LFL-logo

Mae cyfanswm o £250,000 yn cael ei wario ar welliannau i Ganolfan Chwaraeon Abercynon dros y misoedd nesaf yn rhan o raglen #buddsoddiadRhCT y Cyngor. 

Mae hyn yn cynnwys gwaith ailbaentio llinellau yn y prif bwll, yn ogystal â gwaith i ddiweddaru system awyru neuadd y pwll a gwella'r nenfwd a goleuadau. 

Mae hyn yn rhan o ymrwymiad parhaus y Cyngor i greu canolfannau hamdden modern, deniadol sy'n annog trigolion i fwynhau ffordd o fyw sy'n fwy iachus drwy ymuno â'i fenter Hamdden am Oes. 

Er mwyn hwyluso gwaith gwella yng Nghanolfan Chwaraeon Abercynon, bydd y pwll nofio presennol yn cau dros dro i'r cyhoedd ddydd Llun 13 Awst tan fis Hydref. Fodd bynnag, mae'r pwll nofio yng Nghanolfan Hamdden Sobell Aberdâr gerllaw yn ddewis gwych arall. 

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden, a Gwasanaethau Treftadaeth: "Mae'r pwll nofio wedi bod yn boblogaidd iawn yng Nghanolfan Chwaraeon Abercynon ers blynyddoedd, gan ddenu llawer o nofwyr o bob oed a gallu. Mae'r Cyngor yn buddsoddi yn y cyfleusterau yma er mwyn sicrhau bod modd i genedlaethau'r dyfodol fwynhau'r pwll. 

"Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i wneud Rhondda Cynon Taf yn lle iach a llesol ac mae wedi cydnabod Hamdden fel blaenoriaeth er mwyn cyflawni hyn. Hyd yma, mae dros £3M wedi'i fuddsoddi, a hynny drwy ein rhaglen #buddsoddiadRhCT. 

"Canolfan Chwaraeon Abercynon yw'r cyfleuster hamdden diweddaraf i elwa o'r buddsoddiad yma. 

"Hoffen ni ddiolch i drigolion am eu hamynedd wrth i gontractwyr gyflawni'r gwaith gwella yma yng Nghanolfan Hamdden Abercynon. Rydyn ni'n gobeithio y byddan nhw'n manteisio ar y cyfleusterau newydd a gwell yma yn y misoedd a'r blynyddoedd i ddod." 

Bydd lleoedd pawb sy'n cael gwersi nofio yn y pwll yn cael eu cadw a bydd pob taliad yn cael ei rewi nes bod y pwll nofio yn ailagor i'r cyhoedd. 

Bydd gostyngiad o 50% ar gyfer taliadau debyd uniongyrchol am wersi nofio ym mis Awst yn ogystal. 

Bydd lleoedd cyfyngedig ar gael ar gyfer gwersi nofio yn lleoliadau hamdden eraill y Cyngor am y cyfnod y bydd y pwll ar gau dros dro yn Abercynon. I drafod lleoliadau eraill, ffoniwch 01443 562202. 

Bydd sesiynau nofio i'r cyhoedd hefyd ar gael yng nghanolfannau cyfagos y Cyngor drwy gydol y gwaith gwella yng Nghanolfan Chwaraeon Abercynon. Fydd dim newid i'r holl gyfleusterau a dosbarthiadau eraill yn Abercynon yn ystod y cyfnod yma. 

Mae'r £250,000 sy'n cael ei wario ar welliannau yng Nghanolfan Chwaraeon Abercynon yn ychwanegol i'r £3m sydd eisoes wedi'i fuddsoddi er mwyn gwella canolfannau hamdden ar draws y Fwrdeistref Sirol yn ystod y blynyddoedd diwethaf fel rhan o raglen barhaus #buddsoddiadRhCT y Cyngor. 

Cafodd cynllun aelodaeth hawdd a fforddiadwy Hamdden am Oes ei gyflwyno yn unol â buddsoddiad y Cyngor er mwyn annog rhagor o bobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden ar draws Rhondda Cynon Taf.

Mae modd i Aelodau Hamdden am Oes fwynhau mynediad diderfyn i Ganolfan Hamdden Abercynon yn ogystal â sesiynau nofio, dosbarthiadau a chwaraeon dan do ym mhob Canolfan Hamdden y Cyngor.

Ydych chi'n Aelod o'r Cynllun Hamdden am Oes? Os nad ydych chi, mae modd ymuno ar-lein heddiw 

Am ragor o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael yng Nghanolfan Hamdden Abercynon, ewch i www.rctcbc.gov.uk neu ffonio 01443 682817.

Gwnewch yn siwr eich bod chi'n derbyn y newyddion diweddaraf ynglŷn â chyfleoedd hamdden a ffitrwydd yn Rhondda Cynon Taf drwy hoffi tudalen Facebook eich canolfan hamdden leol.

Mae cadw lle ar wers neu sesiwn yn haws nag erioed - mae modd i chi gadw lle trwy ddefnyddio ap Hamdden am Oes!

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 31st Gorffennaf 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.