Ydych chi, eich rhai annwyl, eich plant, neu'ch ffrindiau, yn treulio amser ar-lein?

 

Oes gennych chi ddiddordeb yn eich amddiffyn eich hun wrth ddefnyddio'r Rhyngrwyd, gwasanaethau ar-lein, a chyfryngau cymdeithasol?

 

Ydych chi eisiau'ch cadw'ch hun a'ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel? Ydych chi eisiau sicrhau'ch bod yn eich cyflwyno'ch hun mewn goleuni ffafriol ar gyfryngau cymdeithasol? Hoffech chi gael cynghorion ar hyn oll i'w rhannu ag eraill? Gall Bwrdd Diogelu Cwm Taf eich cynorthwyo gyda hyn!

 

A'r byd yn dathlu Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel heddiw, mae asiantaethau wedi cyhoeddi gwybodaeth hanfodol a chynghorion defnyddiol er mwyn cynorthwyo pawb i aros yn ddiogel ar-lein a gwneud y Rhyngrwyd yn well lle i bawb. Creu, Cysylltu a Rhannu Parch yw thema Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018.

 

Busnes i bawb yw diogelu. Dyna pam mae cyrff o bob rhan o Rondda Cynon Taf a Merthyr Tudful wedi ffurfio Bwrdd Diogelu Cwm Taf. Yn eu plith ceir Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, Heddlu De Cymru, athrawon, athrawesau, gweithwyr cymdeithasol, ymwelwyr iechyd, ac eraill hefyd.

 

Y Bwrdd hwn oedd y cyntaf yn y wlad i agor Hwb a Chanolfan Diogelu Aml Asiantaeth (MASH). Mae hyn yn rhoi swyddogion allweddol o'r holl asiantaethau partner yn yr un uned. Pan ddaw galwadau yn codi pryder am ddiogelwch plentyn neu oedolyn, gall yr uned ddelio â nhw yn gyflym ac yn effeithlon, a rhoi cymorth ac amddiffyn i'r rheiny sydd eu hangen.

 

"Mae Bwrdd Diogelu Cwm Taf yma er mwyn cadw preswylwyr o bob oed yn ddiogel," meddai'r Cynghorydd Geraint Hopkins, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Gwasanaethau Cymuned i Oedolion ac i Blant, “gan gynnwys a hwythau ar-lein”.

 

"Thema briodol iawn sydd i Ddiwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018. Mae modd i bob un ohonom ddilyn ychydig reolau cyffredinol a rhannu dulliau ymagweddu er mwyn Creu, Cysylltu, a Rhannu Parch.

 

"Bydd effaith bwysig gan ein ffordd o'n cyflwyno ein hunain ar y Rhyngrwyd ar ein diogelwch a'n henw da - ac ar deimladau pobl eraill am yr amser a dreuliant ar-lein."

 

Y Rhyngrwyd yw un o risgiau mwyaf ein dyddiau ni. Dal i gynyddu mae'r defnydd o gyfryngau cymdeithasol a gwasanaethau ar-lein - bancio, er enghraifft. Mae'n gyfleus - ond gall greu perygl, o beidio â'i ddefnyddio yn ofalus.

 

Dyma rai o'r pryderon a phroblemau:

 

  • Dwyn gwybodaeth bersonol o wefannau
  • Diogelwch manylion mewngofnodi a chyfrineiriau.
  • Bwlïo neu drolio ar-lein
  • Gwefannau ffug
  • Peidiwch â'ch cyflwyno'ch hun mewn goleuni gwael ar gyfryngau cymdeithasol fel Gweplyfr a Thrydar, er enghraifft. Fe allai'r cyfan ddod yn ôl i'ch trwblu yn y blynyddoedd a ddaw.
  • Daw risg oddi wrth ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol eraill sy'n dweud celwydd am bwy ydynt. Byddant yn eu cyflwyno'u hunain drwy broffiliau ffug er mwyn cyflawni twyll, meithrin perthynas amhriodol er mwyn paratoi i bwrpas rhyw, a tramgwyddau troseddol eraill.

 

Dyma'r awgrymiadau gwych sy'n cael eu rhannu ar Ddiwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, a phob diwrnod:

 

1. Aros a meddwl cyn postio rhywbeth ar-lein. Dychmygu beth fyddai ymateb ffrind, cyfaill, perthynas, eich cyflogwr, neu ryw gyflogwr yn y dyfodol, yn gweld y geiriau neu'r ddelwedd. Ydy hyn yn teimlo'n anghyffyrddus? Peidiwch â'i wneud!

2. Ydych chi am ddefnyddio Trydar, Clecs, neu ryw wefan micriblogio arall? Beth am ddefnyddio ffugenw yn lle eich gwir enw go iawn? Mae modd i chi'ch amddiffyn eich hun yn well eto. Defnyddiwch gyfeiriad ebost ar wahan ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol. Peidiwch â defnyddio eich ebost cartref neu waith. Peidio â chysylltu â neb ond pobl rydych chi'n eu hadnabod.

 

3. Gwirio eich gosodiadau ar wefannau cyfryngau cymdeithasol. Dewiswch bwy sy'n gweld eich postiadau. Gwirio osodiadau'r ffrindiau, a theulu sydd wedi'u cysylltu â chi. Bydd modd i bobl weld beth rydych yn ei rannu drwy gyfrifon eraill, hyd yn oed os yw'ch gosodiadau chi yn breifat.

 

4. Peidio â defnyddio gwir enw morwynol eich mam fel cyfrinair, neu fel ateb i gwestiwn diogelwch  banc. Beth am ddyfeisio cyfenw? (Gwnewch yn siŵr eich bod yn ei gofio!)

 

5. Peidio â phostio gwybodaeth bersonol ar-lein. Enghreifftiau o'r rhain fyddai cyfeiriad, cyfeiriad ebost, neu rif ffôn. Fe allai rhyw ddieithryn ddefnyddio un tamaid bach o wybodaeth er mwyn darganfod rhagor amdanoch hi.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

6. Bod yn ofalus wrth rannu lluniau. Mae clemiau i'w cael weithiau mewn lluniau o'ch cartref, gweithle, ysgol, neu leoedd sydd â chysylltiad â chi. Cofiwch - pan fyddwch chi wedi postio llun, bydd modd i unrhyw un ei islwytho a'i arbed.

 

7. Oes rhywun wedi gofyn am wybodaeth? Nid oes rheswm o gwbl i chi'i rhoi! Pwy sy'n gofyn am yr wybodaeth? Oes ei hangen ar y person yma? Weithiau, bydd rhywun yn llenwi ffurflen ar-lein - i gofrestru gyda gwefan, er enghraifft, neu gofrestru ar gyfer cylchlythyr. Peidiwch â rhoi mwy na'r wybodaeth leiaf sydd ei hangen.

 

8. Gwell defnyddio un o'r gwasanaethau neges uniongyrchol ar gyfer sgyrsiau ar gyfryngau cymdeithasol.

 

9. Ydych chi wedi rhoi'r gorau i ddefnyddio safle neu fforwm cyfryngau cymdeithasol? Gwell cau'r cyfrif i lawr. Os gadewch chi'r cyfrif yn fyw, gallai hacwyr ei gymryd drosodd.

 

10. Gosod meddalwedd gwrthfeirws, a gofalu am beth rydych chi'n ei agor, ei islwytho, neu'i sefydlu.

 

11. Eich amddiffyn eich hun rhag twyll ar-lein - mwy o wybodaeth yma https://www.actionfraud.police.uk/report-fraud/cymraeg

 

 

Hoffech chi ragor o wybodaeth? Croeso i chi ymweld â gwefan Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 6th Chwefror 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.