Garth Olwg lifelong learning centre

Bydd ysgol cyfrwng Cymraeg 'pob oed' 3-19 oed newydd yn agor ym Mhentre'r Eglwys ym mis Medi 2019 yn dilyn penderfyniad Aelodau'r Cabinet i gymeradwyo'r cynllun.

Penderfynodd y Cabinet i gymeradwyo argymhellion adroddiad Swyddogion i weithredu cynigion i agor yr ysgol ar safle presennol Campws Dysgu Gydol Oes Garth Olwg ddydd Iau, 19 Ebrill. Bydd yr ysgol yn agor 1 Medi, 2019, ar ddechrau'r flwyddyn academaidd yn 2019/20.

Bydd y newidiadau yma'n golygu bod angen cau Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg ac Ysgol Gyfun Garth Olwg, a bydd ysgol pob oed newydd yn agor ar y safle, gan ddefnyddio'r adeiladau presennol. Mae penderfyniad y Cabinet ddydd Iau yn ffurfioli'r trefniadau sydd ar waith rhwng y ddwy ysgol, lle mae disgyblion ifainc eisoes yn defnyddio'r cyfleusterau sydd ar gael ar gampws Garth Olwg.

Cafodd Hysbysiadau Statudol ar gyfer cau'r ysgolion eu cyhoeddi ar 2 Mawrth, 2018, ar ôl iddyn nhw gael eu cymeradwyo gan y Cabinet ym mis Chwefror 2018. Mae'r Cabinet bellach wedi cymeradwyo'r trefniadau ar gyfer cau'r ysgolion yn dilyn cyfnod ymgynghori statudol o 28 diwrnod.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Dysgu Gydol Oes: "Mae'r Cabinet wedi cymeradwyo sefydlu ysgol 'pob oed' 3-19 oed ar Gampws Dysgu Gydol Oes Garth Olwg ym Mhentre'r Eglwys. Mae hyn yn golygu bod y trefniadau ar gyfer cau'r ysgol gynradd a'r ysgol uwchradd sydd eisoes ar y safle ar ddiwedd blwyddyn academaidd 2018/19 er mwyn sefydlu ysgol 'pob oed' ar safle Campws Garth Olwg, wedi cael eu cadarnhau.

"Mae Pentre'r Eglwys eisoes yn elwa o fuddsoddiad Ysgolion yr 21ain Ganrif. Cafodd cae chwarae 3G pob tywydd ei osod yn lle'r cyfleuster chwaraeon astroturf ym mis Chwefror 2018. Daeth disgyblion o Ysgol Gyfun Garth Olwg i achlysur agoriadol y cyfleuster yma. Bydd disgyblion lleol yn parhau i elwa o'r cyfleuster yma yn y gymuned unwaith i'r ysgol 3-19 oed gael ei sefydlu.

"Byddwn ni nawr yn mynd ati i wneud trefniadau er mwyn i'r ysgol sefydlu ym mis Medi 2019. Bydd angen newid ffurfwedd dosbarthiadau a mannau dysgu atodol er mwyn sicrhau trefniadau diogelu ar gyfer disgyblion. Rydyn ni'n gwybod bod y cynllun ysgol 'pob oed' wedi bod yn effeithiol yn Ysgol Llanhari a agorodd yn 2012. Dyma oedd yr ysgol gyntaf i fabwysiadu'r trefniadau yma. Bydd ysgolion newydd tebyg yn cael eu sefydlu yn Nhonypandy (Nantgwyn), Y Porth a Thonyrefail ym mis Medi eleni.

"Mae'r ysgolion newydd sbon yma – ynghyd â chynlluniau yn Nhreorci, Glynrhedynog, Y Cymer, YGG Tonyrefail ac YGG Llwyncelyn – yn ffurfio'n buddsoddiad gwerth £85miliwn i ysgolion yng Nghwm Rhondda a Thonyrefail. Daw'r cyllid yma o gynllun #buddsoddiadRhCT y Cyngor a chynllun Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Mae'r Cyngor hefyd yn adeiladu ysgol gynradd gymunedol newydd gwerth £7.2miliwn yng Nghwmaman, sydd hefyd yn agor ym mis Medi. Daw'r gwaith hwn i gyd mewn cyfnod lle mae buddsoddiadau ym myd addysg yn fwy nag erioed."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 20th Ebrill 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.