Beddau Halt junction - Copy

Mae'r Cyngor bellach wedi cwblhau'r gwaith sylweddol werth £680,000 ar gyffordd Llantrisant Road/Gwaunmiskin Road yn y Beddau, a hynny yn dilyn cynllun ychwanegol werth £180,000 i osod wyneb newydd ar y ffordd.

Mae'r cynllun yma ar gyfer y gyffordd, a gaiff ei galw'n 'Beddau Halt' gan drigolion lleol, yn cynnwys newid aliniad y gyffordd, signalau traffig newydd gyda chyfleusterau croesi i gerddwyr, adeiladu ffyrdd a llwybrau troed, gwaith draenio a goleuadau stryd newydd. Yn ogystal â hynny, mae'r cyfyngiad cyflymder ar y ffordd wedi newid o 40mya i 30mya.

Mae'r Cyngor wedi derbyn buddsoddiadau sylweddol er mwyn darparu'r cynllun yma. Cafodd y cyllid grant diweddaraf o £394,000, ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru ym mis Ebrill, yn rhan o'i Grant Diogelwch y Ffyrdd 2018/19. Cafodd y Cyngor gyfanswm o £604,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y prosiect yma dros ddwy flynedd.

Cliciwch yma i weld rhagor o luniau o'r gwaith sy wedi dod i ben ar gyffordd Beddau Halt a Heol Gwaunmeisgyn

Cafodd y gwelliannau i'r gyffordd eu cwblhau ar ôl i wyneb terfynol gael ei roi ar y ffordd. Cafodd y gwaith yma ei gyflawni dros ddau benwythnos ar ddechrau mis Gorffennaf. Cafodd y goleuadau traffig eu comisiynu yng nghanol mis Gorffennaf, ac maen nhw wedi bod ar waith ers hynny. 

    

Wedyn, cwblhaodd y Cyngor gynllun sylweddol i osod wyneb newydd ar y ffordd yn Gwaunmiskin Road, diolch i fuddsoddiad ychwanegol drwy #BuddsoddiadRhCT. Cafodd wyneb newydd ei osod ar bron 700m o'r ffordd, gan barhau ag ymdrech sylweddol y Cyngor i ddiogelu ffyrdd a llwybrau ledled y fwrdeistref sirol.

Mae'r gwaith yma nawr ar ben, gan roi diwedd ar yr holl waith yn yr ardal leol - gan gynnwys prosiect ehangach Beddau Halt.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Rydw i'n falch iawn bod y gwelliannau sylweddol i gyffordd Beddau Halt bellach wedi'u cwblhau, yn ogystal â'r gwaith o osod wyneb newydd ar ran helaeth o Gwaunmiskin Road. Mae'r ddau brosiect wedi gweld cyfanswm o £860,000 yn cael ei fuddsoddi yn yr ardal brysur yma, a fydd o fudd i'r rheiny sy'n dibynnu ar y ffordd yma.

"Mae trigolion lleol wedi bod yn dyheu am Gynllun Beddau Halt ers peth amser, ac mae'r Cyngor wedi darparu'r gwelliannau sylweddol yma er budd diogelwch y ffyrdd gyda chymorth Llywodraeth Cymru." Mae'r Cyngor yn parhau i geisio buddsoddiad allanol pwysig i helpu i gyflawni cynlluniau  lleol - gan ategu at ein rhaglen #BuddsoddiadRhCT. Cafodd mwy na £20 miliwn ei fuddsoddi mewn cynlluniau Priffyrdd yn 2017/18, a chafodd hyn ei ddilyn gan y Rhaglen Cyfalaf Priffyrdd gwerth £23.6 miliwn yn 2018/19.

"Manteisiodd y Cyngor ar y cyfle i osod wyneb newydd ar bron 700m o Gwaunmiskin Road ar gefn y gwaith yng nghyffordd Beddau Halt. Dyma'r cynllun diweddaraf o'i fath i gael ei gyflawni yn 2018/19. Rydyn ni wedi gosod 22,000 tunnell o Darmac ar draws 130,000 milltir sgwâr ers mis Ebrill. Mae hyn yn cynnwys prosiectau ar Ffordd Mynydd y Bwlch, yr A4058 yn Ystrad, cylchfan Trehafod a Merthyr Road, Llwydcoed.

"Hoffwn ddiolch i'r trigolion am eu cydweithrediad wrth i'r gwaith hanfodol yma yn y Beddau fynd rhagddo - yn enwedig pan oedd rhaid i ni gau'r ffordd am ddau benwythnos ar ddechrau mis Gorffennaf er mwyn gosod wyneb terfynol ar y ffordd, ac wrth i ni osod wyneb newydd ar Gwaunmiskin Road.

"Rydyn ni bellach wedi cwblhau'r gwaith, ac mae modd i drigolion a theithwyr gael budd o'r buddsoddiad sylweddol yma yn y rhwydwaith ffyrdd lleol".

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 7th Awst 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.