Budget 201819

Bydd y Cabinet yn trafod cynigion sy'n ymwneud â phennu cyllideb y Cyngor ar gyfer 2018/19 yr wythnos nesaf. Bydd hyn yn cynnwys gosod cyfradd Treth y Cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. Bydd unrhyw benderfyniadau gan y Cabinet yn cael eu cyflwyno o flaen y Cyngor llawn yn hwyrach yn y mis.

Yn ystod cyfarfod y Cabinet ddydd Iau, 15 Chwefror, bydd Aelodau'r Cabinet yn trafod adroddiad gan Swyddogion sy'n cynnig awgrymiadau o ran pennu cyllideb gyfreithiol gytbwys ar gyfer Rhondda Cynon Taf yn 2018/19. Mae hyn ar y cyd ag ystod eang o fesurau er mwyn amddiffyn Gwasanaethau Rheng Flaen mewn cyfnod o gyni yn y sector gyhoeddus.

Mae'r gyllideb arfaethedig yn cynnwys £2miliwn ychwanegol ar gyfer ysgolion yn RhCT ac yn trafod arbedion effeithlonrwydd gwerth mwy na £7miliwn er mwyn cynorthwyo â gwaith amddiffyn gwasanaethau. Mae hyn yn uwch na'r targed uchelgeisiol cychwynnol o £6miliwn. Bydd y dull yma'n sicrhau bod y Cyngor yn cau'r diffyg yn y gyllideb gwerth £3.8miliwn ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf, fel y trafodwyd cyn y Nadolig.

 

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf:

"Bydd y Cabinet yn ystyried opsiynau'r Strategaeth Gyllideb ar gyfer 2018/19. Yna, bydd y Cyngor yn trafod penderfyniadau'r Cabinet er mwyn pennu cyllideb y Cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. Mae hyn yn cynnwys cynnig i gynyddu Treth y Cyngor 3.3%. Gan ystyried dangosyddion gan Awdurdodau Lleol eraill, mae'n debygol o fod ymhlith y cynnydd lleiaf yng Nghymru. Rydyn ni'n effro i'r pwysau sydd ar bawb o ran materion ariannol. Dyma pam rydyn ni'n ceisio cadw unrhyw gynnydd o ran Treth y Cyngor mor isel â phosibl.

"Mae adborth ymgynghoriad eleni wedi dangos bod preswylwyr yn fodlon cefnogi cynydd isel i Dreth y Cyngor os yw hyn yn golygu bod gwasanaethau allweddol yn derbyn cymorth. Mae ein dull ni yn ceisio sicrhau ein bod ni'n amddiffyn Gwasanaethau Rheng Flaen gwerthfawr rhag cyni parhaus yn y sector gyhoeddus.

 

"Er gwaetha'r heriau ariannol anodd rydyn ni'n eu hwynebu, mae'r Cyngor yn parhau i fod yn ddoeth o ran rheoli'r gyllideb er mwyn darparu cyllideb gytbwys heb unrhyw dorriadau sylweddol i wasanaethau eleni. Mae'n bwysig nodi byddai'r dull sydd wedi'i gynnig yn ein caniatáu ni i barhau i fuddsoddi yn ein blaenoriaethau allweddol er mwyn sicrhau dyfodol cadarn ar gyfer Rhondda Cynon Taf.

"Mae'r cynllun yn cynnig bod y Cyngor yn sicrhau arbedion effeithlonrwydd pellach - sydd £1miliwn yn uwch na'r targed uchelgeisiol o £6miliwn a gafodd ei bennu yn gynharach yn y flwyddyn.

"Yn ogystal â hyn, tra bod y gyllideb arfaethedig yn sicrhau safle ariannol y Cyngor yn ystod y cyfnod ariannol heriol yma, rydyn ni'n parhau i ymrwymo i ddarparu gwasanaethau allweddol, a buddsoddi ynddyn nhw. Byddwn ni'n parhau i fanteisio ar gyfleoedd i fuddsoddi mewn cynlluniau allweddol.

"Byddai'r gyllideb arfaethedig yn sicrhau buddsoddiad pellach gwerth £2miliwn mewn ysgolion. Mae hyn yn dyblu'r swm rydyn ni wedi ymrwymo i'w ddarparu.

"Ym mis Tachwedd 2017, cyhoeddodd y Cyngor ei fod yn ymrwymo i fuddsoddi cyfalaf am y pumed tro mewn meysydd allweddol o flaenoriaeth yn rhan o raglen #BuddsoddiadRhCT. Roedd y buddsoddiad yma wedi dyrannu £7miliwn er mwyn gwella a buddsoddi mewn sawl maes, gan gynnwys cysylltiadau trafnidiaeth a chyfleusterau hamdden, ac er mwyn datblygu Hybiau Cymunedau ar draws y Fwrdeistref Sirol. 

"Yn ddiweddar, cytunodd y Cabinet mewn egwyddor i raglen buddsoddi cyfalaf strategol gwerth £300miliwn er mwyn cyflawni buddsoddiad anferthol mewn Priffyrdd, Ysgolion, Tai, a Chanol Trefi dros y pum mlynedd nesaf. Mae hyn yn uwch na chynlluniau gwario arferol y Cyngor, ac yn cynrychioli'r buddsoddiad cyfalaf mwyaf yn hanes Rhondda Cynon Taf. Byddai hyn yn dilyn rhaglen #BuddsoddiadRhCT, sy'n gwneud gwahaniaeth mawr i'n cymunedau."

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 12th Chwefror 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.