cymmer 1

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi adroddiad cynnydd ar gyfer y gwaith adnewyddu yn Ysgol Gynradd y Cymer yn rhan o'i Fuddsoddiad Ysgolion y 21ain Ganrif. Bydd y prosiect bellach yn cael ei gwblhau ym mis Tachwedd 2018.

Mae'r prosiect gwerth £1.9 miliwn ac wedi'i ariannu trwy #buddsoddiadRhCT a Rhaglen Ysgolion ac Addysg y 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Mae'n rhan o fuddsoddiad ehangach gwerth £85 miliwn i drawsnewid cyfleusterau addysg yng Nghwm Rhondda a Thonyrefail.

Mae'r gwelliannau i Ysgol Gynradd y Cymer yn cynnwys ailfodelu ac ailwampio helaeth i'r bloc iau. Mae'r gwaith allanol yn cynnwys gorchuddion to newydd, trwsio, mynedfa a mynediad newydd i'r ysgol, a gwella'r Ardal Gemau Aml-ddefnydd. Mae'r gwaith mewnol yn cynnwys newidiadau i'r cynllun i ddarparu ardaloedd addysgu o'r radd flaenaf gyda'r offer TGCh diweddaraf - a bydd y prosiect hefyd yn darparu neuadd amlbwrpas, cegin fasnachol ac ystafell gymunedol.

Hyd yma, mae gorchuddion to newydd a gwaith trwsio cerrig wedi'u cwblhau - mae hyn yn rhan sylweddol o'r prosiect cyfan. Hefyd, mae newidiadau strwythurol mewnol bron wedi'u cwblhau.

Serch hynny, erbyn hyn, bydd y gwaith yn cael ei gwblhau erbyn diwedd mis Tachwedd 2018, yn bennaf oherwydd materion ecolegol a materion annisgwyl  yn deillio o natur adnewyddu hen adeilad o Oes Fictoria. O ganlyniad rhaid ymgymryd â gwaith ychwanegol i'r ystafelloedd dosbarth - mae wedi cymryd yn hirach na'r disgwyl, ond mae wedi arwain at welliannau o safon uwch i'r ysgol.

Mae'r Cyngor wedi rhoi gwybod i Bennaeth a Chyrff Llywodraethu Ysgol Gynradd y Cymer ac Ysgol Gyfun Cwm Rhondda, ac mae cylchlythyr wedi ei ddosbarthu i roi gwybod i rieni a disgyblion am y trefniadau. Bydd disgyblion iau yn parhau i gael eu haddysgu yn yr ystafelloedd wedi'u hadnewyddu yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda tan ddiwedd mis Tachwedd 2018. Maen nhw wedi ymgartrefu yno ac yn gwneud defnydd da o'r ystafelloedd yma.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Dysgu Gydol Oes: "Mae'r gwelliannau sy'n cael eu gwneud yn Ysgol Gynradd y Cymer yn sicrhau bydd yr adeilad yn addas i'w defnyddio yn y dyfodol er budd cenedlaethau o ddisgyblion - diolch i fuddsoddiad o £1.9 miliwn trwy #buddsoddiadRhCT a menter Ysgolion y 21ain  Ganrif Llywodraeth Cymru. Mae cyfanswm o £85m yn cael ei fuddsoddi mewn ysgolion ledled Cwm Rhondda a Thonyrefail.

"Mae rhan helaeth o'r prosiect wedi'i chwblhau - gan gynnwys gorchuddion to newydd a newidiadau strwythurol y tu mewn i'r adeilad. Serch hynny, er bod cynnydd sylweddol wedi'i wneud, mae'r prosiect bellach wedi'i ymestyn hyd at ddiwedd mis Tachwedd 2018, ac mae'r Cyngor wedi hysbysu'r ysgol, y llywodraethwyr, rhieni a disgyblion.

Felly, bydd modd i'r staff a'r disgyblion fwynhau eu cyfleusterau newydd gwych a dathlu'r Nadolig yn eu hysgol ar ei newydd wedd."

Bydd y disgyblion a'r staff yn cael eu hadleoli i'r bloc iau ddiwedd mis Tachwedd. Bydd y Cyngor yn darparu manylion pellach am y gwaith yma yn y man.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 18th Gorffennaf 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.