Cwmaman safer routes

Bydd y Cyngor yn ymgymryd â gwelliannau diogelwch Priffyrdd yng Nghwmaman yr haf yma er budd y gymuned, cyn i Ysgol Gynradd newydd Cwmaman, a gostiodd £7.2 miliwn i'w hadeiladu, agor ym mis Medi.

Bydd yr ysgol newydd sbon, sy'n cael ei hadeiladu oddi ar Glanaman Road, yn croesawu disgyblion 3-11 oed o Ysgol Iau Glynhafod ac Ysgol Fabanod Cwmaman ar ddechrau blwyddyn academaidd 2018/19. Bydd y cynllun, sy'n cael ei ariannu drwy #buddsoddiadRhCT a rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif a'r rhaglen addysg, yn darparu cyfleusterau o'r radd flaenaf i drawsnewid y cynnig addysg yn yr ardal leol.

Mae'r datblygiad ehangach yn cynnwys Ardal Gemau Aml-ddefnydd, maes parcio staff, ardal gollwng disgyblion ar y safle, caeau chwaraeon glaswellt, mannau allanol i ddisgyblion, ac ystafell gymunedol bwrpasol at ddefnydd grwpiau lleol a'r gymuned ehangach.

Bydd y cynllun hefyd yn cyflawni gwerth £140,000 o welliannau diogelwch Priffyrdd yng Nghwmaman, ar Glanaman Road ac ar Mountain Road.

Bydd y cynllun Llwybrau Diogel mewn Cymunedau yn creu parth 20 m.y.a. i fodurwyr ar Glanaman Road, ynghyd â gosod twmpathau ffordd gwastad, ehangu'r llwybr troed a chreu cilfan newydd. Mae'r gilfan wedi cael ei hadeiladu eisoes fel rhan o'r cynllun, cyn i'r mwyafrif o'r gwaith gael ei wneud yn yr haf.

Yn y cyfamser, bydd Mountain Road yn elwa ar groesfan newydd i gerddwyr heb ei reoli ger ei chyffordd â Prospect Place.

Bydd y cynllun yn cael ei gynnal wrth gynnal llif y traffig yng Nghwmaman. Serch hynny, er mwyn hwyluso rhai agweddau o'r cynllun, efallai y bydd gofyn i rai trigolion symud eu cerbydau dros dro i ganiatáu ar gyfer gwaith adeiladu. Bydd y gwaith yn dechrau o ganol mis Gorffennaf 2018, ac mae disgwyl iddo gael ei gwblhau erbyn Medi 2018.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: "Mae hwn yn amser cyffrous ar gyfer addysg ar draws y Fwrdeistref Sirol wrth i gyfleusterau ysgolion sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif gael eu cyflawni yn y Rhondda a Thonyrefail diolch i fuddsoddiad o £85 miliwn, ynghyd ag ysgol gynradd newydd gwerth £7.2 miliwn i Gwmaman.

"Ochr yn ochr â'r cynlluniau'n ymwneud ag ysgolion, mae'r Cyngor wedi ymrwymo i wella Priffyrdd yn ein cymunedau - gyda ffocws penodol ar lwybrau gwell i'r ysgol ar gyfer rhieni a disgyblion. Bydd cynlluniau i greu llwybrau diogel yn Nhonypandy, Tonyrefail, Treorci a Chwmaman yn digwydd yn ystod yr haf yma. Yn y cyfamser, bydd ail gam y cynllun yn y Porth, sydd wedi derbyn cyllid gan gynllun Llwybrau Diogel mewn Cymunedau Llywodraeth Cymru, hefyd yn cael ei gyflawni'r haf yma.

"Mae gwella Priffyrdd y Fwrdeistref yn parhau i fod yn flaenoriaeth ar gyfer y Cyngor. Mae £23.6miliwn wedi dyrannu ar gyfer Rhaglen Gyfalaf y Priffyrdd y Cyngor ar gyfer 2018/19. Mae hyn yn dilyn buddsoddiad o fwy na £20 miliwn mewn cynlluniau Priffyrdd a Chludiant yn 2017/18. Mae hyn yn rhan o fuddsoddiad ehangach o £91 miliwn dros y saith mlynedd diwethaf.

"Bydd y cynllun llwybrau diogel yng Nghwmaman yn canolbwyntio ar Glanaman Roed a Mountain Road. Mae hyn yn dilyn cynllun lliniaru llifogydd o £100,000 ar Glanaman Road a gafodd ei gynnal yn gynharach eleni, diolch i gyllid sylweddol gan Lywodraeth Cymru a chyfraniad trwy #buddsoddiadRhCT.

"Bydd y gwaith yn dechrau'n fuan ac rydw i'n edrych ymlaen at weld y cynnydd sy'n cael ei wneud er mwyn cwblhau'r gwelliannau yma mewn pryd ar gyfer y flwyddyn ysgol newydd ym mis Medi."

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 10th Gorffennaf 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.