mt ash

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn ymgynghori â thrigolion lleol ar gynnig i greu Canolfan Gymunedol yn Aberpennar. Pe bai'r cynnig yn cael ei gymeradwyo, byddai Canolfan Oriau Dydd Aberpennar yn cael ei had-drefnu.

Byddai'r Ganolfan yn dod â nifer o wasanaethau pwysig y Cyngor at ei gilydd o dan un to er budd y gymuned – a byddai hyn yn golygu symud Llyfrgell Aberpennar o'i safle presennol i fod ochr yn ochr â gwasanaethau cymorth, Canolfan IBobUn a chaffi cymunedol. Bydd y Ganolfan yn darparu ystafelloedd penodol i'w defnyddio gan y gymuned.

Yn dilyn penderfyniad Swyddog dirprwyedig ar 2 Chwefror, fydd yn cael ei weithredu ar 12 Chwefror, bydd ymgynghoriad, sy'n canolbwyntio ar y gymuned ar y cynnig, yn cael ei gynnal dros bedair wythnos o ddydd Llun 26 Chwefror.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Dirprwy Aelod o'r Cabinet ar faterion Ffyniant a Llesiant:  "Bwriad y cynnig i greu Canolfan Gymunedol gyntaf y Cyngor yn Aberpennar yw dod â nifer o wasanaethau gwerthfawr at ei gilydd mewn un adeilad – sydd â nifer o fanteision o'i gymharu â'r drefn bresennol.

"Byddai'r Ganolfan yn golygu y caiff trigolion fanteisio ar wasanaethau'n haws, a chaiff staff gyfeirio pobl rhwng gwasanaethau, gan sicrhau bod gan bob gwasanaeth safle amlwg yng nghanol y dref. Cryfder arall y Ganolfan yw y byddai’n gwneud y gorau o asedau gwerthfawr y Cyngor.

"Dydy adeilad Canolfan Oriau Dydd Aberpennar ddim yn cael ei ddefnyddio hyd eithaf ei botensial, a does dim cyfleusterau i gynnal gwasanaeth llyfrgell cyfoes yn ei safle presennol. Byddai'r cynnig yma yn datrys y materion yma, gan wneud y Llyfrgell a Chanolfan Oriau Dydd yn fwy cynaliadwy.

"Rwy'n annog trigolion i fanteisio ar yr ymgynghoriad pedair wythnos, fydd yn cael ei gynnal yn Aberpennar o 26 Chwefror, er mwyn cael rhagor o wybodaeth am y cynnig a chael dweud eu dweud."

Mae adroddiad, sy'n cyd-fynd â'r penderfyniad, yn amlinellu manteision y Ganolfan. Byddai hi'n rhoi modd uniongyrchol i drigolion fanteisio ar wasanaethau maen nhw eu hangen bob dydd, ac yn darparu cyfleoedd i dderbyn cymorth o ran cyflogaeth, yn ogystal â gwybodaeth, cyngor a chymorth ynglŷn ag amrywiaeth o faterion.

Byddai cyd-leoli gwasanaethu yn galluogi'r Cyngor i ddarparu cyfleuster lle byddai bwyd ar gael trwy gydol y dydd, byddai modd i drigolion a grwpiau cymunedol gwrdd, a byddai gwasanaeth llyfrgell gwell, ochr yn ochr â chymorth ar gyfer datblygu cyflogaeth a sgiliau.

Mae'r adroddiad hefyd yn amlinellu'r newidiadau sylweddol i'r gwasanaethau mae disgwyl i lyfrgelloedd eu cyflawni ers adeiladu Llyfrgell Aberpennar yn 1997. Dydy maint a chyfleusterau'r llyfrgell ddim yn cynnig gwasanaethau llyfrgell cyfoes – byddai'r model arfaethedig o Ganolfan Gymunedol yn mynd i'r afael â'r gwasanaethau yma. Byddai adleoli hefyd yn gwella amlygrwydd yng nghanol y dref, yn ogystal â chyfleusterau parcio gerllaw.

Ym mis Hydref, cytunodd y Cabinet ar fuddsoddiad o £500,000 ar gyfer datblygu Canolfannau Cymunedol ledled y Fwrdeistref Sirol – a chafodd yr arian ei gymeradwyo gan y Cyngor Llawn ym mis Tachwedd.

Bydd barnau trigolion, wedi'u mynegi yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus, yn gymorth i'r Cabinet ddod i benderfyniad ynglŷn â'r cynnig. Bydd manylion ynghylch sut mae modd i drigolion ddweud eu dweud yn cael eu dosbarthu gan y Cyngor cyn bo hir.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 6th Chwefror 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.