tonypandy

 

Dim ond ychydig o wythnosau sydd ar ôl i fusnesau a masnachwyr y Stryd Fawr manteisio ar ryddhad ardrethi o hyd at £1,500.

Lansiodd Cyngor Rhondda Cynon Taf gynllun Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr Llywodraeth Cymru ym mis Mehefin y llynedd er mwyn cynnig cymorth i fasnachwyr y stryd fawr, gan gynnwys siopau bwyd a diod. Erbyn hyn, mae'r cynllun wedi dyrannu tua £250,000 i 400 o fusnesau lleol.

Os nad ydych chi wedi cyflwyno cais, mae dal modd i chi wneud hynny. Rhaid cwblhau ceisiadau erbyn 31 Mawrth.

Dywedodd y Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o'r Cabinet ar faterion Menter, Datblygu, a Thai: "Roedd y Cyngor yn falch iawn o gyflwyno Cynllun Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr Llywodraeth Cymru er mwyn rhoi cymorth i fusnesau'r stryd fawr, gan gynnwys masnachwyr annibynnol, caffis, cwmnïau arlwyo ac ati.

"Mae chwarter miliwn o bunnoedd wedi cael ei wario er mwyn cefnogi 400 o fusnesau bach yn RhCT. Mae hyn yn dyst i'n hymrwymiad ni i gefnogi'r busnesau ar ein strydoedd mawr. Rydyn ni hefyd yn rhoi cynnig ar fentrau eraill gan gynnwys lleihau costau parcio yng nghanol y dref, cynllun peilot grant cynnal canol trefi, ac achlysuron sy'n dangos i bawb beth sydd ar gael yn ein trefi.

"Tra bod sawl busnes wedi elwa o'r rhyddhad ardrethi yma, rydyn ni'n credu bod yna sawl busnes sy'n gymwys ar gyfer y cynllun yma ac sydd heb wneud cais. Rydyn ni'n annog pob busnes sy'n gymwys i wneud hyn cyn gynted ag sy'n bosibl, gan fod y cynllun yn dod i ben ar 31 Mawrth."

Mae'r cynllun yn targedu busnesau'r Stryd Fawr sydd â gwerth ardrethol llai nai £50,001 ac a oedd yn meddu ar eu heiddo ar 31 Mawrth 2017 a 1 Ebrill 2017. Mae'r cynllun yn cynnig hyd at £1,500 o gymorth i bob eiddo sy'n gymwys.

Mae sawl math gwahanol o ryddhad:  Mae cymorth hyd at £500 ar gael ar gyfer busnesau'r stryd fawr sydd â gwerth ardrethol rhwng £6,001 a £12,000 ac sy'n derbyn rhyddhad ardrethi i fusnesau bach. Tra bod cymorth o hyd at £1,500 ar gael i'r rheiny sydd â gwerth ardrethol rhwng £12,0001 a £50,000 ac sydd wedi gweld cynnydd i'w hatebolrwydd rhwng 1 Ebrill 2017 o ganlyniad i ailbrisiad ar y 1 Ebrill 2017.

Os ydych wedi gwneud cais ar gyfer Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr, rhaid i chi gwblhau a dychwelyd y ffurflen gais wedi'i llofnodi i'r Cyngor cyn 31 Mawrth 2018 er mwyn i ni ystyried eich cais. Ewch i: http://www.rctcbc.gov.uk/EN/Business/BusinessRates/RelatedDocuments/applicationform.pdf  i weld y ffurflen gais. Fel arall, ffoniwch 01443 425002 i ofyn am gopi o'r ffurflen neu i drafod y cynllun yn fanylach.

Cyn i chi gyflwyno cais, cofiwch: 

  • Busnesau sydd â Gwerth Ardrethol sy'n fwy na £12,000 - rhaid bod gwerth ardrethol yr eiddo cyfateb i werth ardrethol yr eiddo ar 1 Ebrill 2017, neu'n uwch, yn dilyn ailbrisiad ar y 1 Ebrill 2017 er mwyn bod yn gymwys ar gyfer Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr.
  • Bydd swm y Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr rydych chi'n ei dderbyn yn dibynnau ar y cyfraddau rydych chi'n eu talu.
  • Os ydych chi'n gadael yr eiddo ar ôl 1 Ebrill 2017, bydd swm Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr yn lleihau'n gymesur â hynny.
  • Dydy eiddo sy'n derbyn Rhyddhad Elusennol Gorfodol ddim yn gymwys i dderbyn Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr
  • Mae rheolau de minimis Cymorth gwladwriaethol yn berthnasol.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 7th Chwefror 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.