sanitary-700pix-x-500pix-

Cyngor Rhondda Cynon Taf fydd y Cyngor cyntaf yng Nghymru i gyflwyno dull gwell a chyson o ran darparu nwyddau glanweithiol ar gyfer disgyblion benywaidd mewn ysgolion - yn dilyn cymeradwyaeth Aelodau'r Cabinet.

Ddydd Iau, 19 Ebrill roedd y Cabinet wedi cytuno i weithredu'r cynllun ar gyfer y dull newydd yma, a fyddai'n gofyn bod pob ysgol yn RhCT sydd â disgyblion 9 oed neu'n hŷn yn darparu nwyddau glanweithiol y mae modd i ddisgyblion benywaidd gael mynediad atyn nhw'n annibynnol am ddim. Bydd cyfnod prawf chwe mis yn dechrau yn ystod tymor yr haf 2018. Yna bydd cyfnod adolygu yn cael ei gynnal ym mis Medi 2018 cyn rhoi'r cynllun llawn ar waith erbyn mis Ebrill 2019.

Yn dilyn Rhybudd o Gynnig a gafodd ei gyflwyno i'r Cyngor ym mis Gorffennaf 2017, sefydlodd y Pwyllgor Craffu – Plant a Phobl Ifainc Weithgor Craffu, er mwyn ymchwilio i'r dull presennol ynghylch y ddarpariaeth o nwyddau glanweithiol mewn ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd. Cyflwynodd y Gweithgor 15 o argymhellion a oedd wedi derbyn cefnogaeth drawsbleidiol yn ystod trafodaeth y Cyngor Llawn ym mis Mawrth 2018.

Yn ystod y cyfarfod ddydd Iau, cymeradwyodd Aelodau'r Cabinet argymhellion a gafodd eu cynnwys mewn adroddiad Swyddog mewn perthynas â chyflwyno'r dull newydd yma. Roedd hyn yn cynnwys cymeradwyo Cynllun Gweithredu sy'n amlinellu sawl carreg filltir a dyddiadau cyflawni er mwyn cyflwyno'r cynllun, a fydd yn dechrau ym mis Ebrill 2018.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Dysgu Gydol Oes: "Yn dilyn penderfyniad y Cabinet ddydd Iau a chefnogaeth y Cyngor Llawn y mis diwethaf, Rhondda Cynon Taf fydd y Cyngor cyntaf yng Nghymru i gyflwyno cynllun gwell sy'n darparu nwyddau glanweithiol am ddim i ddisgyblion benywaidd yn ei ysgolion yn ogystal â sicrhau dull cyson ym mhob ysgol.

"Roedd y gwaith ymchwil cynhwysfawr a gafodd ei gyflawni gan Weithgor Trawsbleidiol wedi golygu bod y Cyngor wedi ennill dealltwriaeth glir o'r problemau a'r pryderon sy'n wynebu menywod ifainc yn ein hysgolion o ganlyniad i ddull anghyson o ran darparu nwyddau glanweithiol. Roedd y Cyngor wedi cytuno ag argymhellion y Gweithgor Craffu Trawsbleidiol ac mae'r Cabinet bellach wedi cymeradwyo'r cynllun gweithredu a fydd yn darparu nwyddau glanweithiol am ddim. 

"Hoffwn i ddiolch i'r bobl ifainc sydd wedi ymgysylltu â'r gweithgor yma ac sydd wedi bod yn onest ac yn agored wrth drafod pwnc personol iawn ar gyfer y maes ymchwil yma a'r argymhellion.

"Mae Aelodau'r Cabinet bellach wedi cymeradwyo 15 argymhelliad y Gweithgor a bydd y cynllun peilot yn dechrau ym mis Ebrill 2018 cyn cyfnod adolygu ymhen chwe mis."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 20th Ebrill 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.