Ferndale 1 (2)

Bydd y Cabinet yn trafod rhaglen arfaethedig sydd â nod i gyflwyno Hybiau Cymunedol mewn hyd at 10 o gymunedau lleol, yn ogystal ag ystyried cymeradwyo'r prosiectau cyntaf yng Nglynrhedynog ac Aberpennar.

Mae'r adroddiad sy'n cael ei gyflwyno i'r Cabinet ddydd Iau, 19 Ebrill, yn cynnig cyflwyno rhaglen buddsoddi  i wasanaethau'r gymuned ar draws y Fwrdeistref Sirol, ac yn cyflwyno dull gweithredu graddol o ddatblygu Hybiau Cymunedol ledled Rhondda Cynon Taf dros gyfnod o dair blynedd.

Mae Hybiau Cymunedol yn darparu ystod o wasanaethau i drigolion mewn un adeilad, neu mewn nifer o adeiladau cyfagos. Mae gan y model yma lawer o fanteision; adeiladau mwy addas, cynnig o wasanaeth cyhoeddus gwell, a dull sy'n fwy hygyrch ac effeithiol o ran cost. Maen nhw hefyd yn cefnogi dull ataliol drwy alluogi teuluoedd i fanteisio ar gymorth cyn gynted ag y bo modd.

Mae'r adroddiad yn rhestru 10 ardal ddaearyddol sydd wedi'u nodi ar gyfer Hybiau Cymunedol posib yn seiliedig ar ffactorau sy'n cynnwys maint y boblogaeth, ffiniau naturiol, canol trefi a'r ddarpariaeth bresennol. Yr ardaloedd yw Cwm Rhondda Fach, De Cwm Cynon, Gogledd Cwm Rhondda Fach, De Cwm Rhondda, Cwm Rhondda Ganol, Gogledd Cwm Cynon, Gogledd Orllewin Taf-elái, Gogledd Ddwyrain Taf-elái, de Ddwyrain Taf-elái, a De Orllewin Taf-elái.

Mae'r adroddiad hefyd yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer y ddau gynllun Hwb Cymunedol gyntaf, wedi'u lleoli yn Ysgol Fabanod Glynrhedynog a Chanolfan Oriau Dydd Aberpennar.

Yn Glynrhedynog, cynigir bod y Cyngor yn gweithio gyda'r sefydliad trydydd sector, Fern Partnership, i ddatblygu Hwb Cymunedol ar gyfer ystod o wasanaethau, gan gynnwys ail-leoli a gwella Llyfrgell Glynrhedynog. Byddai Fern Partnership yn darparu cynnig gofal plant cynhwysfawr, tra byddai gwybodaeth, cyngor a rhaglenni cymorth cyflogaeth ar gael hefyd. Fern Partnership fyddai sefydliad angori ar gyfer yr Hwb, gyda chyfrifoldeb dros gefnogi a datblygu'r rhwydwaith cymunedol o fewn yr ardal.

Cynhaliwyd ymgynghoriad pedair wythnos yn gynnar yn 2018, gan gynnwys arolwg, achlysuron galw heibio a chysylltu â 1,344 o ddefnyddwyr llyfrgelloedd. Cytunodd mwyafrif helaeth yr ymatebwyr â'r cynigion, gan gynnwys yr holl ymatebwyr o Ysgol Gyfun Glynrhedynog.

Yn Aberpennar, y bwriad yw datblygu'r Ganolfan Oriau Dydd i fod yn Hwb Cymunedol gan ddarparu ystod o wasanaethau o dan un to, gan gynnwys llyfrgell wedi'i adleoli sydd o faint tebyg i'r cyfleuster presennol. Byddai hefyd yn cynnwys ystafelloedd amlbwrpas i'r gymuned; cyfleuster sydd ddim yn bodoli yn y llyfrgell bresennol.  Byddai'n cynnwys gwasanaeth cymorth i gyflogaeth a'r gwasanaeth IBobUn, yn ogystal â 13 cyfrifiadur â mynediad cyhoeddus yn ogystal â siop fwyd sy'n parhau i ddarparu bwyd poeth ac oer. Bydd y mwyafrif o glybiau a gweithgareddau sydd ar gael ar hyn o bryd yn y Ganolfan Oriau Dydd yn parhau i ddigwydd.

Roedd yr ymgynghoriad pedair wythnos yn gynnar yn 2018 yn cynnwys arolwg, achlysuron galw heibio, cysylltu â 1,974 defnyddwyr llyfrgell drwy e-bost a gwaith hyrwyddo drwy Grŵp Cynghori Pobl Hŷn Cwm Cynon. Bydd canlyniadau'r ymgynghoriad yn cael eu hystyried gan y Cabinet cyn gwneud penderfyniad

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Dirprwy Aelod o'r Cabinet ar faterion Ffyniant a Llesiant:  “Ddydd Iau, bydd y Cabinet yn ystyried rhaglen i gyflwyno Hybiau Cymunedol ar draws y Fwrdeistref Sirol dros y tair blynedd nesaf, yn ogystal ag ystyried rhoi cymeradwyaeth ar gyfer y ddau brosiect cyntaf yng Nglynrhedynog ac Aberpennar.

“Byddai'r ymagwedd arloesol ar gyfer Glynrhedynog yn gweld bod y Cyngor yn cydleoli ei wasanaethau mewn partneriaeth â sefydliad angori trydydd sector, Fern Partnership. Yn Aberpennar, byddai nifer o wasanaethau yn dod at ei gilydd o dan un to, gan fanteisio i'r eithaf ar botensial y Ganolfan Oriau Dydd a gan gadw nodweddion pwysig y ddarpariaeth bresennol, sef llyfrgell o faint tebyg a siop fwyd sy'n parhau i ddarparu bwyd poeth ac oer.

“Ym mis Hydref 2017, cytunodd cabinet i fuddsoddi £500,000 i ddatblygu Hybiau Cymunedol. Nod y buddsoddiad yw sicrhau y gallai'r Cyngor barhau i ddarparu gwasanaethau rheng flaen allweddol gan ddefnyddio llai o adnoddau ariannol a hefyd i wella'r gwasanaethau sy'n cael eu darparu i drigolion drwy fuddsoddiad wedi'i dargedu.

"Er y byddai prosiectau Glynrhedynog ac Aberpennar yn cynrychioli'r ddau gam gyntaf o'r rhaglen ehangach, mae'r Cyngor eisoes wedi ymgymryd â gwaith i leoli gwasanaethau yn Plaza'r Porth a bydd hyn yn datblygu i fod Hwb y dyfodol ar gyfer De Cwm Rhondda.  Mae'r Cyngor hefyd wedi cytuno ar drosglwyddiad prydlesol o'i wasanaethau yng Nghanolfan Oriau Dydd y Santes Fair yn Aberdâr i Age Connects Morgannwg, lle mae'r cynlluniau am Hwb Cymunedol gwerth £1.1 miliwn wedi derbyn cyllid allanol yn ddiweddar."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 13th Ebrill 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.