Cllr Crimmings Abercynon LC - 3

Mae pwll nofio Canolfan Hamdden Abercynon wedi ailagor yn dilyn buddsoddiad sylweddol, diolch i raglen #buddsoddiadRhCT y Cyngor. 

Mae cyfanswm o £450,000 wedi'i wario ar welliannau yng Nghanolfan Hamdden Abercynon dros y misoedd diwethaf. Mae hyn yn cynnwys adnewyddu ardal y pwll nofio yn llawn. 

Mae'r gwaith yn cynnwys ail-baentio llinellau yn y prif bwll, gwaith diweddaru tanc y pwll a system awyru neuadd y pwll, yn ogystal â gwella'r nenfwd a goleuadau. 

Mae pwll nofio Canolfan Hamdden Abercynon bellach ar agor – cliciwch ar y ddolen i weld amserlen ac oriau agor y pwll

Mae'r gwaith hefyd yn cynnwys adnewyddu'r ystafelloedd newid, gan gynnwys y cawodydd, toiledau, loceri, meinciau, cuddyglau newid i deuluoedd a'r cyfleusterau i gwsmeriaid ag anableddau. 

Mae hyn yn rhan o ymrwymiad parhaus y Cyngor i greu canolfannau hamdden modern, deniadol sy'n annog trigolion i fwynhau ffordd o fyw sy'n fwy iachus drwy ymuno â'i fenter Hamdden am Oes. 

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: "Mae cwblhau'r gwaith adnewyddu yng Nghanolfan Hamdden Abercynon yn newyddion gwych i bob defnyddiwr y ganolfan.

"Mae'r pwll nofio yn gyfleuster allweddol yn y ganolfan. Mae'n ychwanegu at yr holl ddosbarthiadau a chyfleusterau eraill sydd ar gael i ddefnyddwyr presennol a defnyddwyr newydd y ganolfan, yn rhan o fenter Hamdden am Oes lwyddiannus y Cyngor.

"Bydd y gwelliannau i'r ystafelloedd newid yn sicrhau bod y cyfleuster poblogaidd yn cynnig profiad cadarnhaol i ddefnyddwyr, o'r dechrau i'r diwedd.

"Yn dilyn adborth gan gwsmeriaid, penderfynodd y Cyngor wella ystafelloedd newid yn ei ganolfannau hamdden. Yn dilyn cwblhau'r gwaith adnewyddu yng Nghanolfan Hamdden Abercynon, hi yw'r ganolfan ddiweddaraf i gael budd o'r ymrwymiad yma, yn dilyn Pwll Nofio Bronwydd a Chanolfan Chwaraeon Cwm Rhondda.

"Canolfan Hamdden Sobell yn Aberdâr fydd y ganolfan nesaf i gael budd o waith gwella ystafellodd newid. Bydd y Cyngor yn cyhoeddi rhagor o fanylion maes o law.

"Mae buddsoddiad parhaus y Cyngor yn ein cyfleusterau hamdden dan do ac awyr agored yn taflu goleuni ar ein hymrwymiad parhaus i greu cyfleusterau hamdden modern sy'n addas ar gyfer pobl o bob oed ar hyd a lled ein Bwrdeistref Sirol."

Ydych chi'n Aelod o'r Cynllun Hamdden am Oes? Os nad ydych chi, mae modd ymuno ar-lein heddiw

Cafodd cynllun aelodaeth hawdd a fforddiadwy Hamdden am Oes ei gyflwyno yn unol â buddsoddiad y Cyngor er mwyn annog rhagor o bobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden ar draws Rhondda Cynon Taf.

Mae modd i Aelodau Hamdden am Oes fwynhau mynediad diderfyn i Ganolfan Hamdden Abercynon yn ogystal â sesiynau nofio, campfeydd, dosbarthiadau a chwaraeon dan do ym mhob Canolfan Hamdden y Cyngor. 

Am ragor o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael yng Nghanolfan Chwaraeon Abercynon, ewch i www.rctcbc.gov.uk neu ffonio 01443 740141. Gwnewch yn siwr eich bod chi'n derbyn y newyddion diweddaraf ynglŷn â chyfleoedd hamdden a ffitrwydd yn Rhondda Cynon Taf drwy hoffi tudalen Facebook eich canolfan hamdden leol. 

Mae cadw lle ar wers neu sesiwn yn haws nag erioed – mae modd i chi gadw lle trwy ddefnyddio ap Hamdden am Oes! Lawrlwythwch yr  AP Hamdden am Oes newydd am ragor o wybodaeth am fuddion bod yn aelod.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 6th Rhagfyr 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.