50.-How-much-is-recyclable web

Dim ond 50 diwrnod sydd i fynd tan i reolau newydd er mwyn cynyddu cyfraddau ailgylchu ar draws Rhondda Cynon Taf ddod i rym (4 Mehefin).

Er mwyn cychwyn y cyfrif, mae'r Cyngor yn cynnal ymgyrch trwy'r cyfryngau cymdeithasol sy'n rhoi cynghorion neu wybodaeth ddefnyddiol i ddilynwyr bob dydd er mwyn iddyn nhw baratoi ar gyfer y newidiadau newydd.

Gyda thua 75% o aelwydydd yn ailgylchu'n barod yn RhCT, bydd yr ymgyrch hefyd yn gofyn i'r rheiny sydd heb fynd i'r arfer o ailgylchu, hwythau i gyfrannu at ddyfodol gwyrdd, gan gydnabod bod y Dewis yn Glir – Mae angen i bawb ailgylchu.

Dros y 50 diwrnod nesaf, fe gewch chi wybodaeth am faint o fatresi, papur, caniau, a deunyddiau plastig a gafodd eu hailgylchu y llynedd yn ogystal ag ystod o wybodaeth am be eitemau mae modd eu hailgylchu, a ble.

Ochr-yn-ochr â'r ymgyrch yma bydd ymgyrch cynyddu ymwybyddiaeth ar draws y Fwrdeistref Sirol. Nod yr ymgyrch yma fydd sicrhau bod trigolion yn gwybod am yr hyn mae disgwyl iddyn nhw'i wneud, gan roi sylw arbennig ar sicrhau bod trigolion yn gwybod pa eitemau mae modd eu hailgylchu, a'r rheiny nad oes modd eu hailgylchu. Bydd hynny'n cynnwys sioe deithiol, a allai fod yn galw heibio i'ch stryd chi cyn bo hir.

Mae cyfraddau ailgylchu yn RhCT yn uwch nag erioed o'r blaen. Cafodd 64% o wastraff ei ailgylchu yn 2016/17. Fe ddaw'r rheolau newydd i rym ar 4 Mehefin. Eu nod fydd cynyddu'r cyfraddau ailgylchu yma ymhellach er mwyn bwrw targed Llywodraeth Cymru o 70% erbyn 2024/25, trwy gyfyngu faint o wastraff bin/bagiau du y caiff trigolion eu rhoi allan i'w casglu.

Dyma'r rheolau newydd:-

  • Dim gwastraff dros ben (wrth ymyl y bin) i gael ei gasglu gyda chasgliadau bin pob pythefnos. Bydd angen i drigolion sicrhau bod modd i'w sbwriel ffitio mewn bin ag olwynion, a bod modd cau clawr y bin.
  • Dim ond 2 fag i'w casglu o gartrefi sydd heb fin lle caiff sbwriel ei gasglu bob pythefnos. Byddai'r nifer yma yn gostwng o 4 bag fel y mae hi nawr.
  • Efallai y caiff Hysbysiad Cosb Benodedig ei roi i drigolion sy'n peidio ag ailgylchu byth-a-hefyd. Hwn fydd y dewis olaf i'r Cyngor, yn dilyn ymarferion cynyddu ymwybyddiaeth a chyflwyno hysbysiadau gan swyddogion gorfodi.

Go brin y bydd y rheolau newydd yn effeithio ar y rheiny sy'n ailgylchu ar hyn o bryd. Ond, rydyn ni'n annog y rheiny sydd ddim yn ailgylchu i droi at ddyfodol gwyrdd ac ymuno â'r 3 phreswylydd o bob 4 sydd yn ailgylchu, neu wynebu Hysbysiad Cosb Benodedig o £100.

Does dim esgus i beidio ag ailgylchu yn RhCT. Mae modd ailgylchu cewynnau, gwastraff bwydydd, ac eitemau sych bob wythnos AM DDIM, HEB GYFYNGIAD, ac mae Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned ar gael ar draws y Fwrdeistref Sirol sydd ar agor 7 niwrnod yr wythnos o 8.00am tan 7.30pm (Mawrth–Hydref).

Dywedodd y Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden: "Bydd y rheolau newydd yn bwysig o ran cyfrannu at fwrw targed 70% Llywodraeth Cymru yn 2024/25.

“Rydyn ni wedi gwneud cynnydd anhygoel yn ddiweddar i gynnal ein cyfradd ailgylchu o 64%, sy'n uwch nag erioed o'r blaen. Serch hynny, bydd bwrw'r targed arwyddocaol nesaf o ailgylchu 70% o wastraff, a chynnal y targed hwnnw, yn gofyn am ymdrech fawr. Mae'r Cyngor yn wynebu dau ddewis – ailgylchu mwy o wastraff a helpu'r amgylchedd neu wynebu dirwyon mawr.

“Mae'r rheolau newydd yn rhoi dewis clir – Mae angen i bawb ailgylchu ar gyfer dyfodol gwyrdd yn Rhondda Cynon Taf. Rydyn ni'n credu bod 75% o drigolion eisoes yn ailgylchu, a dyna pam mae'r rheolau newydd a gwaith cynyddu ymwybyddiaeth yn targedu'r rheiny sydd ddim yn ailgylchu.

“Bydd swyddogion y Cyngor yn galw heibio i gartrefi sydd ddim yn ailgylchu i siarad â thrigolion, cynyddu ymwybyddiaeth a chynnig cyngor. A lle bo angen, byddan nhw'n rhoi rhybudd olaf cyn ystyried dirwy fel y cam olaf un. Byddai'n well gyda ni petai pobl yn ailgylchu, yn hytrach na rhoi dirwy iddyn nhw.”

Bydd sawl eithriad i'r rheolau yma, gan gynnwys y cyfnod prysur dros yr ŵyl a'r flwyddyn newydd. Mae'n bosibl y caiff cartrefi sy'n taflu lludw, does dim modd ei ailgylchu, a theuluoedd mawr, eu heithrio yn ogystal. Bydd cartrefi yn cael rhoi cynifer o fagiau ailgylchu ag y maen nhw eisiau allan i'w casglu, yn unol â'r drefn bresennol.

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â'r rheolau newydd, dilynwch ni ar Facebook neu Drydar/Twitter neu gyrchu'r wefan – www.rctcbc.gov.uk/ailgylchu.

Wedi ei bostio ar Dydd Sul 15th Ebrill 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.