recycling bryn pica

Casglodd Cyngor Rhondda Cynon Taf tua 2,000 tunnell o ddeunyddiau ailgylchu sych a 550 tunnell o wastraff bwyd dros gyfnod yr ŵyl - yn dilyn ymdrech ailgylchu rhagorol gan drigolion!

Rhwng 27 Rhagfyr a 6 Ionawr, cynhaliodd ein carfan Gofal y Strydoedd eu casgliadau ailgylchu'r Nadolig a'r Flwyddyn Newydd - amser anoddaf y flwyddyn ar gyfer y gwasanaeth. O dyrcwn ac ysgewyll i goed Nadolig a phapur lapio, gofynnodd y Cyngor i'r trigolion fynd i'r ysbryd ailgylchu wrth fwynhau eu dathliadau, er mwyn ailgylchu cymaint â phosibl.

Cafodd tua 2,000 tunnell fetrig o ddeunyddiau ailgylchu sych eu casglu dros y pythefnos - sy'n curo'r 1,655 tunnell fetrig a gafodd eu casglu yn yr un cyfnod y llynedd. Ar gyfartaledd mewn pythefnos, mae'r Cyngor yn casglu ychydig yn llai na 1,200 tunnell o ddeunyddiau ailgylchu.

Cynyddodd ailgylchu bwyd eleni hefyd, cafodd cyfanswm o 547 tunnell fetrig eu casglu (296 yn ystod wythnos y Nadolig a 251 yn ystod wythnos y Flwyddyn Newydd). Mae hynny'n cynrychioli cynnydd o 10% o'i gymharu â'r 506 tunnell o wastraff ailgylchu bwyd a gafodd eu casglu yn ystod y Nadolig y llynedd. Ar gyfartaledd mewn pythefnos, mae rhwng 350 a 400 tunnell fetrig yn cael eu casglu.

Yn y cyfamser roedd y Gwasanaeth Casglu Coed Nadolig y Cyngor yn boblogaidd unwaith eto. Cafodd cyfanswm o 1,737 o archebion eu gwneud gan drigolion ar gyfer casgliadau a drefnwyd ymlaen llaw, gan ddechrau o 2 Ionawr. Mae mwy o goed wedi'u casglu, ac yn parhau i gael eu casglu yn dilyn ailddechrau gwasanaeth Gwastraff Gwyrdd y Cyngor.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden: "Mae cyfnod yr ŵyl yn gyfle delfrydol i ailgylchu cymaint â phosibl - ac mae ymdrechion gwych y trigolion eleni wedi helpu'r Cyngor i gasglu tua 2,000 tunnell o ddeunyddiau ailgylchu sych a 547 tunnell o wastraff ailgylchu bwyd mewn pythefnos.

"Mae hynny'n sylweddol fwy na'r hyn sy'n cael ei gasglu mewn pythefnos ar gyfartaledd - a mwy na'r cyfanswm a gafodd ei gasglu dros y Nadolig 12 mis yn ôl. Dylai trigolion fod yn falch iawn o'r gwahaniaeth y mae eu hymdrechion wedi'i wneud.

"Hoffwn ddiolch hefyd i drigolion am eu hamynedd dros gyfnod yr ŵyl ac aelodau o garfan Sbwriel a Gofal Stryd y Cyngor, a ddychwelodd i'r gwaith yn syth ar ôl y Nadolig a darparu gwasanaeth rhagorol. Mae cyfanswm anferth yr ailgylchu yn golygu bod y Nadolig yn brysur iawn i'r gwasanaeth, a gweithiodd staff yn ddiflino er mwyn cwblhau'r casgliadau'n effeithiol.

"Mae'r cyflawniad ailgylchu cadarnhaol yma'n parhau â'r cynnydd sy'n cael ei wneud yn Rhondda Cynon Taf. Roedd ystadegau diweddar Llywodraeth Cymru yn dangos i 64% o wastraff cyffredinol yn y Fwrdeistref Sirol gael ei ailgylchu mewn cyfnod o 12 mis am y tro cyntaf, yn y flwyddyn galendr 2016. Roedd hyn wedi rhagori ar gyfradd gyfartalog Cymru o 63% a tharged presennol Llywodraeth Cymru, sef 58%.

"Wrth i ni weithio'n galed tuag at darged 2024-25 o 70%, rhaid inni barhau i ailgylchu cymaint â phosibl. Pe bai pob trigolyn yn ailgylchu dim ond un eitem ychwanegol byddai'n gwneud gwahaniaeth ar y cyd enfawr. Mae ein llwyddiant y Nadolig hwn eto yn dangos bod trigolion yn ymateb i neges ailgylchu'r Cyngor, ac yn rhoi momentwm da i ni wneud cynnydd pellach yn 2018."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 10th Ionawr 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.