Metro Vehicle in Cardiff Central - Copy

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd y Depo Trenau newydd, gwerth £100 miliwn ar gyfer Metro De Cymru, yn Rhondda Cynon Taf. Bydd hyn yn rhoi hwb arall yn nhermau cyfleoedd gwaith lleol a'r economi.

Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd dros yr Economi, Ken Skates AC, yr wythnos yma y bydd y cyfleuster yn cael ei ddatblygu yn Ffynnon Taf yn rhan o gynlluniau ar gyfer Metro De Cymru.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: “Mae'r cyhoeddiad cyffrous yma'n dilyn y newyddion yr wythnos diwethaf bod KeolisAmey – cyd-fenter rhwng cwmni Keolis o Ffrainc a chwmni Amey o Sbaen – wedi ennill y contract i redeg Gwasanaeth Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau, sy'n cynnwys Metro De Cymru.  Y disgwyl yw bydd hyn yn golygu gwelliannau sylweddol ar gyfer teithwyr sy'n defnyddio gwasanaethau'r cymoedd dros y blynyddoedd nesaf. 

“Yn ogystal â'r manteision o ran teithio oherwydd Metro De Cymru, bydd Rhondda Cynon Taf yn denu buddsoddiad sylweddol, o ganlyniad i'r cyfleuster yma gwerth £100miliwn a'r cyhoeddiadau blaenorol – sef, bydd KeolisAmey, ynghyd ag adran Trafnidiaeth Cymru, yn symud i un o adeiladau ar safle ailddatblygu blaenllaw'r Cyngor, Dyffryn Taf / Taff Vale, unwaith i'r gwaith gael ei gwblhau yn 2019/2020.

“Mae'r cyhoeddiad yma'n hwb pellach i economi Rhondda Cynon Taf, yn dilyn y newyddion yn ddiweddar bydd 1,700 o swyddi yn dod i Drefforest wrth i'r Adran Gwaith a Phensiynau symud swyddfa yn y Fwrdeistref Sirol yn 2021. 

"Rydyn ni'n parhau i fuddsoddi'n strategol yn RhCT, a'r ffaith ein bod ni'n denu cyflogwyr mawr a chyrff cyhoeddus sylweddol – megis Awdurdod Cyllid Cymru, a Gwella Iechyd Cymru – tystiolaeth bod ein hagwedd tuag at hyn yn dwyn ffrwyth.

"Dyma ddatblygiad cyffrous arall i Rondda Cynon Taf, a bydd y Cyngor yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru, KeolisAmey, ac adran Trafnidiaeth Cymru i ofalu bod seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus yn addas i fodloni gofynion y dyfodol."  

Mae'r buddsoddiad yma hefyd wedi cael ei groesawu gan Gabinet Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd oherwydd ei bwysigrwydd strategol i seilwaith trafnidiaeth ehangach y rhanbarth.

Ychwanegodd y Cynghorydd Morgan, sydd hefyd yn Gadeirydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: "Mae Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn falch fod Trafnidiaeth Cymru wedi symud mor gyflym i ddechrau'r broses i droi Metro De Cymru yn realiti.

"Nid yn unig bod y newyddion yma'n fuddsoddiad sylweddol i'r ardal, ond bydd hefyd yn esgor ar gyfleoedd ardderchog ar gyfer busnesau Cymru trwy'r gadwyn gyflenwi, ac yn gwella cyfleoedd am swyddi yn y rhanbarth.

“Edrychwn ni ymlaen at weld sut mae'r buddsoddiad newydd yn cyfrannu at y depos presennol eraill yn Ne Cymru a chyfleusterau cadw trenau ychwanegol.”

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 13th Mehefin 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.