recycling 1

Dymunwn Nadolig GWYRDDACH

Dymunwn Nadolig gwyrddach a Blwyddyn Newydd lân!

Mae'r holl bartïon, bwyd, hwyl, cyffro ac anrhegion yn dod â llawer o becynnau a gwastraff ychwanegol. Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn annog trigolion i fwynhau Nadolig gwyrddach ac ailgylchu'r gwastraff bwyd anochel (esgyrn twrci, gweddillion o'r plât ac ati), poteli plastig ychwanegol, potiau, papur lapio, cardiau Nadolig, coed Nadolig go iawn, tybiau a hambyrddau, caniau metal, poteli gwydr, jariau, bocsys cardfwrdd, batris a llawer yn rhagor dros y Nadolig.

Byddwn ni'n casglu deunydd ailgylchu/gwastraff, yn ailgylchu coed Nadolig ac yn rhannu ffeithiau ac awgrymiadau defnyddiol dros yr ŵyl eleni, felly MAE'R DEWIS YN GLIR yn Rhondda Cynon Taf!

Mae ymgyrch Mae'r Dewis yn GLIR, Rhaid i Bawb AILGYLCHU yn ceisio codi ymwybyddiaeth ynghylch pwysigrwydd ailgylchu a gwneud y dewis CLIR wrth benderfynu beth i'w wneud gyda'ch gwastraff yn ogystal â thynnu sylw at y newidiadau i wasanaethau a gafodd eu lansio ym mis Mehefin. Mae'r ymgyrch yn derbyn sylw mawr ar y cyfryngau cymdeithasol wrth i'r Cyngor arwyddbostio trigolion at ragor o wybodaeth a rhannu ffeithiau ac argymhellon ynglŷn ag ailgylchu yn RhCT.

Wrth gwrs, y peth hawsaf i'w ailgylchu yw'r holl ddeunydd plastig, papur lapio a chardfwrdd y dewch chi ar eu traws dros y Nadolig. Felly, ar ôl agor yr anrhegion a phendroni ynghylch sut i glirio'r mynydd o focsys, bagiau papur a phapur lapio – ewch i gael bag ailgylchu clir a llenwch e'n gyflawn. Rhowch yr HOLL bapur lapio mewn bag CLIR ar wahân, gan gynnwys papur lapio ffoil neu sgleiniog. Gwnewch focys cardfwrdd a bagiau papur yn wastad er mwyn gwneud lle yn eich bag ailgylchu.

Am fwy o le byth, mae modd ichi fynd i un o'r Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned sydd ar agor rhwng 8am a 5.30pm bob dydd er mwyn cael gwared ar eitemau fel hen ddillad, hen deganau ac eitemau trydanol. Byddan nhw'n cau am 3.30pm ar 24 a 31 Rhagfyr a byddan nhw ar gau drwy gydol Dydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan.

Ewch i www.rctcbc.gov.uk/CanolfannauAilgylchu am yr holl fanylion a lleoliadau.

Dywedodd y Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: "Hoffwn ddymuno Nadolig gwyrddach i'n holl drigolion a diolch i bob un ohonyn nhw am gefnogi dyfodol gwyrddach ar gyfer RhCT drwy gydol y flwyddyn.

"Mae adeg y Nadolig yn golygu rhagor o wastraff ac mae'n amser gwych i feddwl yn wyrdd ac ailgylchu'r holl becynnau ychwanegol, papur lapio, cardiau, batris ayb. Mae angen i bawb ailgylchu – ac nid dros y Nadolig yn unig.

“Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn parhau i gynorthwyo pobl ac mae'n annog trigolion i ddal ati drwy gydol y flwyddyn. Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaeth ailgylchu hygyrch ac arloesol, ac mae hyn yn mynd law yn llaw â'r gwaith parhaus o addysgu'r cyhoedd a chodi ymwybyddiaeth yn ei blith.

"Mae cefnogaeth ein trigolion tuag at ein gwasanaeth ailgylchu gwastraff bwyd wedi bod yn rhyfeddol hyd yma, a hoffwn i ddiolch i'n trigolion am chwarae eu rhan.

"Y newyddion da yw bod 3 o bob 4 preswylydd yn RhCT yn cefnogi dyfodol gwyrdd ac yn ailgylchu. Y newyddion da yw bod cyfraddau ailgylchu wedi cynyddu ychydig ers i'r newidiadau yma ddod i rym ym mis Mehefin ac mae rhagor o bobl yn mynd ati i ailgylchu. Rydyn ni wedi derbyn bron i 3000 cais i gofrestru ar gyfer gwasanaethau ailgylchu cewynnau a gwastraff bwyd ers mis Mehefin!

"Daliwch ati a helpwch ni i wneud 2019 yn flwyddyn newydd lân."

Newidiadau i'r trefniadau casglu dros adeg y Nadolig:

Bydd pob casgliad (gan gynnwys ailgylchu cewynnau) sydd i fod i ddigwydd rhwng dydd Mawrth 25 Rhagfyr a dydd Gwener 28 Rhagfyr yn digwydd dau ddiwrnod yn ddiweddarach. Os ydy eich diwrnod casglu fel arfer ar ddydd Mawrth bydd yn symud i ddydd Iau ac yn y blaen. Bydd casgliadau sydd i fod i ddigwydd rhwng dydd Mawrth 1 Ionawr 2019 a dydd Gwener 4 Ionawr 2019 yn digwydd diwrnod yn ddiweddarach. Os ydy eich diwrnod casglu fel arfer ar ddydd Mawrth bydd yn symud i ddydd Mercher (yn amodol ar adnoddau) – gweler y tabl isod. 

Bydd y casgliadau arferol yn ailddechrau ddydd Llun, 7 Ionawr 2019.

Dylai sbwriel a deunyddiau i'w hailgylchu gael eu gosod yn y man casglu arferol erbyn 7am ar y diwrnodau casglu newydd isod –

Diwrnod Casglu Arferol

 Diwrnod Casglu Dros Dro

Dydd Llun 24 Rhagfyr

Dim Newid

 Dydd Mawrth 25 Rhagfyr

Dydd Iau 27 Rhagfyr

 Dydd Mercher 26 Rhagfyr

Dydd Gwener 28 Rhagfyr

 Dydd Iau 27 Rhagfyr

Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr

 Dydd Gwener 28 Rhagfyr

Dydd Sul 30 Rhagfyr

 Dydd Llun 31 Rhagfyr

Dim Newid

Dydd Mawrth 1 Ionawr

Dydd Mercher 2 Ionawr

Dydd Mercher 2 Ionawr

Dydd Iau 3 Ionawr

Dydd Iau 3 Ionawr

Dydd Gwener 4 Ionawr

Dydd Gwener 4 Ionawr

Dydd Sadwrn 5 Ionawr

Dydd Llun 7 Ionawr

Gwasanaethau Arferol o Hyn Ymlaen

Bydd gwasanaethau eraill fel casgliadau gwastraff mawr a dosbarthu biniau olwynion a biniau gwastraff bwyd yn dod i ben ddydd Sadwrn 22 Rhagfyr er mwyn inni ddefnyddio cynifer o’n hadnoddau â phosibl er mwyn casglu’r holl ddeunyddiau i’w hailgylchu. Rydyn ni’n rhagweld byddwn ni’n casglu’r swp uchaf erioed o bethau i’w hailgylchu. Bydd y gwasanaeth yn ail-ddechrau ddydd Llun 7 Ionawr.

Casgliadau Coed Nadolig Go Iawn a Gwastraff Gwyrdd:

O 10 Rhagfyr, bydd modd i breswylwyr drefnu bod eu coeden Nadolig 'go iawn' yn cael ei chasglu o ochr y ffordd rhwng 31 Rhagfyr a 11 Ionawr. Rhaid i drigolion drefnu amser ar gyfer casglu eu coeden o leiaf 24 awr cyn eu diwrnod casglu diwygiedig www.rctcbc.gov.uk/CoedNadolig. Ni fydd y coed yn cael eu casglu'n awtomatig.

Bydd y gwasanaeth casglu gwastraff gwyrdd bob pythefnos (gan gynnwys y gwasanaeth casglu coed Nadolig 'go iawn') yn cael ei ohirio ddydd Sadwrn 22 Rhagfyr a bydd y gwasanaeth arferol yn ailgychwyn ddydd Llun 14 Ionawr. Serch hynny, bydd dal modd ichi fynd â’ch gwastraff gwyrdd, gan gynnwys coed Nadolig go iawn, i un o’r Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned dros gyfnod yr ŵyl.

Mae modd ichi helpu drwy...:

Cofiwch roi'r sbwriel a'r deunyddiau i'w hailgylchu allan erbyn 7am ar eich diwrnod casglu. Peidiwch â'u rhoi allan cyn hynny rhag ofn y byddan nhw'n gorlifo ac yn peri trafferthion i gerddwyr sy'n defnyddio'r pafin.

Os nad ydyn ni wedi casglu eich sbwriel/deunyddiau i'w hailgylchu pan ddylen ni fod wedi gwneud hynny, gadewch nhw ar ymyl y palmant. Mae'n bosibl y byddwn ni'n gweithio oriau ychwanegol a byddwn ni'n eich cyrraedd cyn gynted â phosibl. Weithiau bydd ein carfanau yn gweithio'n hwyr yn ystod cyfnodau prysur ac weithiau caiff staff ychwanegol eu galw i mewn i gael gwared â'r eitemau y diwrnod canlynol.

Rydyn ni'n cynghori trigolion i ymweld ag un o'r nifer o fannau casglu ar draws Rhondda Cynon Taf cyn cyfnod yr ŵyl ac i gasglu digon o fagiau ailgylchu neu ofyn am fagiau ymlaen llaw ar-lein www.rctcbc.gov.uk/bagiau.

Hefyd, hoffai carfan Gofal y Strydoedd atgoffa trigolion i barcio'n synhwyrol er mwyn sicrhau bod modd i'r lorri ailgylchu ddod i lawr eich stryd.

Am ragor o wybodaeth ac awgrymiadau ynghylch ailgylchu eich gwastraff Nadolig, dilynwch ni ar Facebook a Twitter neu ewch i www.rctcbc.gov.uk/AilgylchuAdegNadolig.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 21st Rhagfyr 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.