Sardis - welsh - Copy

Bydd y Cyngor yn cynnal gwaith atgyweirio pont ac ail-wynebu ffyrdd ar System Gylchu Sardis ym Mhontypridd yr haf yma, a fydd yn golygu bod angen rheoli'r traffig dros dro yn ystod yr wythnosau nesaf.

Bydd y prosiect angenrheidiol yn caniatáu i'r Cyngor atgyweirio pontydd Heol Sardis/Stryd y Felin ar yr un pryd ag ail-wynebu rhannau o'r ffyrdd ar y system gylchu. Yn rhan o'i fuddsoddiad parhaus yn ei Briffyrdd, mae atgyweirio adeileddau a sicrhau bod ffyrdd yn addas ar gyfer y dyfodol yn un o flaenoriaethau'r Cyngor. Wedi'i ariannu gan #buddsoddiadRhCT, mae Rhaglen Gyfalaf y Priffyrdd gwerth £23.6m ar gyfer 2018/19 yn dilyn y buddsoddiad o £20m mewn cynlluniau Priffyrdd a Chludiant yn 2017/18.

Bydd gwaith ar y prosiect yn dechrau ddydd Llun, 16 Gorffennaf a bydd y cyfan wedi'i gwblhau erbyn mis Medi.

O 16 Gorffennaf hyd ddiwedd y gwaith, fydd dim modd defnyddio un o'r ddwy lôn troi i'r dde ar y system gylchu ger Tŷ Sardis. Fodd bynnag, bydd dal modd i gerbydau parhau yn y cyfeiriad yma ar y system gylchu. Yn yr un modd ac am yr un cyfnod, fydd dim modd defnyddio'r llwybr i feiciau a cherddwyr ar Hen Heol Sardis drwy ganol y system gylchu.

Y gwaith mwyaf fydd cau Stryd y Felin, tua'r de-ddwyrain o'i chyffordd â Ffordd y Rhondda, yn ogystal â'r ffordd gyswllt ddienw rhwng Ffordd y Rhondda a Stryd y Felin. Fel sy'n cael ei nodi ar y map, mae ffordd amgen i yrrwyr drwy Ffordd y Rhondda. Bydd y trefniant yma'n dod i rym ddydd Mercher, 25 Gorffennaf tan ddydd Llun, 13 Awst.

Cliciwch yma i weld fersiwn mawr o'r map uchod 

Bydd y system gylchu gyfan a'i chysylltiadau â Stryd Catrin yn cau dros nos ddwywaith. Mae'n debygol y bydd y gwaith yma'n digwydd yn gynnar ym mis Awst 2018. Pan fydd y system ar gau, bydd y gwaith yn amharu ar lwybrau bysiau lleol yn yr ardal yma. Bydd y Cyngor yn darparu manylion pellach am y gwaith yma yn y man.

Yn olaf, bydd raid cau nifer o lonydd dros nos drwy gydol y gwaith, ond fydd dim llwybrau yn cau. Bydd y Cyngor yn rhoi manylion pellach am y gwaith yma ar y cyfryngau cymdeithasol wrth i'r cynllun fynd rhagddo.

Hoffai'r Cyngor ddiolch i drigolion am eu cydweithrediad drwy gydol y prosiect yma, sy'n hanfodol er mwyn atgyweirio'r bont ac ail-wynebu'r ffyrdd.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 11th Gorffennaf 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.