Highways

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi sicrhau mwy na £1.3 miliwn mewn cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i helpu i ariannu cynlluniau Priffyrdd lleol.

Cafodd y cyllid sylweddol, a gafodd ei gyhoeddi yn ddiweddar, ei ddyrannu drwy'r Gronfa Trafnidiaeth Leol (£900,000), y Grant Diogelwch ar y Ffordd (£210,000) a Llwybrau Diogel mewn Cymunedau (£280,000) - gyda chyllid o £1.39 miliwn.

Mae Cronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru wedi dyrannu £300,000 i Lwybr Cymunedol Llantrisant - llwybr cerdded a beicio sy'n cwmpasu wardiau etholiadol Tonysguboriau a Llantrisant. Mae hefyd wedi dyrannu £50,000 yr un ar gyfer astudiaethau strategol i ddau goridor cludiant mawr, yr A4119 a'r A473.

Cafodd ei gyhoeddi'r wythnos diwethaf, fod y Gronfa Trafnidiaeth Leol hefyd wedi darparu cyllid ychwanegol o £500,000 i'r Cynllun Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm blaenllaw yn Aberpennar, a fydd yn gwella llif traffig ar hyd coridor A4059 Cwm Cynon. Mae gan y cynllun, sydd i'w gwblhau yn 2019/20, dros £9 miliwn o gyllid erbyn hyn.

Bydd y Grant Diogelwch ar y Ffordd o £210,000 yn cyfrannu tuag at ariannu cynllun diogelwch ar yr B4595 Llantrisant Road a Chyffordd Ffordd Gwaunmiskin - sy'n cael ei alw'n lleol fel 'Beddau Halt'.

Yn y cyfamser, bydd cyllid Llwybrau Diogel mewn Cymunedau yn symud rhagor o gynlluniau ymlaen yn Ystrad (£45,000) a'r Porth (£235,000) a oedd eisoes wedi derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru ym mis Ebrill 2017. Bydd y prosiectau yma'n gwella diogelwch ar y ffordd ac yn annog cerdded a beicio yn y cymunedau lleol.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: "Mae Gwella Priffyrdd y Fwrdeistref Sirol, er budd trigolion lleol, yn fater blaenoriaeth i'r Cyngor yma trwy ein cynllun #buddsoddiadRhCT £200 miliwn ehangach.

"Serch hynny, mae'n bwysig hefyd bod y Cyngor yn ceisio buddsoddiad allanol, lle bo modd, i helpu i ariannu prosiectau Priffyrdd lleol - a chroesawaf gyhoeddiad y gefnogaeth ddiweddaraf hon gan Lywodraeth Cymru. Bydd y Cyngor yn parhau i geisio cyllid allanol ychwanegol ar gyfer prosiectau lleol yn y dyfodol.

"Bydd y grantiau diweddaraf a gafodd eu sicrhau gan y Cyngor yn symud  prosiectau diogelwch Priffyrdd yn Ystrad, Y Porth a'r Beddau ymlaen, yn darparu cyllid ar gyfer y Cynllun Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm  yn Aberpennar ac yn nodi prosiectau ar hyd yr A4119 a'r A473 ar gyfer y dyfodol."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 12th Ionawr 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.