim yn gwella yn ôl y disgwyl, ac os yw'r sefyllfa o ran y coronafeirws yn caniatáu hynny, efallai y byddwn ni'n trafod yr opsiwn o gael apwyntiad wyneb yn wyneb.

To find out if your business is eligible, contact us on:

Telephone: 01443 827317

Email: stayingwellatwork@rctcbc.gov.uk