Your-Neighbours-Need-You-WOMAN-2-WELSH

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cyflwyno'i ymgyrch Cofiwch eich Cymdogion. Ei nod yw annog trigolion i fod yn 'gymdogion da' ac i wylio amdanyn nhw pan fydd y tywydd gaeafol yn brathu.

Cafodd yr ymgyrch yma ei argymell gan y Pwyllgor Craffu – Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus i gefnogi gwaith ehangach y Cyngor i baratoi ar gyfer tywydd garw posibl dros y gaeaf.

Yn ystod y gaeaf diwethaf, fe wnaeth y Fwrdeistref Sirol gael dau gyfnod o eira pan oedd y tymheredd o dan y rhewbwynt – ym mis Rhagfyr 2017 a mis Mawrth 2018. Er bod ymagwedd ragweithiol ac ymateb cynhwysfawr y Cyngor wedi cael ei ganmol, mae modd gwneud rhagor i baratoi ar gyfer tywydd garw.

Cofiwch Eich Cymdogion

Ers hynny, mae'r Cyngor wedi prynu tri cherbyd 4x4 gydag erydr eira. Mae modd i'r rhain gael mynediad at ffyrdd cefn lle nad oes modd i'r loris mawr deithio. Hefyd, ym mis Hydref 2018, cytunodd y Cabinet y dylai'r Cyngor annog cymunedau i ddod at ei gilydd, gyda chymdogion yn helpu ei gilydd yn ystod tywydd garw.

Mae'r ymgyrch Cofiwch Eich Cymdogion yn annog trigolion i helpu ei gilydd – ac yn enwedig pobl fregus – yn ystod cyfnodau o eira trwm. Mae'n hyrwyddo nifer o gamau bach y mae modd i 'gymdogion da' eu cymryd yn ystod tywydd garw yn y gaeaf. Mae modd i dywydd garw arwain at dymheredd o dan y rhewbwynt, diffyg mynediad at y rhwydwaith ffyrdd a gwasanaethau'n cau.

Mae gwefan ymgyrch newydd wedi'i chyhoeddi ar wefan y Cyngor, i roi gwybodaeth fanwl a chyngor ar sut i fod yn 'gymydog da' pan fydd yr eira yn taro. Dyma grynodeb eang o'r cyngor sy'n cael ei roi:

  • Cadw llygad ar eich cymdogion – yn enwedig hen bobl a phobl fregus. Dyma'r bobl a fydd o bosibl yn ddibynnol ar wasanaethau pwysig neu gymorth nad oes modd eu darparu yn ystod cyfnodau o dywydd garw. O gynnig i wneud eu siopa i sicrhau bod eu systemau gwresogi'n gweithio, mae modd i weithredoedd bach wneud gwahaniaeth mawr.
  • Dosbarthu halen o'r biniau halen – pan fydd y tymheredd yn disgyn, bydd y Cyngor yn rhoi halen ar y ffyrdd sydd â blaenoriaeth ac yn gofalu bod biniau halen yn llawn. Ond mae modd i drigolion chwarae eu rhan nhw hefyd, trwy roi halen ar lwybrau troed a gofalu bod eu lleiniau parcio nhw – a lleiniau parcio'u cymdogion – wedi'u gorchuddio pan fydd hi'n ddiogel i wneud hynny.
  • Clirio'r eira yn ddiogel – Bydd y Cyngor yn rhoi sylw i'r ffyrdd allweddol a chanol trefi, ac yn galw ar gontractwyr lle y bo'n bosibl. Serch hynny, mae'n amhosibl i'r Cyngor gyrraedd pob stryd yn Rhondda Cynon Taf. Mae modd i unigolion chwarae'u rhan nhw, trwy glirio'r eira pan fydd hi'n ddiogel i wneud hynny.
  • Mynnwch y newyddion diweddaraf a rhowch wybod i bobl eraill! Cadwch olwg ar gyfryngau cymdeithasol y Cyngor yn ystod tywydd garw. Bydd y cyfrifon yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf gan gynnwys cyngor pwysig ar y sefyllfa deithio, ffyrdd ar gau, y diweddaraf am y tywydd a'r gwasanaethau. Bydd Aelodau Etholedig hefyd yn rhoi gwybodaeth hanfodol leol, felly cadwch lygad am negeseuon oddi wrth eich Cynghorydd lleol. Rhannwch unrhyw negeseuon pwysig gyda'ch cymdogion.
  • Trin/Cynnal a chadw cerbydau – dylai modurwyr ystyried a yw'n ddiogel gyrru, ac a yw eu taith yn hollol angenrheidiol. Os bydd hi'n ddiogel gyrru, dylai gyrwyr gymryd nifer o gamau cyn teithio. Er enghraifft, gofalwch fod digon o aer yn y teiars a rhoi pecyn 'rhag ofn' yn y car ar gyfer argyfyngau, gan gynnwys blancedi. Bydd sefydliadau megis yr AA a RAC yn rhoi rhagor o wybodaeth am y materion yma.

Meddai Steve Bradwick, Cadeirydd y Pwyllgor Craffu – Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant: "Mae'r ymgyrch bwysig yma wedi deillio o'n gweithgor pwyllgor craffu, a gafodd ei ffurfio i ystyried sut mae modd i gymunedau gefnogi ymateb y Cyngor i dywydd garw yn ystod y gaeaf.

"Mae'r ymgyrch Cofiwch Eich Cymdogion yn hyrwyddo'r camau bach mae modd i drigolion eu gwneud fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i unigolyn neu gymuned pan fydd tywydd gwael yn taro. Mae'n arbennig o bwysig bod cymdogion yn gwneud eu rhan i roi cymorth i drigolion hŷn a bregus.

"Fe wnaeth y ddau gyfnod o dywydd garw llynedd amharu'n sylweddol ar y Sir. Er i'r Cyngor gymryd nifer o gamau i baratoi ar gyfer y tywydd garw, cafodd nifer o'n cymunedau broblemau gan fod eira trwm wedi cwympo.

"Dim ond hyn a hyn o adnoddau sydd gan y Cyngor i fynd i'r afael â'r tarfu. Mae rhaid iddo flaenoriaethu ein prif ffyrdd bob amser, felly rydyn ni'n gofyn am gymorth gan y cyhoedd – yn enwedig o ran ein strydoedd cefn.

"Mae cyfnodau o dywydd garw yn y gaeaf yn aml yn ein hannog ni i aros yn ein catrefi cynnes. Serch hynny, rydw i'n annog trigolion i Gofio eu Cymdogion – yn enwedig os ydyn nhw'n hŷn, oherwydd efallai ni fydd modd iddyn nhw gael mynediad at y gwasanaethau maen nhw'n dibynnu arnyn nhw."

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: "Mewn ymateb i waith gweithgor y pwyllgor craffu, gwnaeth Aelodau'r Cabinet ymrwymiad i'r Cyngor i hyrwyddo hunangymorth cymunedol yn ystod tywydd garw'r gaeaf. Rydyn ni'n annog trigolion i ofalu am ei gilydd pan mae modd i eira – yn yr achosion gwaethaf – achosi i wasanaethau ddod i stop, i ffyrdd fod yn rhy beryglus i deithio arnyn nhw ac i gymunedau gael eu hynysu.

"Mae'r ymgyrch yma wedi cael ei chyflwyno yn dilyn y gwaith gwerthfawr sydd wedi'i wneud gan Weithgor y Pwyllgor Craffu – Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant. Cafodd adroddiad ei gyflwyno i'r Cabinet ym mis Hydref 2018, ac mae wedi llywio'r newidiadau yma.

"Cafodd ymagwedd ragweithiol y Cyngor tuag at y tywydd garw ym mis Rhagfyr 2017 a Mawrth 2018 ganmoliaeth eang. Bydd yr ymgyrch Cofiwch Eich Cymdogion, ynghyd â'r cerbydau 4x4 gydag erydr eira a brynodd y Cyngor yn ddiweddar, yn sicrhau ein bod ni wedi paratoi hyd yn oed yn well pan fydd yr eira'n taro'r tro nesaf.

"Mae'r ymgyrch yma'n waith pwysig arall sy'n cael ei wneud gan swyddogaethau craffu'r Cyngor."

Roedd yr ymgyrch Cofiwch Eich Cymdogion yn un o nifer o argymhellion a gafodd eu gwneud gan y Pwyllgor Craffu – Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus i Gabinet y Cyngor er mwyn cefnogi'r Awdurdod Lleol i baratoi ar gyfer tywydd gaeafol. Cafodd y mater yma ei ystyried gan y pwyllgor craffu yn dilyn Rhybudd o Gynnig i sefydlu cynllun wardeniaid eira gwirfoddol yn Rhondda Cynon Taf. Cafodd y cynnig ei gyflwyno yn enwau'r Cynghorydd Pauline Jarman a'r Cynghorydd Shelley Rees-Owen.

Dilynwch yr ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol #CofiwchEichCymdogion #NeighboursNeedYouRCTac ewch i'n tudalen Cofiwch Eich Cymdogion newydd ar ein gwefan: www.rctcbc.gov.uk/CofioCymdogion.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 5th Rhagfyr 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.