pontygwaith

Mae'r Cyngor wedi penodi contractwr i adeiladu wal afon newydd ym Mhont-y-gwaith yn ystod yr haf yma o ganlyniad i £350,000 o gyllid trwy gynllun #buddsoddiadRhCT.

Mae angen yr wal newydd er mwyn cynnal y lôn tu ôl i Llewellyn Street o ganlyniad i sgwrio dros gyfnod o ddeng mlynedd sydd wedi achosi erydiad a chraciau. Mae hyn wedi dechrau cael effaith ar fynediad preswylwyr i'r lôn, ac mae'n bosibl bydd y difrod yn ennill ar gartrefi cyfagos yn y dyfodol.

Bydd y gwaith angenrheidiol yma yn cynnwys proses o gloddio a gwaith adeiladu wal afon newydd. Bydd angen cau'r lôn dros dro i gerddwyr am gyfnod y cynllun. Mae'r Cyngor wedi penodi'r contractwr Dyer & Butler yn ddiweddar i gynnal y gwaith fydd yn dechrau ym mis Awst. Yn ôl yr amserlen, bydd y gwaith yn dod i ben yn yr hydref, 2018.

Mae £350,000 o gyllid wedi'i ddyrannu yn rhan o Raglen Gyfalaf Priffyrdd y Cyngor ar gyfer 2018/19 i gynnal y gwaith. Mae'r Rhaglen yma gwerth £23.6 miliwn.

Mae'r cynllun yn adlewyrchu ymrwymiad a buddsoddiad parhaus y Cyngor trwy gynllun #buddsoddiadRhCT i ddiogelu adeiladwaith pwysig ar gyfer y dyfodol. Mae hyn yn rhan o gyllid ehangach ar gyfer cynlluniau Priffyrdd a Thrafnidiaeth. Cafodd y gwaith ei ddechrau ym mis Mai ar gynllun gwerth £1.5 miliwn i adeiladu pont newydd ar hyd Pontrhondda Road, Llwynypïa, yn ogystal ag ail gyfnod o atgyweiriadau gwerth £287,000 i bont dros Cardiff Road yn Aberaman. Mae hyn yn dilyn cyfnod cyntaf gwerth £780,000 wedi'i gwblhau yn 2016/17.

Mae'r Cyngor hefyd wedi cyhoeddi cynllun yn ddiweddar i drwsio wal gynnal ar hyd Penrhys Road trwy fuddsoddiad o £487,000. Bydd y gwaith yn dechrau ym mis Gorffennaf.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: "Mae'r Cyngor yn parhau â'i ymrwymiad i ddiogelu ein rhwydwaith Priffyrdd ar gyfer y dyfodol fel un o asedau mwyaf gwerthfawr yr Awdurdod Lleol. Mae hyn yn cynnwys trwsio adeiladwaith pwysig i ddiogelu ein Priffyrdd a Hawliau Tramwy Cyhoeddus.

"Bydd y gwaith ym Mhont-y-gwaith, fydd yn dechrau yn yr haf, yn trwsio hen broblem yn y lôn tu ôl i Llewellyn Street. Mae'n bosibl y bydd y broblem yma yn cael effaith ar gartrefi cyfagos yn y dyfodol. Er mwyn osgoi hyn, mae'r Cyngor yn buddsoddi £350,000 – ac mae wedi penodi contractwr ar gyfer y gwaith yn ddiweddar.

"Cyfanswm buddsoddiad y Cyngor mewn cynlluniau Priffyrdd a Thrafnidiaeth oedd dros £20 miliwn yn 2017/18, ac mae Rhaglen Gyfalaf y Priffyrdd gwerth £23.6 miliwn ar gyfer 2018/19. Yn rhan o'r buddsoddiad yma, bydd sawl darn o adeiladwaith yn cael ei ddiogelu ar gyfer y dyfodol y flwyddyn yma – gan gynnwys cynlluniau yn Llwynypïa ac Aberaman sydd eisoes ar waith, a gwaith ar hyd Penrhys Road fydd yn dechrau cyn bo hir."

Bydd y Cyngor yn rhoi gwybod am y trefniadau o ran dechrau'r gwaith ym Mhont-y-gwaith yn fuan.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 8th Mehefin 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.