pontypridd rd image

Mae'r Cyngor wedi gwneud cynnydd rhagorol wrth adeiladu wal afon newydd ar Heol Pontypridd yn y Porth, sy'n golygu y bydd gwaith ar y prosiect yn dod i ben ar amser ym mis Medi.

Mae prosiect gwerth £682,000 y Cyngor yn golygu adeiladu rhan 20m o wal goncrid i gefnogi'r ffordd gerbydau ar Heol Pontypridd. Roedd y gwaith pwysig yma'n hanfodol, ar ôl canfod bod y wal bresennol yn symud yn ystod arolygiad wedi'i gynllunio. Ar ôl canfod bod angen atgyweirio neu ailosod y wal, cafodd y ffordd gerbyd ei chulhau dros dro er mwyn lleihau llwyth cerbydau ar y wal.

Dechreuodd y gwaith i adeiladu strwythur newydd yng nghanol mis Mai, a chafodd y gwaith cyfleustodau angenrheidiol ei gwblhau cyn dechrau ar gyfnod adeiladu 12 wythnos o hyd a ddylai ddod i ben yn ystod hydref 2018. Mae'r Cyngor wedi rhoi'r un system rheoli traffig ar waith â phan gafodd gwaith arwyddocaol ar ddŵr o'r prif gyflenwad ei gynnal gan Dŵr Cymru ar Heol Pontypridd. Cafodd y gwaith yma ei gynnal union cyn prosiect wal yr afon.

Roedd y system rheoli traffig yn golygu bod rhan o Heol Pontypridd, o'i chyffordd â Hannah Street i'w chyffordd â Station Street, ar gau dros dro o hyd. Mae modd i draffig deithio ar hyd Station Street i un cyfeiriad yn unig. Mae'r Cyngor yn parhau i weithio'n agos gyda thrigolion a busnesau i leihau tarfu arnyn nhw yn ystod y cyfnod yma.

Ar y safle, mae cerrig milltir y prosiect diweddar wedi cynnwys cloddio ac arllwys concrid màs sylweddol. Mae'r gwaith yma wedi mynd rhagddo yn dda iawn. Mae gwaith ychwanegol i ddod ar rannau eraill o wal yr afon, yna bydd y ffordd gerbydau a'r llwybr troed yn cael eu hadfer ar Heol Pontypridd ar ddiwedd y prosiect.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: "Mae'r cynnydd ar waith adeiladu wal yr afon yn Heol Mhontypridd yn fy mhlesio'n fawr, a bydd y prosiect yn dod i'w derfyn mewn ychydig o wythnosau. Roedd y Cyngor wedi amserlennu i'r gwaith gael ei gwblhau yn yr hydref ond mae cynnydd da, gyda help gan y tywydd da, wedi golygu y bydd y prosiect yn debygol o gael ei gwblhau yn gynt.

"Mae atgyweirio strwythurau pwysig sy'n cefnogi'r rhwydwaith Priffyrdd yn rhan hanfodol o'n buddsoddiad yn y maes yma. Y llynedd, cafodd dros £20miliwn o arian ei fuddsoddi i gynlluniau Priffyrdd a Chludiant drwy #buddsoddiadRhCT. Hefyd, mae £23.6miliwn wedi cael ei fuddsoddi drwy'r Rhaglen Gyfalaf Priffyrdd ar gyfer 2018/19.

"Mae'r Rhaglen yn cynnwys dros £7miliwn wedi'i ddyrannu ar gyfer prosiectau mawr er mwyn sicrhau bod strwythurau pwysig yn ddiogel ar gyfer y dyfodol, ac mae'r Cyngor yn manteisio ar wyliau'r ysgol er mwyn gweithio ar nifer o gynlluniau yr haf yma.

"Mae'r rhain yn cynnwys atgyweirio pontydd Heol Sardis/Stryd y Felin ym Mhontypridd, ail gam atgyweirio'r bont yn Heol Caerdydd, Aberaman, prosiect wal gynnal yn Heol Penrhys ac adeiladu wal afon ym Mhont-y-gwaith, yn ogystal â pharhau â gwaith adeiladu pont newydd Pontrhondda yn Llwynypïa.

"Bydd y Cyngor yn rhannu gwybodaeth o ran cwblhau'r prosiect maes o law, a hoffwn ddiolch i drigolion a busnesau am eu cydweithrediad parhaus yn ystod y gwaith yma."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 8th Awst 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.