Taff Vale Precinct - Starts of Works Promo - Jan 18-21

Ar ôl blynyddoedd o aros mae'r tir ar fin cael ei dorri ar safle Dyffryn Taf, Pontypridd. Mae gwaith adeiladu datblygiad defnydd cymysg mawr pwysig Cyngor Rhondda Cynon Taf ar fin cychwyn.

Daeth y Cyngor yn berchennog llwyr safle Dyffryn Taf ym mis Ebrill 2015, ac mae am adfywio'r safle strategol yng nghanol y dref yn dilyn methiant nifer o brosiectau sector preifat. Bu'r safle yma yn gartref ar un adeg i Ganolfan Siopa Dyffryn Taf/Taff Vale. Erbyn 2017, roedd y Cyngor wedi cyrraedd tair carreg filltir o bwys oedd angen er mwyn darparu datblygiad defnydd cymysg ar gyfer swyddfeydd yn bennaf mewn tri adeilad unigryw trawiadol erbyn 2020.

Mae'r cynnydd sy wedi'i wneud yn cynnwys dymchwel y safle, penodi cwmni Willmot Dixon yn gontractwr er mwyn cynorthwyo cyflawni'r prosiect, cael caniatâd cynllunio llawn, a sicrhau Trafnidiaeth Cymru, gweithredwr Metro De Cymru, yn denant.

Bydd Adeilad A (sy fwyaf agos i Faes Parcio Gas Road) ac Adeilad B (a fydd yng nghanol y tri adeilad) yn cynnwys nifer fawr o swyddfeydd. Adeilad C (sy fwyaf agos i Heol y Bont) fydd y porth i Bontypridd. Bydd yn cynnwys llyfrgell newydd ar gyfer yr 21ain Ganrif, pwynt cyswllt i gwsmeriaid y Cyngor, caffi, ystafelloedd cyfarfod, cyfleusterau i'r gymuned a chanolfan hamdden a ffitrwydd newydd. Bydd y datblygiad strategol yma yn 14,693 metr sgwâr o arwynebedd llawr.

Yn ogystal â hyn, bydd pont droed yn cael ei hadeiladu o Faes Parcio presennol Gas Road i Barc Coffa Ynysangharad yn rhan o'r cynllun.

Mae'r gwaith cyntaf ar y safle yn dechrau heddiw, ddydd Llun, 8 Ionawr 2018, ac mae'n cynnwys gwaith galluogi cyn y gwaith adeiladu ym mis Chwefror. Dyma nifer o gerrig milltir eraill sydd ar y gweill ar gyfer y prosiect.

  • Dechrau gwaith stancio a physt peilio, Gwanwyn 2018.
  • Codi craeniau ar y safle, Gwanwyn 2018.
  • Cyflwyno cais cynllunio am y bont droed, Haf 2018.
  • Adeiladu'r bont droed, Gwanwyn 2019.
  • Cwblhau'r bont droed, Hydref 2019.
  • Trosglwyddo'r adeiladau a'u meddiannu, 2019/2020.

Dywedodd y Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Menter, Datblygu, a Thai: "Rydyn ni'n agosáu at gyfnod cyffrous iawn yng Nghynllun Dyffryn Taf  hir-ddisgwyliedig ym Mhontypridd, ar ôl i ganiatâd cynllunio gael ei gymeradwyo ym mis Medi. Bydd y gwaith galluogi yn dechrau heddiw a gwaith adeiladu yn fuan wedyn, a chaiff preswylwyr gyfle i weld â'u llygaid eu hun y cynnydd mawr sy'n cael ei wneud wrth wireddu breuddwyd y datblygiad pwysig yma.

“Bydd y cynllun yn dod â nifer sylweddol o swyddi i Bontypridd, ac yn rhoi hwb i fusnesau canol y dref drwy gynyddu nifer y bobl sy'n ymweld â'r dref. Mae ganddo'r potensial i gyfrannu at arlwy manwerthu a masnachol y dref, gan fanteisio ar y cyfleoedd mae Metro De Cymru a Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi'u creu.

"Bydd y datblygiad yma yn creu porth trawiadol newydd i Bontypridd. Ar ôl y blynyddoedd o aros, bydd yn adfywio safle Dyffryn Taf, fu'n wagle hyll yng nghanol y dref am ddegawdau.

“Roedden ni wedi cyrraedd nifer o gerrig milltir pwysig yn 2017, ac mae rhagor o'r rhain ar orwelion 2018. Yn wir, ychydig ddyddiau ar ôl y Calan rydyn ni'n torri'r tir ar gyfer y gwaith galluogi. Bydd modd felly i'r cyfnod adeiladu ddilyn yn fuan wedyn. Edrychaf ymlaen at weld rhagor o gynnydd eto yn yr wythnosau a'r misoedd a ddaw, wrth i waith trawsffurfio safle Dyffryn Taf gyflymu eto.”

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 9th Ionawr 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.