Good Citizens Awards 2018  - Karene, Mia and Megan Thorne

Karen, Mia a Megan Thorne, ac y Cynghorydd Tegg

Mae Gwobrau Dinasyddion Da'r Maer 2018 wedi mynd a dod, gan ddathlu cyflawniadau unigolion a grwpiau am eu gwaith yn eu cymunedau.

Maer Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Margaret Tegg, oedd wrth y llyw yn y seremoni yn Adeiladau'r Cyngor ym Mhontypridd. Mae'r gwobrau'n anrhydeddu unigolion a / neu grwpiau ac yn sicrhau eu bod nhw'n derbyn y gydnabyddiaeth y maen nhw'n ei haeddu am eu hymdrechion i wella eu cymuned. 

Maen nhw hefyd yn cydnabod y trigolion hynny sydd wedi gwneud cyfraniadau a chyflawniadau rhagorol yn eu maes, er enghraifft chwaraeon neu ddiwylliant.

Cafodd y cyhoedd eu gwahodd i gyflwyno enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dinasyddion Da'r Maer, yna cafodd rhestr fer ei llunio yn rhan o'r broses ddethol.

Meddai'r Cynghorydd Margaret Tegg, Maer Rhondda Cynon Taf: "Cafodd y nifer uchaf erioed o enwebiadau eu derbyn eleni. O ganlyniad i hyn, roedd y dasg o lunio rhestr fer o'r enwebeion hyd yn oed yn fwy anodd. 

"Mae gyda ni gynifer o bobl hyfryd yn y Fwrdeistref Sirol yma sy'n gwneud llawer iawn o bethau da ar ran eu cymunedau. Hoffwn i ddiolch i bob un ohonyn nhw. 

“Llongyfarchiadau i bawb a dderbyniodd Wobr Dinasyddion Da ac, i ddangos fy niolchgarwch i bawb a gafodd eu henwebu, rydw i wedi ysgrifennu llythyr o ddiolch i nodi eu cyflawniadau sy'n cael effaith gadarnhaol dros ben ar eu cymunedau a'n bwrdeistref sirol. ” 

Enillwyr Gwobrau Dinasyddion Da'r Maer 2018 yw:

Gwasanaethau i'r Gymuned – Y Parchedig Peter Lewis 

Mae'r Parchedig Peter Lewis wedi helpu i sefydlu canolfan Cristnogion yn erbyn Tlodi ym Mhontypridd. Mae hyn yn bartneriaeth rhwng Canolfan Dyled Pontypridd ac Eglwys y Santes Catrin, sy'n cynnig cyngor am ddim i unrhyw un sy'n teimlo dan bwysau dyled.

Mae hefyd wedi sefydlu prosiect dodrefn arloesol o'r enw "Rebuild, Restore, Renew". Gwirfoddolwyr sy'n gweithio yno ac maen nhw'n hyfforddi pobl sy wedi bod yn ddi-waith yn hirdymor neu'r rheiny sydd mewn angen i ennill sgiliau ac i godi arian i wneud yr elusen yn gynaliadwy.

Gwasanaethau i Elusennau – Karene, Mia a Megan Thorne 

Mae Mia Thorne yn 9 mlwydd oed ac mae hi'n llysgennad ar gyfer Caudwell Children – elusen genedlaethol sy'n ymroddi i wella bywydau plant ag anableddau ledled y DU.

Ers sawl blwyddyn, mae hi hefyd wedi codi arian ar gyfer yr elusen Dreams Come True, sy'n gwireddu breuddwydion plant a phobl ifainc sydd â chyflyrau difrifol, sy'n byrhau bywyd. Maen nhw'n cael cymorth ac anogaeth gan eu mam, Karene Thorne, i ymgymryd â'u gwaith elusennol sy'n helpu'r rheiny sy'n llai ffodus.

Cyflawniad Academaidd – Dylan Reece Lewis-Rowlands 

Mae Dylan yn fyfyriwr Safon Uwch sydd â diddordeb brwd mewn gwleidyddiaeth a helpu'r gymuned, ac mae'n aelod o Wasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid y Cyngor. Yn ogystal â hyn, mae Dylan hefyd wedi ymgymryd â hyfforddiant ar faterion iechyd meddwl, diogelu a hawliau plant.

Ers hynny, mae Dylan wedi rhoi'r hyn y mae ef wedi'i ddysgu yn ystod yr hyfforddiant yma ar waith drwy ddylunio rhaglen hyfforddi iechyd meddwl. Mae Dylan yn cynnig y rhaglen hyfforddi yma i'w gyfoedion ar hyn o bryd.

Yn ddiweddar, cafodd ei ethol yn Aelod o'r Senedd Ieuenctid, gan gynrychioli pobl ifainc yn Rhondda Cynon Taf. Ar ben hynny, mae Dylan wedi'i gydnabod fel y bachgen neu'r dyn cyntaf i wirfoddoli ar gyfer Cymorth i Fenywod RhCT, drwy godi ymwybyddiaeth ymhlith ei athrawon a chyfoedion yn yr ysgol am faterion cam-drin domestig.

Cyflawniad Artistig – Craig Roberts 

Craig yw Cyfarwyddwr Cerddorol Band Lewis-Merthyr, sef ensemble offerynnol hirsefydlog Cwm Rhondda. Dan ei arweiniad, mae'r band wedi dychwelyd i frig ei faes, drwy ennill Pencampwriaethau Rhan Gyntaf Cynghrair Cymru am y tro cyntaf ers 21 o flynyddoedd.

Bu'n hyrwyddo addysg gerddorol a'r celfyddydau yn Rhondda Cynon Taf am dros 25 mlynedd, gan godi miloedd o bunnoedd trwy nifer fawr o berfformiadau elusennol.

Cyflawniad ym Myd Chwaraeon – Danny Evans

Bu'r diweddar Danny Evans yn gweithio'n ddiwyd am dros 50 mlynedd ym maes pêl-droed yng Nghwm Cynon a thu hwnt.

Roedd Danny yn gefnogwr pêl-droed drwy gydol ei oes, a dechreuodd wirfoddoli â Chlwb Pêl-droed YMCA Hirwaun ac yntau dim ond yn 12 oed. Cafodd ei ethol i Bwyllgor Rheoli Cynghrair Pêl-droed Cwm Aberdâr yn 1974, yna arhosodd yn rhan o'r Gynghrair fel Ysgrifennydd, ac yna fel Trysorydd.

Roedd hefyd yn Gadeirydd Cymdeithas Pêl-droed De Cymru ac fe dreuliodd cryn dipyn o'i amser personol yn annog ac yn hyrwyddo pêl droed ymhlith pobl ifainc ac oedolion ar bob lefel.

Rhoi Cymorth i Eraill – Gary Davies 

Ar ôl ymddeol fel Swyddog Cyswllt Dioddefwyr yn y Gwasanaeth Troseddau'r Ifainc yn ddiweddar, mae Gary wedi bod yn sbardun y tu ôl i sicrhau bod barn a dewisiadau dioddefwyr yn cael eu clywed a'u bodloni. Yn ogystal â hyn, mae wedi chwarae rhan bwysig yn y gwaith o gefnogi pobl ifainc sydd wedi troseddu yn ystod eu cyfnod ailsefydlu.

Mae hefyd wedi cynnal clwb bocsio lleol yn Nhonyrefail am nifer o flynyddoedd lle mae wedi cefnogi nifer o bobl ifainc, yn enwedig y rheiny sy'n agored i niwed, i gymryd rhan mewn gweithgareddau adeiladol i wella eu cyfleoedd mewn bywyd. Mae hefyd wedi ymgysylltu â phartneriaid statudol a gwirfoddol lleol mewn perthynas â materion megis amddiffyn plant ac ati.

Gwobr Arbennig i Elusen – Cyfeillion Anifeiliaid Cymru

Grŵp achub anifeiliaid yn RhCT, a gafodd ei sefydlu gan Eileen Jones. Heb unrhyw staff sy'n derbyn tâl, mae'r gwirfoddolwyr yn gweithio'n ddiflino, gan roi cymorth i anifeiliaid sydd wedi'u gadael, sy'n sâl neu sy wedi'u hanafu. Maen nhw hefyd yn aml yn rhoi cymorth i berchnogion anifeiliaid.

Yn ogystal â chynnal gwasanaeth achub anifeiliaid, mae'r grŵp hefyd yn rhedeg 'Lost and Found RCT', sy'n helpu i uno perchnogion a'u hanifeiliaid anwes coll, â'u gwasanaeth 'Wonky Dog and Cat Club' sy'n achub bywydau'r anifeiliaid hynny sydd wedi dioddef y mwyaf o niwed.

Mae gwirfoddolwyr yn gweithredu llinell gymorth, yn cludo anifeiliaid, yn gwirio cartrefi ar gyfer ail-gartrefu anifeiliaid, yn cynnal gwasanaeth maethu, yn codi arian, ac yn ymgyrchu i wella lles anifeiliaid.

Mae'r sefydliad hefyd yn gofalu am anifeiliaid sydd â pherchenogion sy'n sâl, sy'n ddigartref, neu sy'n dioddef trais yn y cartref neu argyfwng personol.

Digwyddodd achlysur Gwobrau Dinasyddion Da Maer Rhondda Cynon Taf yn Adeiladau'r Cyngor, Pontypridd, ddydd Mercher, Ebrill 18.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 18th Ebrill 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.