Garth Olwg lifelong learning centre

Bydd Aelodau'r Cabinet yn ystyried cymeradwyo cynnig i greu ysgol cyfrwng Cymraeg 'pob oed' a fydd yn gwasanaethu plant 3-19 oed yn ardal Pentre'r Eglwys.

Bydd y Cabinet yn derbyn adroddiad yn ystod cyfarfod ddydd Iau, 19 Ebrill. Mae'r adroddiad yn argymell bod Aelodau'r Cabinet yn gweithredu'r cynnig ar gyfer ysgol, wedi'i lleoli ar Gampws Dysgu Gydol Oes Garth Olwg, a fydd yn agor ar 1 Medi, 2019. Os yw'r cynllun yn cael ei gymeradwyo, bydd Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg ac Ysgol Gyfun Garth Olwg yn cau, a bydd ysgol pob oed newydd yn agor ar y safle, gan ddefnyddio'r adeiladau presennol.

Cafodd Hysbysiadau Statudol ar gyfer cau'r ysgolion eu cyhoeddi ar 2 Mawrth, 2018, ar ôl iddyn nhw gael eu cymeradwy gan y Cabinet ym mis Chwefror 2018. Daeth y cyfnod hysbysu statudol o 28 diwrnod i ben ar ddiwedd mis Mawrth 2018.

Mae'r cynnig yn ceisio ffurfioli'r trefniadau sydd ar waith rhwng Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg ac Ysgol Gyfun Garth Olwg. Mae'r trefniadau yma'n golygu bod disgyblion ifainc eisoes yn defnyddio'r cyfleusterau sydd ar gael ar gampws Garth Olwg.

Byddai'r newid yma'n golygu bod angen newid ffurfwedd dosbarthiadau a mannau atodol er mwyn sicrhau trefniadau diogelu ar gyfer disgyblion iau. Byddai'r gwaith yma'n cael ei nodi ar y cyd â Phennaeth yr ysgol newydd a'r corff llywodraethu dros dro.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Dysgu Gydol Oes: "Bydd y Cabinet yn ystyried cymeradwyo'r cynigion ar gyfer ysgol 'pob oed' ar gyfer Pentre'r Eglwys. Daw'r penderfyniad yma mewn cyfnod lle mae buddsoddiadau i fyd addysg yn fwy nag erioed,diolch i gyllid gan #buddsoddiadRhCT a chynllun Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.

"Mae cynllun ysgol 'pob oed' eisoes wedi bod yn llwyddiannus yn Ysgol Llanhari, a agorodd ym mis Medi 2012. Bydd y model yma'n cael ei gyflwyno mewn ardaloedd eraill, gydag ysgolion newydd yn agor yn Nhonypandy, Y Porth a Thonyrefail ym mis Medi. Mae gweddill y buddsoddiad gwerth £85miliwn yn rhan o gynllun Ysgolion yr 21ain yng Nghwm Rhondda ac yn Nhonyrefail yn cael ei wario ar gynlluniau ar wahân yn Nhreorci, Glynrhedynog, Y Cymer, YGG Tonyrefail a YGG Llwyncelyn. Bydd ysgol gynradd newydd gwerth £7.2miliwn hefyd yn agor yng Nghwmaman ym mis Medi.

"Os yw'r cynllun yn cael ei gymeradwyo, bydd yr ysgol 3-19 oed newydd ym Mhentre'r Eglwys yn golygu cau'r ysgol gynradd a'r ysgol gyfun ac ymestyn y ddarpariaeth addysg i Gampws Dysgu Gydol Oes Garth Olwg."

Cliciwch yma i weld yr adroddiad llawn, a fydd yn cael ei ystyried yn ystod Cyfarfod y Cabinet ddydd Iau: https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Council/CouncillorsCommitteesandMeetings/Committees/Cabinet.aspx.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 13th Ebrill 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.