Apprenticeship-and-Graduate-WELSH

Mae ystod ddiweddaraf Cyngor Rhondda Cynon Taf o brentisiaethau a swyddi graddedig bellach ar gael i ymgeiswyr.

Mae gan yr awdurdod hanes cryf o ddarparu cyfleoedd cyflogaeth trwy ystod o gynlluniau cyflogaeth. Mae dros 160 o brentisiaid wedi cael eu cyflogi ers 2012.

Mae 22 cyfle arall ar gael yr wythnos yma, gan gynnwys 15 prentisiaeth a 7 swydd raddedig.

Mae'r prentisiaethau cyfnod penodol (2 flynedd) â thâl yn cynnig y cyfle i sicrhau cymwysterau cydnabyddedig ym myd diwydiant a phrofiad galwedigaethol hanfodol mewn maes penodol.

Mae Swyddogion Graddedig yn sicrhau lleoliad gwaith am gyfnod o ddwy flynedd lle maen nhw'n cael y cyfle i ddatblygu a gloywi eu sgiliau rheoli.

Meddai'r Cynghorydd Maureen Webber, Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod o'r Cabinet ar faterion Busnes y Cyngor: "A ninnau'n un o gyflogwyr mwyaf yr ardal leol, rydyn ni'n parhau i wireddu ein hymrwymiad i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth trwy gynnig 22 prentisiaeth/swydd raddedig.

"Mae'r Cyngor yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau ac mae ein prentisiaethau/swyddi graddedig yn adlewyrchu hyn. Mae cyfleoedd ar gael ym mhob math o feysydd; o beirianneg sifil a phriffyrdd i dreftadaeth a TGCh.

"Ers 2012, mae 163 o brentisiaid eisoes wedi elwa ar hyfforddiant a chyfleoedd datblygu sy'n rhan hollbwysig o'r cynllun. Mae'r rhan fwyaf o'r rhain bellach yn gwneud cynnydd ac yn datblygu gyrfaoedd llwyddiannus gyda'r Cyngor.

"Mae ein rhaglen i raddedigion yn rhoi'r cyfle i ymgeiswyr llwyddiannus ddatblygu fel rheolwyr y dyfodol. Ers dechrau'r cynllun, mae dros 50 o raddedigion wedi cael eu cyflogi, ac mae nifer ohonyn nhw yn gweithio i'r Cyngor mewn swyddi rheoli.

"Mae creu swyddi graddedig a phrentisiaethau hefyd yn mynd law yn llaw â'r cynlluniau gwaith rydyn ni'n eu cynnig i unigolion sy'n gadael gofal. Mae hyn yn cynnwys eu paratoi nhw ar gyfer y byd gwaith, cynnig cyfleoedd gwaith  sydd â thâl am gyfnod o ddwy flynedd, a chatalog helaeth o brofiad gwaith i helpu pobl ifainc i ddod o hyd i swydd trwy gynllun 'Camu i'r Cyfeiriad Cywir'.

Dyma'r 22 prentis/swydd raddedig sydd ar gael:

Saith swydd Swyddog Graddedig ym meysydd cyfrifeg, gwasanaethau i oedolion, peirianneg sifil, TGCh, y gyfraith a phrosiectau.

Mae 15 prentisiaeth ar gael ym meysydd y Cyngor er enghraifft cyfrifeg, peirianneg sifil, ymyrraeth gynnar, cydraddoldeb ac amrywiaeth, treftadaeth, adnoddau dynol, priffyrdd, tai, TGCh, carfan cyflogaeth ac addysg a mecaneg.

Y dyddiad cau ar gyfer pob prentisiaeth/swydd raddedig yw 1 Mehefin 2018.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais ar-lein, ewch i www.rctcbc.gov.uk/swyddi.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 20th Ebrill 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.