Treorchy Library - External-2 - Copy

Llyfrgell Treorci

Bydd dros £110,000 yn cael ei fuddsoddi cyn bo hir yn Nhreorci er mwyn symud y tai bach cyhoeddus presennol, a'u gwella.

Dyma un o blith chwe chyfleuster cyhoeddus i gael gwaith yn y Fwrdeistref Sirol, gan olygu cyfanswm o dros £300,000 o fuddsoddiad mewn cwta 2 flynedd.

Bydd y buddsoddiad yn Nhreorci yn cynnwys symud y tai bach i ddynion a merched i'r llyfrgell gyferbyn.  Bydd y rhain yn gwella cyfleusterau i'r cyhoedd, gan gynnwys cyfleusterau newydd ar gyfer newid cewynnau yn nhai bach y dynion a'r menywod, toiled i bobl anabl, toiledau newydd (gan gynnwys cloriau newydd), sinciau newydd, peiriant sychu dwylo a man ymbincio, lloriau newydd a waliau wedi'u rendro.

Yn ystod y cynllun, sydd i ddechrau fis Ebrill, fydd dim rhaid i drigolion sy'n cael eu dal mewn eisiau, boeni, gan y bydd y tai bach presennol yn parhau ar agor yn ôl yr arfer. Unwaith i'r gwaith gael ei gwblhau, bydd mynediad i'r cyfleusterau newydd ar wahân i'r mynediad i'r llyfrgell.

Bydd y cyfleusterau newydd ar agor rhwng 9am a 5pm ar ddydd Llun a dydd Sadwrn, a rhwng 9am a 5.30pm rhwng dydd Mawrth a dydd Gwener. Bydd y cyfleusterau newydd yn cael eu diogelu bob dydd trwy system cloi awtomatig. Bydd y cyfleuster yma'n cael ei archwilio'n gyson gan Garfan Gofal y Strydoedd y Cyngor.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae nifer yr achosion o gyflawni ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn cyfleusterau cyhoeddus, a'u camddefnyddio, wedi cynyddu. Mae'r Cyngor yn annog trigolion i roi gwybod i ni am unrhyw achosion o'r fath fel y gall swyddogion fynd i'r afael â nhw cyn gynted â phosibl.

Dywedodd y Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden: "Diolch i'r buddsoddiad diweddaraf yma, bydd trigolion ac ymwelwyr ar eu hennill oherwydd y cyfleuster llawer gwell yma.

"Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, bu'r Cyngor yn buddsoddi mewn gwaith gwella sylweddol ar gyfer tai bach yn y Porth, Ton Pentre, Aberdâr, Pen-y-graig, Treherbert, a'r tro yma, Treorci. Dyma ddangos ymrwymiad parhaus y Cyngor at fuddsoddi yn y pethau sydd o'r pwys mwyaf i'n cymunedau.  

"Mae nifer yr achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn erbyn ein cyfleusterau cyhoeddus wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf. Rydw i'n annog preswylwyr i helpu'r Cyngor i edrych ar ôl y cyfleusterau yma, a rhoi gwybod am unrhyw ddigwyddiadau fel ein bod ni'n gallu ymdrin â'r mater yn syth.

“Hoffwn i ddiolch ymlaen llaw, i drigolion ac i'r rheiny sy'n ymweld â chanol y dref am eu hamynedd tra bod y gwaith adnewyddu yn mynd rhagddo.”

Ar hyn o bryd, mae'r Cyngor yn darparu llawer o gyfleusterau cyhoeddus am ddim mewn sawl lleoliad yn y Fwrdeistref Sirol, yn ogystal â Chyfleusterau Cyhoeddus Awtomatig.

Hoffech chi wybod ble mae'r tai bach yn Rhondda Cynon Taf ynghyd â thai bach i bobl anabl? Ewch i https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/ParkingRoadsandTravel/Roadspavementsandpaths/Publictoilets.aspx.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 6th Chwefror 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.