Y Pant Visit - Cllr Rosser - June 2017-42

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn buddsoddi dros £115Miliwn ar hyn o bryd i adeiladu ysgolion newydd a gwell ar draws y Fwrdeistref Sirol. 

Mae’r Cyngor gyda chymorth Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ac Addysg Llywodraeth Cymru,  yn buddsoddi'r swm sylweddol yma i adeiladu cyfleusterau addysgol newydd a gwell yn Nhonypandy, Treorci, Y Cymer, Y Porth, Cwmaman, Y Pant a Thonyrefail, ynghyd â gwaith adnewyddu i Ysgol Gymuned Glynrhedynog, y safle newydd ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail ac Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn. 

Mae’r Cynghorydd Joy Rosser Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg a Dysgu Gydol Oes, wedi bod i'r safle yn yr wythnosau diwethaf i weld drosti'i hunan y cynnydd da sydd wedi'i wneud yn rhan o fuddsoddiad y Cyngor mewn ysgolion, gwerth miliynau o bunnoedd. 

"Dros y blynyddoedd diwethaf mae'r Cyngor wedi gweithio'n galed i wella safonau addysg a chyrhaeddiad disgyblion", meddai'r Cynghorydd Rosser. "Ac mae'r canlyniadau'n adrodd cyfrolau – sy'n parhau i wella'n gyflymach na chyfartaledd Cymru. 

“Mae sawl rheswm am hynny, ond y ddau brif beth sy'n cyfrannu at hyn yw'r buddsoddi rydyn ni wedi'i wneud yn ein hysgolion, a'r diogelu rydyn ni wedi'i roi i'w cyllidebau, er gwaetha'r cyni ariannol. 

“Yn ogystal â buddsoddi yn Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, rydyn ni hefyd yn buddsoddi miliynau o bunnoedd flwyddyn ar ôl blwyddyn i wella'n hysgolion - gyda thros 60 ohonyn nhw'n elwa y llynedd a bydd 82 o brosiectau eraill yn cael eu cwblhau dros wyliau'r haf drwy fuddsoddiad o £8miliwn mewn dros 55 o ysgolion. 

“Nawr bod gwyliau'r haf ar ein gwarthaf, mae gwaith aruthrol ar y gweill ar gyfer pob un o'n prosiectau buddsoddi Ysgolion yr 21ain Ganrif parhaus, a bydd disgyblion ac athrawon yn gweld gwahaniaeth go iawn pan fyddan nhw'n dod yn ôl ym mis Medi. 

“Mae'r Cyngor yn ymrwymo i barhau i fuddsoddi yn ei ysgolion a bydd yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru i geisio rhagor o gyllid o gronfa Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.”

Dros wyliau'r haf, y disgwyl yw bydd ystod o waith wedi'i gwblhau, gan adeiladu ar y cynnydd da sydd wedi cael ei wneud yn barod, sef: 

-          Maes 3G newydd ac Ardal Gemau Aml-ddefnydd, ac Adeilad Cynllunio Technoleg newydd a gwell ar gyfer Ysgol Nant-gwyn. Mae'r gwaith o adeiladu'r adran Gynradd ar y safle hefyd yn mynd rhagddo'n dda.

-          Maes 3G newydd a gwelliannau i'r Ganolfan Hamdden ar gyfer cynnal gwersi Addysg Gorfforol Ysgol Gynuned Tonyrefail.  Mae'r gwaith o adeiladu'r adran Gynradd ar y safle hefyd yn mynd rhagddo'n dda yn ogystal â'r adeilad newydd ar gyfer yr adran Uwchradd a'r gwaith o adnewyddu'r adeilad rhestredig.

-          Mae'r gwaith adeiladu yn mynd yn dda i'r adran Gynradd newydd ar safle yr Ysgol Gynradd y Porth newydd. Yn ogystal â hynny, bydd nifer o fannau yn yr ysgol yn cael eu hadnewyddu, gan gynnwys 4 labordy gwyddoniaeth newydd a gwella'r ystafelloedd cynllunio a thechnoleg.

-          Mae'r gwaith adeiladu ar gyfer yr ysgolion newydd gwerth £7.2 yng Nghwmaman yn mynd rhagddo'n dda, ac mae'r man chwarae cymunedol gwell wedi'i agor yn ddiweddar.

-          Y cyfleusterau mwyaf diweddar yn Ysgol Y Pant, diolch i fuddsoddiad £24Miliwn i gael gwared â'r ystafelloedd dosbarth dros dro

-          Gwella safle Ysgolion Uwchradd Treorci i gynnwys gwella adeilad y Chweched , y llyfrgell a mynedfa'r ysgol ynghyd â bwrw ymlaen â'r gwaith ar yr adeilad gwyddoniaeth newydd.

Cytunodd y Cabinet yn ddiweddar i enwi'r ysgolion 'pob oed' yn Nhonypandy, Tonyrefail, a'r Porth, Ysgol Nant-gwyn, Ysgol Gymuned Tonyrefail ac Ysgol Gymuned y Porth, yn y drefn honno. Cytunodd y Cabinet hefyd i ailenwi Ysgol Gyfun y Cymer i Ysgol Gyfun Cwm Rhondda. 

Hoffech chi ragor o wybodaeth am fuddsoddiad Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif? Ewch i www.rctcbc.gov.uk/ysgolion21ainganrif

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 10th Awst 2017

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.