Phil Ratcliffe1

Phil Ratcliffe

Mae Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, wedi cyrraedd carreg filltir yn ei hanes, drwy groesawu'i 200,000fed ymwelydd ers iddo ail-agor yn 2015.

Roedd Phil Ratcliffe, sy'n gweithio ym Mhontypridd, wedi synnu'n llwyr pan ddaeth i wybod mai ef oedd yr unigolyn i gyrraedd y garreg filltir bresenoldeb.

Mae'r gweithiwr swyddfa yn ymweld â Lido Ponty bob amser cinio am gyfnod penodol, pum diwrnod yr wythnos.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden, a Gasanaethau Treftadaeth: "Rwy'n falch iawn bod Lido Cenedlaethol Cymru yr un mor boblogaidd heddiw  a phan gafodd ei ailagor yn 2015.

“Mae Rhondda Cynon Taf yn falch iawn o Lido Ponty. Mae'n atyniad i ymwelwyr sy'n dathlu'r gorffennol tra hefyd yn cynnwys yr 21ain Ganrif.

 "Mae gennym ni nofwyr rheoliadd yn Lido Ponty, yn ogystal â'r twristiaid a'r ymwelwyr. Mae'n anhygoel fod Phil Ratcliffe wedi'n helpu ni i gyrraedd 200,000 o ymwelwyr ers i ni agor yn 2015.

Derbyniodd Mr Ratcliffe sach llawn o anrhegion Lido Ponty, yn ogystal â chael cyfweliad ar gyfer y teledu. Dywedodd ei fod wedi synnu'n llwyr, ond roedd wedi addo i fod yn ôl yn y pwll y diwrnod canlynol! 

Dywedodd Mr Ratcliffe, sydd yn briod â dau o blant hŷn: “Dyma sefyllfa gyffrous iawn, ac yn un gwbl annisgwyl. Rwy'n teimlo'n falch iawn mai fi yw'r 200,000fed ymwelydd. 

"Hyd yn oed pan fydd y tywydd yn oer, mae'r dŵr yn dwym a'r cawodydd yn boeth. Dyma gyfleuster gwych ar gyfer pobl Rhondda Cynon Taf a Chymru. 

“Dw i'n mwynhau dod i Lido Ponty. Dw i wedi bod yn dod ers iddo ail-agor yn ystod haf 2015 - does dim lle tebyg iddo yng Nghymru. 

“Rydyn ni'n ffodus iawn bod Lido Cenedlaethol Cymru yma ar garreg ein drws yn Rhondda Cynon Taf, ac mae o fewn pellter cerdded byr o'm swyddfa ym Mhontypridd, ac i ganol y dref. 

“Roeddwn i wedi synnu o'r holl sylw sydd wedi dod yn sgil hwn. Dim ond dod i nofio fel dw i'n gwneud bob dydd oeddwn i, heb ddisgwyl mai fi byddai'r 200,000fed ymwelydd. 

"Dw i wrth fy modd yn nofio, ac mae'n ffordd wych i gael ymarfer corff, yn enwedig yn yr awyr agored. Does dim unman yn well na nofio yn Lido Ponty, yn enwedig pan fydd yr haul yn gwenu; er fy mod i'n nofio ym mhob math o dywydd. 

“Mae gen i gyflwr gwynegol, a dw i'n gweld bod nofio bob dydd yn helpu i'w reoli. Mae Lido Ponty yn gyfleuster anhygoel, ac mi fydda i yn ôl yn y dŵr eto yfory.”

Mae Lido Ponty ar agor saith diwrnod yr wythnos tan 3 Medi, gyda phenwythnosau ychwanegol yn ystod mis Medi.

Mae modd ichi gadw lle ar-lein ar gyfer sesiwn nofio hyd at saith diwrnod ymlaen llaw. Bydd nifer cyfyng o docynnau hefyd ar gael o dderbynfa Lido Ponty o 9am bob dydd, ar sail y cyntaf i'r felin caiff falu. Nodwch: Does dim modd cadw lle dros y ffôn.

Cadwch eich lle ar-lein heddiw ar gyfer sesiwn nofio 

Mae Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, yn gwbl hygyrch i bobl anabl, gan gynnwys mynediad i'r prif bwll. Pris mynediad i Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, yw £2 i oedolion. Mae mynediad AM DDIM i blant dan 16 oed.

Ers agor ei ddrysau ar 24 Awst 2015, mae'r atyniad ymwelwyr awyr agored yn Rhondda Cynon Taf wedi croesawu 200,000 o ymwelwyr - a dros 73,000 o'r rheiny yn ystod 2017. 

Yn ogystal â'r cyfle i nofio mewn lôn, ac i nofio'n hamddenol, a Phwll Sblash ar gyfer y rhai bach, mae yna lu o weithgareddau dŵr ar gael yn Lido Ponty drwy gydol tymor 2018.

Bydd modd i ymwelwyr fwynhau teganau gwynt, Aqua Scooterz, Aqua Peddlerz a Water Walkerz am £2.50 yn unig!

Mae Lido Cenedlaethol Cymru yn gorwedd ym Mharc Coffa hardd a lliwgar Ynysangharad, Pontypridd.  Dyma brif atyniad dŵr awyr agored Cymru, sy'n cynnig rhywbeth i bawb o bob oed.

Bydd ar agor bob dydd o 7.30am tan 7.15pm, gan ddechrau gyda sesiynau nofio mewn lonydd, ac yna sesiwn nofio achlysurol, a gweithgareddau i ddilyn. Mae iddo dri phwll nofio cynnes (prif bwll, pwll gweithgareddau a phwll sblash) sy'n cynnig cyfleoedd gwych i deuluoedd, nofwyr selog a nofwyr cymdeithasol o bob oed a gallu, boed glaw neu hindda. 

Wedi'i agor yn 1927 yn wreiddiol, mae Lido Ponty wedi cael ei ailddatblygu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan ddenu ymwelwyr o bob cwr o'r wlad a thu hwnt.

Ail-gorodd yr atyniad dŵr awyr agored Rhestredig Gradd II gwerth £6.3 miliwn yn swyddogol ar 6 Gorffennaf 2016 gan Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru a'i Huchelder Brenhinol Duges Cernyw. 

Mae Caffi Glan-y-dŵr, sydd ar agor drwy gydol y flwyddyn, yn cynnig llawer o ddanteithion blasus i dynnu dŵr o'r dannedd i bobl o bob oed ac o bob chwaeth mewn bwyd.

Mae maes chwarae antur newydd, Chwarae'r Lido, yn tanio dychymyg ein hymwelwyr iau wrth iddyn nhw chwarae ar y siglenni a'r llithrennau ac archwilio'r twneli. Mae'r parc yma â thema leol, ac yn dathlu ein gorffennol diwydiannol. Bydd Chwarae'r Lido ar agor drwy gydol y flwyddyn hefyd.

Mae Lido Ponty ar agor bob dydd tan 3 Medi. Ewch i www.lidoponty.co.uk i gadw'ch lle mewn sesiwn nofio.

'Hoffwch' dudalen Lido Ponty ar Facebook a dilynwch @LidoPonty ar Twitter am y newyddion a gwybodaeth ddiweddaraf.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 21st Mehefin 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.