PSPO-alcohol-social-media-box-700x500pix

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi cyhoeddi lansiad ei ymgyrch Rhoi Terfyn ar Yfed ar y Stryd, i dynnu sylw at reolau newydd sy'n mynd i'r afael ag ymddygiad gwrth-gymdeithasol ar draws y Fwrdeistref Sirol.

O fis Medi 1, 2018, bydd Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (PSPO) newydd yn dod i rym, gan barhau i neilltuo'r Fwrdeistref Sirol gyfan fel Parth Yfed a Reolir. Bydd swyddogion awdurdodedig y Cyngor a swyddogion yr heddlu yn parhau i ofyn i unrhyw berson roi'r gorau i yfed ac ildio alcohol os yw'n achosi, neu'n debygol o achosi, ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Serch hynny, bydd y Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus hefyd yn cyflwyno rheol newydd bydd ymgyrch Rhoi Terfyn ar Yfed ar y Stryd yn tynnu sylw ati, sef cyflwyno strydoedd dim alcohol yng nghanol trefi Aberdâr a Phontypridd. Cytunodd y Cabinet ym mis Ebrill 2018 yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, bydd defnyddio sylweddau meddwol, gan gynnwys alcohol, yn cael eu gwahardd o fewn ffiniau Canol Trefi sydd wedi cael eu diffinio.

Cafodd y rheolau newydd yma eu cyflwyno gan y Cyngor yn dilyn arolwg canfyddiad trosedd 2016/17 fel rhan o Bartneriaeth Cymunedau Diogel RhCT. Roedd bron i draean o'r cyfranogwyr yn credu mai alcohol oedd prif achos trosedd ac anhrefn yn Aberdâr a Phontypridd. Cafodd y safbwynt yma ei atgyfnerthu ymhellach gan yr ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer y Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus yn gynnar yn 2018.

Roedd y Cyngor yn gweld hyn fel neges glir - i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n gysylltiedig ag alcohol yn Aberdâr a Phontypridd. Bydd Rhoi Terfyn ar Yfed ar y Stryd, trwy greu strydoedd dim alcohol, yn cyfrannu at natur gyfeillgar a chroesawgar Canol Trefi.

Bydd parth dim yfed Aberdâr yn cynnwys Canol y Dref, datblygiad yr Ynys gerllaw gan gynnwys ei gaeau chwarae, Gorsaf Reilffordd Aberdâr a maes parcio Pwll y Gadlys. Mae parth Pontypridd yn cynnwys Parc Ynysangharad, Gorsaf Reilffordd Pontypridd, Gorsaf Fysiau Pontypridd a rhan o'r Graig isaf. Bydd yr ardaloedd yma'n cael eu hamlinellu'n fanwl ar fapiau fydd yn cael eu cynhyrchu gan y Cyngor fel rhan o'r ymgyrch.

Bydd swyddogion awdurdodedig y Cyngor a swyddogion yr heddlu'n cynnal patrolau yn yr ardaloedd yma. Bydden nhw'n gofyn i unrhyw un sy'n cael ei ddal yn yfed alcohol i ildio'r alcohol neu gael gwared ohono. Os fyddan nhw ddim, byddan nhw'n cael dirwy o £100. Serch hynny, byddai'n well gan y Cyngor pe bai pobl yn cydymffurfio â'r rheolau newydd yn hytrach na chodi dirwy.

Bydd yr ymgyrch yn canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth o'r rheolau, fel bod aelodau'r cyhoedd yn gwybod yn union beth i'w ddisgwyl o fis Medi. Bydd gan yr ymgyrch bresenoldeb yn Aberdâr a Phontypridd. Bydd nifer o achlysuron ymgysylltu â'r cyhoedd yn cael eu cynnal yn y trefi yn ystod mis Awst.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: "Rydw i'n falch bod y Cyngor yn cymryd camau rhagweithiol i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n gysylltiedig ag alcohol yn Aberdâr a Phontypridd, trwy wrando ar yr hyn y mae trigolion wedi ei ddweud wrthym ni am effaith pobl yn yfed alcohol yn y stryd ar ein Canol Trefi.

"Pan gytunodd y Cabinet i'r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus newydd ym mis Ebrill, ar ôl ystyried yr ymgynghoriad cyhoeddus helaeth, cytunodd yr Aelodau fod y Cyngor yn ymgymryd ag ymgyrch farchnata sylweddol i hysbysu'r trigolion yn llawn am y rheolau newydd. Bydd Rhoi Terfyn ar Yfed ar y Stryd yn ymgysylltu â chymunedau fel bod trigolion yn gwybod yn union beth fydd yn cael ei ddisgwyl ganddyn nhw o fis Medi.

"Mae'r penderfyniad yma gan y Cyngor yn ymwneud â sicrhau bod ein Canol Trefi yn gyfeillgar ac yn groesawgar i drigolion ac ymwelwyr. Bydd gan swyddogion awdurdodedig y Cyngor a swyddogion yr heddlu bresenoldeb amlwg yn Aberdâr a Phontypridd o fis Medi, er mwyn gorfodi'r rheol dim yfed alcohol o fewn y parthau sydd wedi cael eu diffinio. Byddan nhw hefyd yn targedu amseroedd pan mae'r Canol Trefi'n brysur iawn, er enghraifft pan mae chwaraeon rhyngwladol yn cael eu cynnal.

"Mae'r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus yn caniatáu i'r Cyngor hepgor y rheolau newydd ar gyfer rhai achlysuron, er enghraifft Cegaid o Fwyd Cymru ym Mhontypridd a'r Marchnadoedd Nadolig. Bydd ardaloedd awyr agored sydd wedi cael eu caniatau ar gyfer tafarndai hefyd yn eithriedig.

"Rydw i'n annog trigolion i ymgysylltu â'r ymgyrch Rhoi Terfyn ar Yfed ar y Stryd cyn i'r rheolau newydd ddod yn weithredol ar 1 Medi."

Bydd y Cyngor hefyd yn cyfathrebu neges yr ymgyrch trwy ei chyfrifon Twitter a Facebook, tra bydd popeth y mae angen i chi wybod am yr ymgyrch - gan gynnwys atebion i Gwestiynau Cyffredin - ar gael trwy hafan yn www.rctcbc.gov.uk/StrydoeddDimAlcohol.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 19th Gorffennaf 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.