Aberdare Park - Dog Foling Rules - Enforcement - Bikes - Park Supervisor-12

Mae'r Cabinet wedi cymeradwyo cynigion i gyflwyno Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus i reoli ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n gysylltiedig ag alcohol yn Rhondda Cynon Taf, yn dilyn ymgynghoriad â phreswylwyr.

Roedd adroddiad i'r Cabinet ddydd Iau, 19 Ebrill, yn argymell bod Aelodau'n cymeradwyo'r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus a fydd yn golygu bod y Fwrdeistref Sirol yn parhau i fod yn Barth Yfed a Reolir. Mae hyn yn golygu bod gan swyddogion awdurdodedig y Cyngor a'r heddlu y grym i ofyn i bobl beidio ag yfed a rhoi'u diod feddwol i'r swyddogion a'r heddlu os ydyn nhw'n ymddwyn mewn modd gwrthgymdeithasol neu os ydyn nhw'n debygol o ymddwyn mewn modd gwrthgymdeithasol.  

Cytunodd Aelodau hefyd i ymestyn y Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus i gyflwyno parthau gwahardd alcohol diffiniedig yng Nghanol Trefi Aberdâr a Phontypridd, i wahardd pobl rhag cymryd sylweddau meddwol, gan gynnwys alcohol, mewn mannau cyhoeddus.

Cymeradwyodd y Cabinet cynnig i gyflwyno Hysbysiad Cosb Benodedig o £100 ar gyfer pobl sy'n gwrthod cydymffurfio â'r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus. Roedd y Cabinet hefyd yn cytuno bod y Cyngor yn ymgymryd ag ymgyrch uchel ei phroffil i godi ymwybyddiaeth cyn i'r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus ddod i rym o 1 Medi, 2018.

Roedd Aelodau wedi gwneud y penderfyniadau yma yn dilyn trafodaeth ynglŷn ag adborth ymgynghoriad cynhwysfawr a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2018, a oedd yn cynnwys nifer o achlysuron ymgysylltu a gafodd eu cynnal ar draws Rhondda Cynon Taf. Cafodd rhanddeiliaid eraill eu hysbysu o'r cynigion a'u gwahodd i ymateb - a derbyniwyd ymatebion gan Heddlu De Cymru, Cyngor Tref Pontypridd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, y Grŵp Ymgynghorol Pobl Hŷn a'r Cyngor Ieuenctid.

O ymatebion yr arolwg, cytunodd 80% y dylai Rhondda Cynon Taf fod yn Barth Yfed a Reolir penodedig, tra bod 80% yn cytuno â'r parth gwahardd alcohol ar gyfer Pontypridd a 67% ar gyfer Aberdâr. At ei gilydd, roedd 82% o'r ymatebion yn cefnogi'r ddirwy arfaethedig o £100, tra bod 42% yn dweud eu bod wedi cael eu heffeithio gan ymddygiad gwrthgymdeithasol ym Mhontypridd, ac 17% yn Aberdâr. Yn olaf, cytunodd 69% o'r cyfranogwyr â'r ffiniau arfaethedig ar gyfer y parthau gwahardd alcohol.

Roedd yr holl randdeiliaid yn cytuno â'r cynigion - gan gynnwys yr heddlu a'r bwrdd iechyd.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Dirprwy Aelod o'r Cabinet ar faterion Ffyniant a Llesiant:  "Mae'r Cabinet wedi cytuno i gyflwyno Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus i wneud y Fwrdeistref Sirol gyfan yn Barth Yfed a Reolir. Mae hyn yn cynnwys dau barth lle bydd y defnydd o sylweddau meddwol, gan gynnwys yfed alcohol, yn cael eu gwahardd, mewn ardaloedd cyhoeddus sydd wedi'u diffinio yng nghanol trefi Aberdâr a Phontypridd.

"Daeth y cynnig hwn yn dilyn arolwg canfyddiad trosedd 2016/17, sy'n cael ei gynnal bob blwyddyn trwy fenter Canol Trefi Mwy Diogel yn rhan o Bartneriaeth Cymunedau Diogel Rhondda Cynon Taf. Roedd bron i draean o'r ymatebwyr yn credu mai alcohol oedd y ffactor oedd yn cyfrannu fwyaf i drosedd ac anrhefn yn Aberdâr a Phontypridd a dyma pam roedd y Cyngor wedi cynnig y Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus yma.

“Roedd cefnogaeth aruthrol o blaid y Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus yn yr ymgynghoriad cyhoeddus diwethaf, gan gryfhau'r farn a gafodd ei rhoi yn ymgynghoriad y llynedd. Cytunodd 80% o'r ymatebwyr gyda chynnig y Cyngor ar gyfer Pontypridd a'r Fwrdeistref Sirol ehangach, tra bod 67% yn cytuno â'r cynnig ar gyfer Aberdâr. Roedd cefnogaeth hefyd gan randdeiliaid eraill ar gyfer y Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus arfaethedig.

"Mae'r Cabinet wedi gwneud ei benderfyniad yn seiliedig ar ganlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus pellgyrhaeddol diweddar - a'r dystiolaeth am droseddau ac anhrefn sy'n gysylltiedig ag alcohol. Mae'r Cyngor hefyd wedi cytuno i gyflwyno dirwy o £100 i bobl sy'n anwybyddu'r rheolau newydd."

Fydd mesurau rheoli alcohol y Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus ddim yn golygu ei fod yn drosedd yfed mewn man cyhoeddus yn Rhondda Cynon Taf (ac eithrio'r ardaloedd sydd wedi'u diffinio yn Aberdâr a Phontypridd). Serch hynny, rhaid i breswylwyr gydymffurfio â chais gan swyddog yr heddlu neu swyddog awdurdodedig y Cyngor i beidio yfed a/neu roi'u diod feddwl i'r swyddog.

Fydd mesurau rheoli'r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus yn Aberdâr a Phontypridd ddim yn berthnasol i eiddo trwyddedig o ran gwerthu alcohol. Mae hyn yn cynnwys mannau megis gardd dafarn neu fannau eistedd ar y pafin sy'n cael eu caniatáu. Bydd modd hefyd addasu'r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus ar gyfer achlysuron yn Aberdâr a Phontypridd lle bydd pobl yn yfed yn gyhoeddus - mae hyn yn cynnwys Marchnadoedd y Nadolig ac achlysur Cegaid o Fwyd Cymru.

Mae crynodeb llawn o'r ymatebion i'r ymgynghoriad ar gael yn rhan o'r adroddiad i'r Cabinet ddydd Iau, 19 Ebrill - ar gael ar wefan y Cyngor yn https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Council/CouncillorsCommitteesandMeetings/Committees/Cabinet.aspx

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 20th Ebrill 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.