LWYL Awards 2018 - complete set -31 web

Rydych chi yn Rhondda Cynon Taf wedi bod yn caru eich bro am fwy na 10 mlynedd bellach, a heddiw, dathlon ni flwyddyn anhygoel arall, gan dynnu sylw at yr arwyr amgylcheddol sy'n byw yn ein cymunedau.

Mae'r fyddin werdd wedi'i chydnabod a'i gwobrwyo diolch i Wobrau Bro-garwyr Tra Mad enwog Cyngor Rhondda Cynon Taf yn 2018. 

Cafodd y bobl hynny sy'n meddwl y byd o'r Fwrdeistref Sirol eu cydnabod yn swyddogol yn y gwobrau blynyddol, sy'n 10 oed bellach.

Y prif enillydd eleni, ac enillydd y wobr am Y Gymuned Fwyaf Taclus/Y Prosiect Cymunedol Gorau, oedd grŵp Rhondda Fundraisers. Dangosodd y grŵp sut mae modd i ailddefnyddio eitemau gael effaith gadarnhaol ar y gymuned gyfan, a hyd yn oed achub bywydau!

Mae grŵp Rhondda Fundraisers yn griw bach o wirfoddolwyr sy'n casglu eitemau o'r cartref sy'n ddiangen bellach, ac yn eu gwerthu nhw mewn ocsiwn ar-lein er mwyn codi arian hollbwysig sy'n rhoi budd i'r gymuned leol. 

Dros y 3 blynedd ddiwethaf, mae'r grŵp wedi codi £15,000, ac wedi helpu sefydliadau lleol i godi arian er mwyn prynu pethau ar gyfer y gymuned leol. Mae modd i'r pethau yma amrywio o fod yn gitiau rygbi a gwisgoedd codi hwyl (cheerleading) i fod yn ddiffibrilwyr allanol. 

 

Yn ogystal â hynny, mae'r grŵp wedi talu am gi cymorth, sy'n helpu plentyn lleol sydd ag awtistiaeth, yn ogystal ag ariannu Ymgyrch Diogelwch ar y Ffyrdd. 

Mae'r eitemau a gaiff eu rhoi i grŵp Rhondda Fundraisers fel arfer yn rhai ail-law, ac felly mae'r aelodau yn helpu i leihau nifer yr eitemau sy'n cael eu hanfon i safleoedd tirlenwi er bod modd iddyn nhw gael eu defnyddio i godi arian a thalu am gyfarpar hanfodol sy'n achub bywydau.

Mae'r grŵp yn casglu pob math o eitemau, gan gynnwys dillad, esgidiau, llyfrau, DVDs, addurniadau, teganau, llenni, pethau ymolchi, lluniau ac unrhyw beth mae aelodau'r grŵp yn credu bod modd ei ailddefnyddio yn hytrach na'i roi yn y bin.  Mae'r gwirfoddolwyr yn tynnu lluniau o'r holl eitemau fesul un ac yn eu rhestru ar-lein.  Yn ôl grŵp Rhondda Fundraisers, mae modd i sbwriel un person fod yn rhywbeth gwerthfawr i rywun arall, ac mae'r aelodau'n gweithio'n galed iawn i sicrhau y caiff bron pob eitem ei hailddefnyddio er mwyn atal ein safleoedd tirlenwi rhag cael eu llenwi gan eitemau a fyddai wedi bod o werth i rywun arall. Dydy'r gwirfoddolwyr ddim yn cael eu talu - nid am eu bod nhw'n ddi-werth, ond am eu bod nhw'n amhrisiadwy.

Bydd gwobrau Bro-garwyr Tra Mad yn cael eu cynnal er mwyn dathlu a llongyfarch pobl yn Rhondda Cynon Taf sy'n mynd gam ymhellach i ddiogelu ein hamgylchedd a gwneud Rhondda Cynon Taf yn Fwrdeistref Sirol fwy glân a mwy gwyrdd i fyw a gweithio ynddi, ac i ymweld â hi - pobl fel grŵp Rhondda Fundraisers.

Cafodd nifer o bobl eu gwobrwyo am amrywiaeth eang o brosiectau a gweithgareddau ysbrydoledig yn ymwneud â'r amgylchedd - gan gynnwys glanhau strydoedd, codi sbwriel a chefnogi gwasanaethau ailgylchu'r Cyngor. 

Roedd yr achlysur yn llwyddiant mawr unwaith eto, gydag wyth unigolyn, grŵp neu ysgol yn ennill y gwobrau uchaf.

Roedd y cyhoedd wedi bod wrthi yn enwebu eu harwyr 'gwyrdd'. Cafodd yr enwebiadau eu cyflwyno i banel annibynnol o feirniaid cyn i'r enillwyr gael eu cyhoeddi.

Dywedodd y Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Gwasanaethau Treftadaeth: "Mae Gwobrau Bro-garwyr Tra Mad yn taflu goleuni ar y gwaith arbennig sy'n cael ei wneud yn ein cymunedau, gan ganolbwyntio ar y bobl a'r prosiectau hynny sy'n gwneud gwir wahaniaeth i'n bywydau.

"Mae prif enillydd eleni, grŵp Rhondda Fundraisers, yn enghraifft wych o'r arwyr sy'n byw yn ein cymunedau ac sy'n gweithio'n galed i wella ein Bwrdeistref Sirol, a helpu i droi sbwriel yn drysor sydd hyd yn oed yn gallu achub bywydau, da iawn chi! Mae'r holl enillwyr, a'r rheiny sydd ar y rhestr fer heddiw, yn bobl sydd wedi ymrwymo i wella'r amgylchedd lleol er budd pawb. Mae Gwobrau Bro-garwyr Tra Mad yn gyfle perffaith i wobrwyo pob un ohonyn nhw.

"Dyma ein cyfle i longyfarch eraill ar eu llwyddiannau penigamp ac annog eraill i ddilyn eu hesiampl - a hynny drwy sicrhau bod trigolion yn deall pwysigrwydd ailgylchu a gwella'r amgylchedd.

"Drwy weithio gyda'n gilydd, gallwn ni wneud Rhondda Cynon Taf yn ardal sy'n fwy glân a gwyrdd i fyw a gweithio ynddi, ac i ymweld â hi."

Dyma enillwyr y Gwobrau Bro-garwyr Tra Mad 2018:

  • Hyrwyddwr Amgylcheddol y Gymuned - Phil Rumble - Ferndale Grassroots
  • Y Prosiect Amgylcheddol Mwyaf Arloesol - Ysgol Babanod Cwmaman
  • Yr Ymgyrch Amgylcheddol Orau mewn Ysgol - Ysgol Gynradd Cwm Clydach
  • Y Gymuned Fwyaf Taclus/Y Prosiect Cymunedol Gorau - Rhondda Fundraisers
  • Menter Partneriaeth Amgylcheddol Orau - Cymdeithas Tai Rhondda
  • Hyrwyddwr Amgylcheddol Ysgol (Disgybl) - Ysgol Gyfun Treorci ac Ysgolion Cynradd y Clwstwr
  • Hyrwyddwr Amgylcheddol Ysgol (Athro) - Helga Lewis - Ysgol Gynradd y Parc
  • Prif Enillydd Gwobrau Bro-garwyr Tra Mad 2018 -Rhondda Fundraisers
  • Carfan Awdurdod Lleol Orau'r Flwyddyn- Carfan Gorfodi – Materion Tipio'n Anghyfreithlon

Mae hi'n hawdd i chi garu'ch bro yn Rhondda Cynon Taf, a hynny am fod y Cyngor yn darparu gwasanaeth casglu gwastraff sych, gwastraff bwyd a gwastraff ‘gwyrdd’ i'w ailgylchu bob wythnos AM DDIM i dros 100,000 o gartrefi – gyda chymorth 161 o weithwyr a 63 o gerbydau.

Yn ogystal â darparu gwasanaeth ailgylchu wrth ymyl y ffordd, mae gan y Cyngor hefyd bump o Ganolfannau Ailgylchu yn y Gymuned. Dewch o hyd i'ch canolfan leol yn www.rctcbc.gov.uk/canolfannauailgylchu.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag ailgylchu, ewch i www.rhondda-cynon-taf.gov.uk/ailgylchu, ffoniwch 01443 425001 neu anfonwch neges e-bost at ailgylchu@rctcbc.gov.uk

Dyma'r cystadleuwyr eraill ar y rhestr fer - 

Hyrwyddwr Amgylcheddol y Gymuned

Tom Bobbet - Y Sied

Francesca Lewis ac Anthony Davies - Ysgol Gynradd y Seintiau Gabriel a Raphael Eglwys Gatholig Rhufain 

Y Prosiect Amgylcheddol Mwyaf Arloesol

Bee Friendly Pontypridd 

Ysgol Gynradd y Seintiau Gabriel a Raphael Eglwys Gatholig Rhufai 

Yr Ymgyrch Amgylcheddol Orau mewn Ysgol

Ysgol Gynradd Mihangel Sant Eglwys Gatholig Rhufain

Ysgol Gyfun y Pant

Y Gymuned Fwyaf Taclus/Y Prosiect Cymunedol Gorau 

Ferndale Grassroots

Ynysybwl Path Clearance Group

Menter Partneriaeth Amgylcheddol Orau

Ceidwaid Mynyddoedd Cymuned De Cymru

Gardd Gymunedol Tŷ Newydd

Hyrwyddwr Amgylcheddol Ysgol (Disgybl)

Eco-bwyllgor - Ysgol Gynradd y Parc

Seren Llewellyn – Ysgol Gynradd Gymuned Pen-yr-englyn

Hyrwyddwr Amgylcheddol Ysgol (Athro)

Joanne Lancett - Ysgol Gyfun Tonyrefail

Ysgol Gymunedol Aberdâr 

Carfan Awdurdod Lleol Orau'r Flwyddyn

Carfan Gorfodi - Materion Baw Cŵn

Carfan y Sied

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 10th Gorffennaf 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.