tonypandy town centre - aug 2018

Mae gwaith pwysig y Cyngor i wella canol dref Tonypandy yn mynd rhagddo'n dda iawn – a bydd y prosiect cyfan yn cael ei gwblhau yn yr hydref, yn unol â'r bwriad.

Dechreuodd y gwaith sylweddol yma ym mis Mehefin 2018 er budd busnesau lleol ac ymwelwyr i Donypandy. Bydd y gwaith yn cael gwared ar y parth i gerddwyr yn unig yn Stryd Dunraven, er mwyn gadael i draffig deithio i gyfeiriad y gogledd yn unig. Mae'r gwaith yn cynnwys creu troedffyrdd newydd, cyflwyno mesurau tawelu traffig, mannau croesi ar gyfer cerddwyr, celfi stryd a mannau parcio newydd.

Bydd y cynllun yn trawsnewid golwg y dref, a bydd cael gwared ar y parth i gerddwyr yn annog mwy o gwsmeriaid i fynd heibio busnesau a chynyddu masnach. Mae masnachwyr wedi ymateb yn dda i'r gwaith ers cyhoeddi'r prosiect y llynedd, ac mae'r Cyngor bellach wedi darparu adroddiad cynnydd ar y gwaith parhaus.

Mae'r gwaith wedi'i rannu'n bedwar cam, gyda phob cam yn cynrychioli rhan o Stryd Dunraven. Mae camau un a dau ar y gweill ar hyn o bryd, ac yn gwneud cynnydd da. Mae cam un yn cychwyn lle mae'r goleuadau traffig yn Heol Gelli, ac yn parhau i gyfeiriad y gogledd am tua 50 metr, gan ddod i ben ger Banc Lloyds. Mae cam dau yn dechrau ger Banc Lloyds, ac yn dod i ben ychydig i'r gogledd o adeilad y Principality.

Mae cam un bron wedi dod i ben, wrth i'r gwaith cloddio i greu'r ffordd gael ei gwblhau, yn ogystal â gwaith ar gyrbau a'r cam gosod rhwymyn ar y ffordd. Bydd y gwaith terfynol o osod wyneb ar y ffordd yn cael ei gwblhau ar ddiwedd y prosiect ehangach, ar hyd yr ardal waith gyfan yn Stryd Dunraven. Mae'r holl waith yng ngham un (ac eithrio gwaith gosod wynebu ar y ffordd) wedi'i amserlennu i ddod i ben ym mis Awst, gan gynnwys gosod trydan, goleuadau stryd a signalau traffig, a gwaith gan BT.

Mae'r gwaith ar gam dau hefyd yn mynd rhagddo'n dda. Er mwyn bod yn effeithlon, mae'r gwaith gosod goleuadau stryd a chyfleustodau yng ngham dau a thri yn digwydd ar yr un pryd. Bydd hyn yn golygu bod modd tynnu colofnau'r goleuadau stryd presennol oddi yno. Ar hyn o bryd maen nhw yn yr un lleoliad â lle bydd y ffordd newydd. Mae gwaith cloddio a draenio yng ngham dau hefyd wedi cychwyn.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: "Rwy'n falch iawn bod cynnydd da o ran y gwaith yn Nhonypandy, a ddylai ddod i ben yn ystod yr hydref eleni, yn unol â'r bwriad. Bydd ymwelwyr i ganol y dref wedi gweld llawer o waith yn mynd yn ei flaen, ac mae'n dda clywed bod y cynnydd ar ddau gam cyntaf y prosiect cyfan yn dda iawn, gan mai dyma un o brosiectau mwyaf y Cyngor yn ystod 2018/19.

"Mae Gwella Priffyrdd y Cyngor drwy gynllun #buddsoddiadRhCT yn flaenoriaeth, ac mae sicrhau bod rhwydwaith canol ein trefi yn addas ar gyfer y dyfodol yn rhan o'r cynllun yma. Mae prosiect Tonypandy yn cael ei amlinellu yn y Rhaglen Gyfalaf Priffyrdd ar gyfer 2018/19, sydd werth £23.6 miliwn. Mae'n dod yn sgil buddsoddi dros £20 miliwn mewn cynlluniau Priffyrdd a Chludiant yn ystod 2017/18.

"Hoffwn i ddiolch i fusnesau ac ymwelwyr i ganol tref Tonypandy am eu cydweithrediad parhaus yn ystod y gwaith. Yn anffodus, mae'n anochel y bydd y gwaith yma yn tarfu arnyn nhw rywfaint. Fodd bynnag, yn y tymor hir, bydd canol y dref yn elwa o'r gwelliannau yma, a bydd modd i'r gymuned leol eu mwynhau a manteisio arnyn nhw. "

Dywedodd y Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Menter, Datblygu, a Thai: "Bydd y prosiect cyffrous yma yn Nhonypandy yn arwain at welliannau mawr i fusnesau ac ymwelwyr i ganol y dref am flynyddoedd i ddod. Mae'r prosiect yn cydymffurfio â Chynllun Corfforaethol y Cyngor 'Y Ffordd Ymlaen' – sy'n nodi bod angen rhagor o fuddsoddiad ar ganol ein trefi er mwyn sicrhau ein bod ni'n creu ardaloedd manwerthu mwy bywiog ac atyniadol.

"Hefyd, mae nifer o fentrau eraill sy'n mynd rhagddyn nhw yn Nhonypandy, gan gynnwys y cyhoeddiad diweddar bod cyllid sylweddol gan Lywodraeth Cymru wedi'i sicrhau tuag at gynllun gwerth £120,000 i adnewyddu Llyfrgell Tonypandy, yn dilyn ailwampio'r tu allan i'r adeilad y llynedd.

"Yn ddiweddar hefyd, cytunodd y Cabinet i ymestyn Grant Cynnal a Chadw Canol y Dref yn Nhonypandy, sy'n caniatáu i fusnesau a landlordiaid wneud cais am gyllid i wella blaen eu heiddo. Mae wedi bod yn boblogaidd iawn ers ei lansio ym mis Hydref 2017, gyda 32 o fusnesau Tonypandy yn cymryd mantais ohono.

"Mae'r mentrau yma, ynghyd â chynllun parcio am ddim a gafodd ei gyflwyno y llynedd, oll yn cyfrannu at wella gweithgarwch economaidd canol tref Tonypandy."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 8th Awst 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.