Fitball-1

A hithau wedi treulio'r 30 blynedd diwethaf yn mwynhau'r cyfleusterau arbennig a dosbarthiadau ffitrwydd hwyl fel cwsmer talu wrth fynd, mae Cheryl Thomas o Rydfelen wedi achub ar y cyfle i ymaelodi â chynllun Hamdden am Oes. Hi yw cwsmer rif 10,000!

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae pum person Y DIWRNOD wedi bod yn ymuno â chynllun hawdd, fforddiadwy, hollgynhwysol Hamdden am Oes Cyngor Rhondda Cynon Taf. Mae hyn yn dilyn buddsoddiad gwerth £1.7miliwn mewn canolfannau hamdden drwy raglen BuddsoddiadRhCT.

Dechreuodd y rhaglen buddsoddi gyfredol yn y Ddraenen Wen. Elwodd y ganolfan hamdden yma o gael campfa newydd gyda'r cyfarpar diweddaraf, ynghyd ag ystafelloedd ffitrwydd wedi'u hailwampio er mwyn i gwsmeriaid, fel Cheryl, wneud y gorau o'r amrywiaeth eang o ddosbarthiadau ffitrwydd sydd ar gael.

Ers hynny, mae campfeydd newydd wedi cael eu gosod ym Mhwll Bronwydd, Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda, Canolfan Chwaraeon Abercynon a Chanolfan Hamdden Sobell. Mae'r gampfa yng Nghanolfan Hamdden Llanilltud Faerdref wedi cael ei moderneiddio ac mae'r Cyngor yn bwriadu buddsoddi rhagor o arian.

Cheryl, sy'n 62 oed, oedd aelod swyddogol rhif 10,000 y rhaglen a dathlodd hi drwy gymryd rhan mewn dosbarth Pêl Ffitrwydd wythnos ddiwethaf. Dyma un o'r dosbarthiadau mae Cheryl yn mwynhau am lai na £5 yr wythnos, diolch i'w haelodaeth.

Meddai: "Rydw i wastad wedi bod yn gwsmer yn y Ddraenen Wen. Mae'r staff a'r hyfforddwyr yn wych, maen nhw'n gymwynasgar ac yn gyfeillgar ac mae'n bleser fynd i'r ganolfan.

"Rydw i'n dod i ddosbarthiadau Pêl Ffitrwydd, Trampolino Mini, Corffeithaf, Zumba, Zumba Strong, Pilates a Ffitrwydd Ymarferol bob wythnos. Roeddwn i'n talu dros £23 yr wythnos, a minnau'n gwsmer talu wrth fynd.

"Ers i mi ddod yn aelod Hamdden am Oes, rydw i dim ond yn talu £21 y mis. Mae'r holl ddosbarthiadau yma yn costio llai na £5 yr wythnos ac mae modd i mi ddod i ragor o ddosbarthiadau a sesiynau nofio, ac mae modd imi ddefnyddio'r gampfa pryd bynnag rydw i eisiau, a does dim tâl ychwanegol.

"Rydw i'n teimlo'n well o gael mynd i'r ganolfan hamdden mor aml ag ydw i eisiau. Rydw i'n cerdded i'r ganolfan yn y bore ac yn gofyn i fi fy hun 'Ydw i eisiau mynd i'r dosbarth?'. Ond, erbyn diwedd y dosbarth rydw i'n llawn egni. Mae'n gwneud i fi deimlo'n fwy egnïol, ac rydw i'n barod am y diwrnod."

Mae Cheryl a'i gŵr, Brian, yn rhedeg Duffy's, sef Clwb Hen-Filwyr ym Maes-y-coed. Maen nhw wedi rhedeg y clwb ers naw mlynedd. Cyn hynny, roedden nhw'n gyfrifol am Glwb Gwaith Rhydfelen am 19 mlynedd.

Mae'r fam i ddau, a mam-gu i dri, o hyd wedi ymarfer corff. Yn ogystal â mynd i Ganolfan Hamdden y Ddraenen Wen yn aml ers iddi agor, roedd hi'n aelod o grŵp Popmobility, a oedd arfer perfformio mewn achlysuron a mannau cyhoeddus ar draws y Fwrdeistref Sirol.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden yn Rhondda Cynon Taf: "Llongyfarchiadau i Cheryl am ddod yn aelod Hamdden am Oes rhif 10,000.

"Mae'r aelodaeth yn bendant werth ei harian, a hithau'n rhywun sy'n mwynhau mynd i amrywiaeth o ddosbarthiadau bob wythnos.

"Rydyn ni wedi blaenoriaethu buddsoddi arian mewn cyfleusterau hamdden dros y deunaw mis diwethaf. Mae'n bleser gweld bod nifer yr aelodau wedi cynyddu yn sgîl hynny.

"Cafodd aelodaeth Hamdden am Oes ei sefydlu fel ei bod yn hawdd ymuno, yn fforddiadwy, ac yn cynnig mynediad at y gampfa, pwll nofio, dosbarthiadau ffitrwydd a chwaraeon dan do ym mhob un o'n canolfannau hamdden.

"Mae hyn yn golygu bod modd i aelod safonol, sy'n talu trwy ddebyd uniongyrchol, fynd i'r gampfa a'r pwll nofio pryd bynnag mae eisiau, yn ogystal â mynd i amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd am tua £1 y diwrnod."

Am ragor o fanylion am yr amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd sydd ar gael ac am aelodaeth Hamdden am Oes, ewch i www.rctcbc.gov.uk/hamdden

 

Mae modd i chi hefyd ddod o hyd i'ch canolfan hamdden leol ar Facebook, a'i 'hoffi'.

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 4th Gorffennaf 2017

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.