Sardis-WELSH

Bydd y Cyngor yn cynnal gwaith atgyweirio pont ac ail-wynebu ffyrdd ar System Gylchu Sardis ym Mhontypridd yr haf yma, a fydd yn golygu bod angen rheoli'r traffig dros dro yn ystod yr wythnosau nesaf.

Bydd y prosiect angenrheidiol yn caniatáu i'r Cyngor atgyweirio pontydd Heol Sardis/Stryd y Felin ar yr un pryd ag ail-wynebu rhannau o'r ffyrdd ar y system gylchu. Yn rhan o'i fuddsoddiad parhaus yn ei Briffyrdd, mae atgyweirio adeileddau a sicrhau bod ffyrdd yn addas ar gyfer y dyfodol yn un o flaenoriaethau'r Cyngor. Wedi'i ariannu gan #buddsoddiadRhCT, mae Rhaglen Gyfalaf y Priffyrdd gwerth £23.6m ar gyfer 2018/19 yn dilyn y buddsoddiad o £20m mewn cynlluniau Priffyrdd a Chludiant yn 2017/18.

Bydd gwaith ar y prosiect yn dechrau ddydd Llun, 16 Gorffennaf a bydd y cyfan wedi'i gwblhau erbyn mis Medi.

O 16 Gorffennaf hyd ddiwedd y gwaith, fydd dim modd defnyddio un o'r ddwy lôn troi i'r dde ar y system gylchu ger Tŷ Sardis. Fodd bynnag, bydd dal modd i gerbydau parhau yn y cyfeiriad yma ar y system gylchu. Yn yr un modd ac am yr un cyfnod, fydd dim modd defnyddio'r llwybr i feiciau a cherddwyr ar Hen Heol Sardis drwy ganol y system gylchu.

Y gwaith mwyaf fydd cau Stryd y Felin, tua'r de-ddwyrain o'i chyffordd â Ffordd y Rhondda, yn ogystal â'r ffordd gyswllt ddienw rhwng Ffordd y Rhondda a Stryd y Felin. Fel sy'n cael ei nodi ar y map, mae ffordd amgen i yrrwyr drwy Ffordd y Rhondda. Noder, roedd y gwaith i fod i ddechrau ddydd Mercher, 25 Gorffennaf, ond erbyn hyn mae wedi cael ei aildrefnu i ddechrau ddydd Llun, 6 Awst - gyda Mill Street yn cau yn ystod oriau mân y bore. Cliciwch yma i weld fersiwn mawr o'r map uchod 

Mae'r Cyngor bellach wedi cadarnhau manylion ynghylch ffordd y System Gylchu a Stryd Catrin fydd ar gau dros nos. Mae'r ffyrdd yma yn ychwanegol at Stryd y Felin fydd ar gau hefyd.

Bydd angen cau dwy ffordd dros nos (rhwng 8pm a 6am). Bydd angen cau'r ffyrdd nos Wener tan fore Sadwrn (10-11 Awst) a nos Lun tan fore Mawrth (13-14 Awst). Bydd y gwaith yn amodol ar y tywydd. Fydd dim modd defnyddio safleoedd bws Stryd Catrin a Heol Sardis yn ystod y cyfnod yma yn unig. Ewch i Orsaf Fysiau Pontypridd i ddefnyddio pob gwasanaeth bws yn ystod y cyfnod yma.

Gweler y map isod sy'n nodi'r ffyrdd sydd ar gau a'r llwybrau amgen. Caiff arwyddion clir eu gosod ar gyfer gyrwyr.

Ponty CYM

Bydd y system gylchu gyfan a'i chysylltiadau â Stryd Catrin yn cau dros nos ddwywaith. Mae'n debygol y bydd y gwaith yma'n digwydd yn gynnar ym mis Awst 2018. Pan fydd y system ar gau, bydd y gwaith yn amharu ar lwybrau bysiau lleol yn yr ardal yma. Bydd y Cyngor yn darparu manylion pellach am y gwaith yma yn y man.

Yn olaf, bydd raid cau nifer o lonydd dros nos drwy gydol y gwaith, ond fydd dim llwybrau yn cau. Bydd y Cyngor yn rhoi manylion pellach am y gwaith yma ar y cyfryngau cymdeithasol wrth i'r cynllun fynd rhagddo.

Hoffai'r Cyngor ddiolch i drigolion am eu cydweithrediad drwy gydol y prosiect yma, sy'n hanfodol er mwyn atgyweirio'r bont ac ail-wynebu'r ffyrdd.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 9th Awst 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.