Nod rhaglen Cadw'n Iach yn y Gwaith yw cefnogi iechyd a lles staff sy'n cael eu cyflogi gan fusnesau bach a chanolig yn Rhondda Cynon Taf.  Mae gyda ni garfan o arbenigwyr Adnoddau Dynol, ffisiotherapyddion, nyrsys iechyd galwedigaethol a rhagor i helpu i gefnogi eich busnes a'ch staff mewn perthynas ag amrywiaeth o faterion lles.

Mae ein gwasanaethau yn rhad ac am ddim ac ar gael i fusnesau yn Rhondda Cynon Taf sydd â llai na 250 o weithwyr (yn amodol ar feini prawf cymhwysedd). 

Rydyn ni'n cynnig:

  • Cymorth Adnoddau Dynol arbenigol i ddatblygu neu wella polisïau lles, cydraddoldeb ac amrywiaeth.
  • Cyngor Adnoddau Dynol ac iechyd galwedigaethol o ran rheoli achosion iechyd cymhleth yn y gwaith.
  • Hyfforddiant ar reoli iechyd meddwl a lles yn y gwaith.
  • Rhaglenni cadw golwg ar iechyd, e.e. gwyliadwriaeth awdiometreg a sbirometreg.
  • Mynediad at nyrsys iechyd galwedigaethol i gael cyngor ar sut mae gwaith yn effeithio ar iechyd ac i'r gwrthwyneb.
  • Mynediad at ffisiotherapyddion i gael cyngor a thriniaeth mewn perthynas ag ystod o gyflyrau sy'n effeithio ar y cyhyrau a'r esgyrn.

Gwasanaeth cynghori a hyfforddi, cymorth therapiwtig neu hyfforddiant wyneb i wyneb i unigolion sy'n profi amrywiaeth o gyflyrau iechyd meddwl.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.