Mae ffisiotherapyddion Cadw'n Iach yn y Gwaith yn weithwyr sy'n arbenigo mewn Ffisiotherapi Cynhyrsgerbydol, iechyd galwedigaethol ac ergonomeg. Mae modd iddyn nhw roi cymorth i unigolion sydd â phroblem gyda'u cyhyrau neu gymalau megis poen cefn, poen gwddf, anhwylderau braich uchaf sy'n gysylltiedig â'r gwaith neu lid y cymalau sydd, o bosibl, yn cael effaith arnyn nhw yn y gwaith neu'n eu hatal nhw rhag dychwelyd i'r gwaith.  Rydyn ni hefyd yn cynnig cyngor i weithwyr ar sut i gefnogi'r unigolyn wrth iddo ddychwelyd i'r gwaith a'i helpu i aros yn y gwaith.

Beth ydyn ni'n ei wneud:

O safbwynt yr unigolyn: Cynnal asesiadau cychwynnol wyneb yn wyneb 60 munud yn ein clinig i nodi natur y broblem a sut mae'n cael effaith ar yr unigolyn yn y gwaith. Yna, byddwn ni'n llunio cynllun trin yn ôl anghenion yr unigolyn. Gall hyn gynnwys:

  • Gwybodaeth am y cyflwr
  • Cyngor ac ymarferion
  • Cynllun dychwelyd i'r gwaith
  • Apwyntiadau dilynol wyneb yn wyneb 30 munud yn y clinig
  • Asesiad ar y gweithle
  • Atgyfeirio'r unigolyn at wasanaethau eraill e.e. cynllun atgyfeirio ymarfer corff, dosbarth gofal ar y cyd

O safbwynt y Rheolwr: Llunio adroddiad ar raddfeydd amser ar gyfer gwelliannau disgwyliedig a/neu ddychwelyd i'r gwaith

Cyngor ar unrhyw addasiadau i'r gweithlu, tasgau neu batrwm gweithio fydd, o bosibl, yn helpu'r unigolyn i ddychwelyd i'r gwaith ac aros yn y gwaith

Yn ogystal â hyn, mae modd i ni gynnig y canlynol i weithwyr:

  • Sgyrsiau hyrwyddo iechyd e.e. rheoli poen cefn yn y gwaith
  • Asesiadau ergonomeg e.e. asesiad gweithfan

Yr hyn dydyn ni ddim yn ei drin:

  • Unrhyw gyflwr niwrolegol e.e. Parkinsons, MS
  • Problemau anadlol e.e. COPD

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.