Cllr Tegg-1

Cynghorydd Margaret Tegg

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi croesawu'i Faer newydd ar gyfer 2017/18, sef y Cynghorydd Margaret Tegg.

A hithau'n frodor o Gwm Rhondda, derbyniodd y Cynghorydd Tegg ei haddysg yno, ac yn y Cwm mae hi wedi byw erioed. Hi yw Cynghorydd Bwrdeistref Sirol Ward y Cymer ers 2008, ac mae hi'n parhau â'i gwaith gwirfoddol yn y gymuned honno.

Mae'r Cynghorydd Tegg yn edrych ymlaen at ei blwyddyn yn ei swydd, ac mae'n awyddus i gwrdd â chynifer o bobl â phosibl ym mhob rhan o Rondda Cynon Taf. Dau nod arall sydd ganddi hefyd. Mae hi'n edrych ymlaen at godi arian i bedair elusen o'i dewis yn ystod ei blwyddyn yn ei swydd. Yn ogystal â hyn mae hi'n awyddus i dalu teyrnged i bawb ym mhob rhan o Rondda Cynon Taf sy'n rhoi o'u hamser i helpu eraill.

Bu'r Cynghorydd Tegg yn gweithio yn y proffesiwn nyrsio am flynyddoedd lawer, a'r sector manwerthu wedyn. Bellach, mae ganddi bedwar o blant, 16 o wyrion, 14 o orwyrion, ac un gororwyr.

Mae'r Cynghorydd Tegg yn aelod o Glwstwr y Porth, Cymunedau yn Gyntaf; yn un o lywodraethwyr Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, ac yn Gadeirydd Corff Llywodraethu Ysgol Gyfun Cymer Rhondda.

"Gwireddu breuddwyd yw hyn i mi," meddai'r Cynghorydd Tegg. "Anrhydedd mawr iawn yw cael dod yn Faer Rhondda Cynon Taf. Mae fy nghalon ar dân dros y Cymoedd hyn, ac rwyf am gyflawni fy nyletswyddau hyd eithaf fy ngallu.

"Edrychaf ymlaen at gwrdd â chynifer o'n preswylwyr a mudiadau gwych yn ystod fy mlwyddyn. Gobeithio y bydd pob un o'n holl breswylwyr yn cefnogi Apêl Elusennau'r Maer ble bynnag mae modd er mwyn helpu i godi arian ar gyfer pedwar achos teilwng iawn."

Dyma ddewis elusennau'r Maer ar gyfer 2017/18:

  • ·         Cymdeithas Alzheimer Cymru
  • ·         Cŵn Tywys Cymru
  • ·         Ysbyty gofal lliniarol Y Bwthyn, Pontypridd
  • ·         Cyfeillion yr Anifeiliaid Cymru, gynt Cyfeillion yr Anifeiliaid Rhondda Cynon Taf

Mr Larry Barclay yw Cymar y Maer ar gyfer y flwyddyn. Caplan y Maer yw'r Parchedig Jeffrey Thomas, o Eglwys Sant Ioan Efengylydd, y Porth.

Bydd y Cynghorydd Steve Powderhill, ac yntau'n Ddirprwy Faer, yn cynorthwyo'r Cynghorydd Margaret Tegg fel Maer yng ngwaith cynrychioli Rhondda Cynon Taf a'i gymunedau. Y Cynghorydd Powderhill yw'r Cynghorydd Bwrdeistref Sirol dros Ward Trefforest.

Mae rôl y Maer yn un bellgyrhaeddol, a dim ond rhan o'r gwaith yw codi arian i elusennau. Bydd y Cynghorydd Margaret Tegg, a hithau'n Brif Ddinesydd Rhondda Cynon Taf, yn cefnogi nifer o achlysuron dinesig, gan gynnwys cefnogaeth bwysig y Cyngor i Ddiwrnod y Lluoedd Arfog, Sul y Coffa, a llawer yn rhagor.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 18th Mai 2017

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.