schools

Mae blwyddyn gyffrous ar y gweill ar gyfer addysg yn Rhondda Cynon Taf, gyda rhagor o ddisgyblion yn elwa o Ysgolion yr 21ain ganrif yn y flwyddyn academaidd newydd.

Bydd y buddsoddiad addysg enfawr gwerth £85 miliwn yn ysgolion Cwm Rhondda a Thonyrefail, sy'n cael ei ariannu ar y cyd gan Raglen Ysgolion yr 21ain ganrif Llywodraeth Cymru, yn gweld y cyfleusterau diweddaraf yn cael eu darparu yn Nhonyrefail, Y Porth , Y Cymer, Tonypandy, Glynrhedynog a Threorci.

Mae ysgol gynradd gymunedol newydd gwerth £7.2 miliwn ar gyfer Cwmaman, sy'n cael ei hariannu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, hefyd yn cael ei hadeiladu i drawsnewid addysg yn yr ardal.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Dysgu Gydol Oes: "Mae'r delweddau diweddaraf yn dangos y cynnydd positif sy'n cael ei wneud gyda thrawsnewid cyfleusterau addysgol yng Nghwm Rhondda, Tonyrefail a Chwmaman.

"Mae'r prosiectau yma'n rhan o'r buddsoddiad ehangach o £160m sy'n cael ei gyflwyno i wella a moderneiddio ysgolion ar draws Rhondda Cynon Taf, gyda chymorth rhaglen Ysgolion yr 21ain ganrif Llywodraeth Cymru.

"Ar ôl ei gwblhau, bydd hyn yn cynrychioli cyflwyno'r buddsoddiad mwyaf mewn addysg ledled Cymru hyd yn hyn - ond ni fydd ein buddsoddiad yn stopio yno gyda phecyn buddsoddi pellach o £160 miliwn o 2019 i 2026 wedi'i sicrhau trwy gyllid Band B Llywodraeth Cymru.

"Bydd y cyfleusterau yma'n paratoi ein hysgolion ar gyfer y dyfodol er mwyn cyflwyno'r cwricwlwm newydd i Gymru. Mae buddsoddiad mor sylweddol mewn addysg yn sicrhau bod ein pobl ifainc yn gallu dysgu mewn amgylcheddau modern, ysbrydoledig sy'n rhoi'r cyfleoedd gorau iddyn nhw gyrraedd eu potensial.”

Mae crynodeb isod o brosiectau Ysgolion yr 21ain ganrif sy'n cael eu cyflawni gan y Cyngor - a diweddariadau o bob datblygiad:

Cwmaman

Bydd yr ysgol gynradd gymunedol newydd gwerth £7.2 miliwn sy'n cael ei hadeiladu oddi ar Ffordd Glanaman yng nghanol Cwmaman yn croesawu disgyblion o Ysgol Iau Glynhafod ac Ysgol Babanod Cwmaman, sydd ar ddau safle ar wahân ar hyn o bryd. Mae'r datblygiad ehangach yn cynnwys Ardal Gemau Aml-ddefnydd, maes parcio staff, ardal gollwng disgyblion ar y safle, caeau chwaraeon glaswellt, mannau allanol i ddisgyblion, ac ystafell gymunedol bwrpasol.

Y Newyddion diweddaraf: Mae gwaith adeiladu ac adeiladu'r mannau chwarae allanol ar y gweill gyda disgyblion yn cymryd rhan mewn gwasanaeth garolau yng 'ngofod calon' yr ysgol newydd cyn y Nadolig.

Cliciwch yma i weld rhagor o luniau.

Y Cymer

Bydd buddsoddiad o £1.9 miliwn yn adran iau Ysgol Gynradd Y Cymer yn darparu gwelliannau i adeilad o ddiwedd oes Fictoria, adeilad o'r 1960au ac Ardal Gemau Aml-ddefnydd. Mae gwaith allanol yn cynnwys gorchuddion to a mynedfa newydd, tra bod gwaith mewnol yn cynnwys newidiadau i'r cynllun, neuadd amlbwrpas a chegin fasnachol.

Y Newyddion diweddaraf: Mae to newydd yn cael ei osod ar y Bloc Iau ar hyn o bryd. Bydd hwn yn cael ei ddilyn gan waith ailfodelu mewnol a fydd yn ffurfio mannau dysgu newydd a chyfleusterau toiledau yn yr adeilad.

Cliciwch yma i weld rhagor o luniau.

Y Porth (Ysgol Gymuned y Porth)

Bydd Ysgol Gyfun Y Porth, Ysgol Fabanod Llwyncelyn, Ysgol Fabanod Y Porth ac Ysgol Iau'r Porth yn dod yn ysgol 3-16 oed, ar safle presennol yr ysgol uwchradd. Bydd yr elfen gynradd yn adeilad newydd, tra bod yr adeilad uwchradd yn cael ei hadnewyddu a'i ailaddurno. Mae llety symudol presennol a rhai adeiladau hŷn eisoes wedi'u symud. Bydd trefniadau parcio a thraffig ar y safle yn cael eu gwella'n sylweddol.

Y Newyddion diweddaraf: Mae'r blociau Gwyddoniaeth a Dylunio a Thechnoleg newydd yn cael eu defnyddio'n aml a'u mwynhau gan staff a disgyblion ers iddyn nhw gael eu trosglwyddo ar ddiwedd 2017. Mae'r elfen adeiladu o'r newydd a'r gwaith allanol yn datblygu'n dda.

Cliciwch yma i weld rhagor o luniau. 

Tonypandy (Ysgol Nant-gwyn)

Bydd Coleg Cymuned Tonypandy, Ysgol Babanod Pen-y-graig, Ysgol Iau Pen-y-graig, Ysgol Gynradd Tonypandy ac Ysgol yr Eos yn dod yn ysgol  3-16 oed newydd ar safle Coleg Cymuned Tonypandy.  Bydd yr elfen gynradd yn adeilad newydd, a bydd yr ysgol bresennol yn cael ei hailfodelu. Mae'r datblygiad yn cynnwys ystafelloedd gwyddoniaeth, celf, TGCh a thechnoleg newydd, dwy Ardal Gemau Aml-ddefnydd, cae chwarae 3G a gwell mynediad a phwyntiau ymadael i'r safle.

Y Newyddion diweddaraf: Mae dau gyfnod o waith adnewyddu i'r ysgol 3-16 oed yn debygol o gael eu cwblhau erbyn Chwefror 2018. Bydd rhai ystafelloedd dosbarth yn cael eu trosglwyddo i'r ysgol ddiwedd mis Ionawr. Bydd gwaith ychwanegol i ailaddurno ystafelloedd dosbarth yn yr ysgol bresennol, na chafodd eu cynnwys yn y prosiect yn flaenorol, yn dechrau yn fuan.

Cliciwch yma i weld rhagor o luniau.

Tonyrefail (Ysgol Gymuned Tonyrefail)

Bydd buddsoddiad o £44m yn darparu cyfleusterau addysg a hamdden o'r radd flaenaf. Bydd Ysgol Gyfun Tonyrefail ac Ysgol Gynradd Tonyrefail yn dod yn ysgol 3-19 oed, ar safle presennol yr ysgol uwchradd. Mae adeilad newydd Ysgolion yr 21ain ganrif yn cael ei adeiladu, tra bod yr adeilad Fictoraidd Rhestredig Gradd II yn cael ei ailfodelu yn gydymdeimladol. Bydd llwybrau gwydr modern yn cysylltu'r adeiladau. Mae Canolfan Hamdden Tonyrefail wedi derbyn lleoedd parcio newydd, cae chwaraeon 3G ac ystafelloedd dosbarth ar y safle.

Y Newyddion diweddaraf: Mae cynnydd da wedi cael ei wneud ar y bloc Fictoraidd. Mae'r elfennau adeiladu o'r newydd hefyd wedi symud ymlaen, gyda fframweithiau dur a waliau allanol wedi'u cwblhau. Bydd y gwaith yn parhau ar doeau'r adeiladau sy'n cael eu hadeiladu o'r newydd ac, yn dilyn hyn, bydd cladin allanol yn cael ei ychwanegu.

Cliciwch yma i weld rhagor o luniau.

Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail

Bydd Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail yn symud i adeilad presennol Ysgol Gynradd Tonyrefail, sy'n cael ei adnewyddu.

Y Newyddion diweddaraf: Mae gwaith paratoadol yn cael ei wneud yn Ysgol Gynradd Tonyrefail gan gynnwys atgyweiriadau i'r grisiau cefn ac uwchraddiadau PVC i ffenestri pren. Bydd dogfen dendro yn cael ei chyhoeddi yn ystod yr wythnosau nesaf a bydd contractwr yn cael ei benodi i wneud gwaith adnewyddu sydd i fod i ddechrau yn ystod gwyliau'r haf yn 2018.

Treorci

Mae Ysgol Gyfun Treorci yn cael ei ailddatblygu gyda chyfleusterau chweched dosbarth newydd wedi'u cyflwyno ochr yn ochr â bloc gwyddoniaeth tri llawr newydd sbon. Mae adeiladau presennol hefyd yn cael eu hadnewyddu i ddarparu cyfleusterau Ysgolion yr 21ain ganrif ar gyfer yr holl ddisgyblion. Mae'r ysgol eisoes yn elwa o ddwy Ardal Gemau Aml-ddefnydd newydd sy'n  rhan o'r buddsoddiad hwn, a bydd trydedd yn cael ei chwblhau a'i throsglwyddo i'r ysgol y flwyddyn nesaf.

Y Newyddion diweddaraf: Cafodd cyfleusterau chweched dosbarth newydd eu trosglwyddo ym mis Medi 2017 ac maen nhw'n cael eu mwynhau gan y disgyblion. Mae'r prif floc gweinyddol yn cael ei adnewyddu yn allanol a bydd yn gyflawn ym mis Chwefror. Mae gwaith i'r bloc gwyddoniaeth newydd yn symud ymlaen gyda'r ail gam o'r gwaith adnewyddu i ddechrau yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

Cliciwch yma i weld rhagor o luniau.

Glynrhedynog

Bydd Ysgol Gymuned Glynrhedynog yn elwa o fuddsoddiad £500,000 i wella'r cyfleusterau presennol ar y safle, a fydd yn cynnwys cyfleusterau gwyddoniaeth a dylunio a thechnoleg newydd.

Y Newyddion diweddaraf: Mae cwmpas y gwaith yn cael ei gwblhau a bydd dogfen dendro yn cael ei chyhoeddi yn y dyfodol agos, gyda dyddiad cychwyn disgwyliedig yn ystod cyfnod gwyliau'r haf yn 2018.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 8th Chwefror 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.