bridge for web

Mae contractwr y Cyngor ar gyfer cynllun Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm wedi bod yn adeiladu rhagor o bontydd yn y gymuned - gyda chymorth disgyblion ysgolion cynradd lleol.

Mae'r contractwr menter ar y cyd, Walters-Sisk, wedi ymuno â Sefydliad y Peirianwyr Sifil: Cymru i gynnal sesiynau Pont i Ysgolion gyda disgyblion o Ysgol Gynradd Meisgyn ac Ysgol Gynradd Pengeulan. Mae'r sesiynau'n cynnwys gweithgareddau ymarferol ar gyfer disgyblion Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6, a helpodd i adeiladu pont geblau 15 metr o hyd yng nghysur eu hysgolion.

Mae'r Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm wedi bod yn uchelgais i gymuned Aberpennar a'r Cyngor ers amser hir. Bydd pont 60 metr yn cael ei hadeiladu dros y llinell reilffordd a'r afon gan greu cyswllt newydd rhwng Heol Meisgyn ac Ystad Ddiwydiannol Cwm Cynon. Bydd y cynllun, sydd i fod i gael ei gwblhau yn ystod gaeaf 2019, yn gwella llif y traffic yn Aberpennar a choridor ehangach yr A4059 yng Nghwm Cynon.

Mae'r cynllun bellach wedi cyrraedd ei brif gam adeiladu, ar ôl cyflawni gwelliannau sylweddol i ffyrdd Heol Caerdydd a chyffordd yr A4059/Ystad Ddiwydiannol Cwm Cynon. Mae dros £12.2 miliwn wedi cael ei ddyrannu i'r cynllun. Mae hyn yn cynnwys £4.894 miliwn gan Lywodraeth Cymru - sydd hefyd wedi cadarnhau Gorchymyn Prynu Gorfodol sy'n ofynnol ar gyfer y cynllun.

Cynhaliodd Walters-Sisk y sesiynau Pont i Ysgolion yn Ysgol Gynradd Meisgyn ddydd Llun a dydd Mawrth (3-4 Rhagfyr), a gyda disgyblion Ysgol Gynradd Pengeulan yn Eglwys y Bedyddwyr, Meisgyn ddydd Mercher a dydd Iau (5-6 Rhagfyr). Ar ôl iddyn nhw adeiladu eu pontydd, fe wnaeth y plant brofi eu strwythur - drwy gerdded ar ei draws!

Dysgodd y disgyblion am adeiladu gan ddefnyddio dulliau syml, ynghyd â gwybodaeth iechyd a diogelwch bwysig. Datblygodd y disgyblion sgiliau meithrin tîm a hyder hefyd. Roedd y sesiynau'n dod â nifer o bynciau Cwricwlwm ynghyd - gan gynnwys Mathemateg, Dylunio a Thechnoleg a Gwyddoniaeth.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: "Mae contractwr y Cyngor ar gyfer y Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm wedi cymryd yr amser i ymweld â dwy o'n hysgolion cynradd lleol yn Aberpennar, i helpu disgyblion i adeiladu eu pontydd eu hunain. Roedd yn wych gweld cynifer o ddisgyblion brwdfrydig yn gweithio fel tîm i adeiladu'r strwythurau model, ac yn mwynhau cymryd rhan yn y sesiynau.

"Mae hi'n gyfnod cyffrous i gynllun y Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm. Mae'r prif gam adeiladu wedi dechrau ac mae'r safle'n brysur iawn. Bydd y bont ei hun yn cael ei chodi'r flwyddyn nesaf, ac rydyn ni'n bwriadu cwblhau'r cynllun erbyn gaeaf 2019. Bydd y ffordd newydd yn cael effaith fawr yn lleol. Bydd yn gwella llif y traffic, yn enwedig yn ystod cyfnodau prysur, yn Aberpennar ac yn yr ardal oddi amgylch.

"Hoffwn ddiolch i'n contractwr menter ar y cyd, Walters-Sisk, am gynnal y sesiynau Pontydd i Ysgolion, ynghyd â staff a disgyblion Ysgol Gynradd Meisgyn ac Ysgol Gynradd Pengeulan am gynnal y sesiynau ac am fod mor dda yn cymryd rhan."

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 6th Rhagfyr 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.