Cynon Valley Link Road - March 2018-39

Bydd y Cyngor yn cwblhau gwaith gosod wyneb newydd ar hyd cyffordd yr A4059/Ystad Ddiwydiannol Cwm Cynon cyn bo hir. Mae'r gwaith yn rhan o Gynllun Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar. Mae'n debygol y bydd gwaith yn achosi aflonyddwch.

Bydd y gwaith yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn, 14 Ebrill a dydd Sul, 15 Ebrill a bydd angen cau rhan gyfan o ffordd yr A4059 yn Aberpennar rhwng Upper Forest Level a Pharc Busnes De Cwm Cynon yn unig. O ganlyniad i hyn, fydd dim modd i gerbydau deithio ar hyd yr A4059 rhwng Aberpennar ac Abercynon trwy gydol y penwythnos.

Mae'r Cyngor yn nodi y bydd hyn yn achosi aflonyddwch yn yr ardal leol. Mae'r gwaith wedi cael ei amserlenni ar gyfer y penwythnos gan mai hyn yw'r opsiwn gorau o ran gallu cwblhau'r gwaith gosod wyneb newydd ar y ffordd cyn gynted ag sy'n bosibl. Dymuna'r Cyngor ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw aflonyddwch a diolch i breswylwyr a chymudwyr am eu cydweithrediad ac amynedd parhaus.

Bydd angen cwblhau gwaith paratoadol yn ystod yr wythnos cyn y penwythnos yma. Er mwyn cwblhau'r gwaith yma, bydd angen gosod goleuadau traffig a fydd yn gweithredu rhwng 7pm ac oriau man y bore bob bore. Bydd prif waith gosod wyneb newydd ar y ffordd ger y gyffordd yn dechrau am 5.30am ddydd Sadwrn, 14 Ebrill ac yn cael ei gwblhau cyn oriau brig fore Llun, 16 Ebrill. Bydd angen cynnal gwaith pellach sy'n gofyn am oleuadau traffig yn ystod yr wythnos yn dilyn cau'r ffordd. Unwaith eto, bydd y goleuadau traffig yn gweithredu rhwng 7pm ac oriau man y bore.

Bydd y rhan o'r ffordd a fydd ar gau er mwyn cwblhau'r gwaith yn dechrau o bwynt i dde cyffordd Upper Forest Level (felly bydd modd cael mynediad i ochr ogleddol y Drenewydd) hyd at bwynt i ogledd mynediad Parc Busnes De Cwm Cynon. Fydd dim mynediad i Mary Street oddi ar yr A4059.

Bydd y Cyngor yn manteisio ar y cyfle i gwblhau amrywiaeth o waith cynnal a chadw ar hyd y llwybr tra bod y mesurau rheoli traffig yn eu lle. Mae'r gwaith yma'n cynnwys torri coed ar hyd y briffordd, glanhau draeniau'r ffyrdd, trwsio ffensys a chasglu sbwriel. Bydd yn galluogi'r Cyngor i gwblhau'r gwaith pwysig yma mewn modd effeithlon a chost-effeithiol, heb achosi gormod o aflonyddwch i draffig.

Bydd arwyddion yn dangos y llwybr amgen ar gyfer modurwyr yn glir trwy gydol y gwaith. Bydd contractwr yn sicrhau bod mynediad i gerbydau'r gwasanaeth brys a cherddwyr yn parhau trwy gydol y gwaith.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 13th Ebrill 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.