Navigation Park Abercynon

Parc Navigation, Abercynon

Bydd y Cyngor yn cynnal arddangosfa gyhoeddus er mwyn rhoi gwybod i breswylwyr a busnesau am gynigion i ehangu'r cynllun Parcio a Theithio yng Ngorsaf Drenau Abercynon. Mae'r cynigion yn cynnwys gosod dros 300 o leoedd parcio ychwanegol.

Bydd cyfleuster parcio newydd yn cael ei adeiladu ym Mharc Hen Lofa'r Navigation sef safle hen lofa Abercynon. Mae'r safle yma'n daith gerdded fer i ffwrdd o Orsaf Drenau Abercynon. Bydd y cyfleuster newydd yn cynnwys 310 o leoedd parcio newydd, gan gynnwys saith o leoedd parcio i bobl anabl a 15 o leoedd parcio ar gyfer beiciau modur. Bydd safle bws yn cael ei osod yn y maes parcio cyfredol sydd cyferbyn â'r orsaf drenau. Bydd hyn yn annog integreiddio rhwng y gwasanaeth bysiau a'r gwasanaeth drenau.

Mae'r Cyngor bellach wedi datblygu cynigion ar gyfer y cynllun gwerth £1.2miliwn ac yn cynnal arddangosfa gyhoeddus rhwng 11am a 7pm, ddydd Iau, 16 Awst, yng Nghanolfan Gymuned Abercynon. Mae croeso i bawb ddod i'r achlysur yma. Bydd y cynigion ar gyfer y cynllun yn cael eu cyflwyno a bydd Swyddogion y Cyngor ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gan aelodau o'r gymuned.

Llwyddodd y Cyngor i sicrhau buddsoddiad gwerth £787,000 gan Gronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru ar gyfer y cynllun, a gafodd ei gyhoeddi ym mis Ebrill 2018.

Rhoddodd cam cyntaf Cynllun Parcio a Theithio Abercynon hwb mawr i gymudwyr pan gafodd ei gyflawni yn 2010. Darparodd mwy na 150 o leoedd parcio ar y tir diffaith i ddwyrain yr orsaf drenau. Cafodd pont newydd ei chodi dros yr afon i gysylltu'r safle â Pharc Busnes Hen Lofa'r Navigation. Ym mis Hydref 2017, gosododd y Cyngor 11 o leoedd parcio ychwanegol yn rhan o fuddsoddiad werth £24,000.

Mae'n bosibl y bydd y gwaith ar ail gam y cynllun ym Mharc Hen Lofa'r Navigation yn dechrau cyn diwedd 2018 - ar ôl i gontractwr gael ei benodi. Bydd y gwaith yn cael ei gwblhau ar dir oddi ar y briffordd ac felly fydd ddim angen llawer o fesurau rheoli traffig.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: "Mae'r Cyngor wedi croesawu cyfraniad Llywodraeth Cymru gwerth dros dri chwarter miliwn o bunnoedd ar gyfer ail gam Cynllun Parcio a Theithio Abercynon. Bydd yr ail gam yma'n ychwanegu 310 o leoedd parcio ym Mharc Hen Lofa'r Navigation wrth i ni annog ragor o bobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn rhan o'u harferion o ddydd i ddydd.

"Bydd y cyfleuster newydd yn ategu'r cynllun Parcio a Theithio cyfredol a gafodd ei gwblhau yn 2010. Mae'r maes parcio ger yr orsaf drenau yn Abercynon yn boblogaidd iawn ac mae yna alw sylweddol am leoedd parcio ychwanegol. Mae'r maes parcio'n orlawn bron bob dydd.  Bydd y cynllun yma hefyd yn cydfynd â'r buddsoddiad mawr yng ngwasanaethau trenau'r Cymoedd. Bydd y buddsoddiad yma'n cael ei ddarparu yn rhan o gynllun Metro De Cymru a Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ystod y blynyddoedd i ddod. Bydd wyth tren yn galw heibio gorsaf drenau Abercynon bob awr ar ôl i'r cynllun yma gael ei gwblhau.

"Ym mis Hydref 2017, cytunodd y Cabinet i adolygu'i gynlluniau ar gyfer 10 cynllun Parcio a Theithio ar draws Rhondda Cynon Taf. Byddai'r cyfleusterau newydd yma'n creu mwy na 600 o leoedd parcio. Cafodd Ail Gam y Cynllun yn Abercynon ei nodi fel cynllun pwysig yn rhan o'r buddsoddiad ehangach yma. Rydw i'n falch o ddweud bod cynnydd da yn cael ei wneud o ran y cynigion ac mae'n bosibl y bydd y gwaith yn dechrau cyn diwedd 2018.

"Rydw i'n annog y rheiny sy'n byw yng nghymuned Abercynon - ac unrhyw breswylwyr eraill sydd â diddordeb - i ddod i'r achlysur ymgynghori â'r cyhoedd ar 16 Awst er mwn dysgu rhagor am y cynllun pwysig yma."

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 9th Awst 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.